ประชาสัมพันธ์ Archive

 • 5

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการจัดประชุมและนำเสนอข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานวิทยาลัยฯ ( Infrastructure )

  วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2557 เวลา 9.00 น. – 11.00 น. วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยผู้อำนวยการฯ และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ซึ่งท่านอธิการบดีได้มอบนโยบายและการพัฒนาวิทยาลัยฯ สู่การเปิดหลักสูตรเป็นบัณฑิตวิทยาลัยฯ และหลักสูตรอินเตอร์เนชั่นแนล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ  สุวัตถี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้นำเสนอข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานของวิทยาลัยฯ ( Infrastructure ) และพร้อมกันนี้ ผู้อำนวยการกองพัฒนาอาคารสถานที่ อาจารย์ชาคริต  ชูวุฒยากร ได้นำเสนอถึงแผนแม่บทของ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด โดยคาดว่างบประมาณที่ได้รับมานั้น จะเพียงพอสู่การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ของ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด อย่างทั่วถึง...

  Full Story

 • 1

  นักศึกษาสาขาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน

  วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 นักศึกษาสาขาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า – สาขาอิเล็กทรอนิคส์ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดลำพูน ในหัวข้อเรื่องงานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น และมีโอกาสได้เข้าเยี่ยมชมโรงฝึกปฏิบัติการไฟฟ้า ของศูนย์ฝึกฯ โดยทั้งนี้ มีวิทยากรจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานให้การต้อนรับและกล่าวบรรยาย  ณ ห้องประชุมอาคาร 7 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดลำพูน โดยมีอาจารย์ศุภกาล  ตุ้ยเต็มวงศ์ และอาจารย์สิทธิศักดิ์  ยี่ยวน เป็นผู้ควบคุมคณะนักศึกษา และเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา งานเชื่อมและโลหะเบื้องต้น ข่าวโดย : ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ภาพ : อาจารย์สิทธิศักดิ์  ยี่ยวน   Tweet

  Full Story

 • 1

  นักศึกษาสาขาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน

  วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557 นักศึกษาสาขาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล – โยธา ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวนทั้งสิ้น 55 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดลำพูน ในหัวข้อเรื่องงานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น โดยมีคุณปรีชา อุปะทะ ตำแหน่ง ครูฝึกฝีมือแรงงาน รับผิดชอบงานสอนช่างเชื่อม ให้การต้อนรับและกล่าวบรรยาย  ณ ห้องประชุมอาคาร 7 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดลำพูน การศึกษาดูงานในครั้งนี้มีอาจารย์ศุภกาล  ตุ้ยเต็มวงศ์ เป็นผู้ควบคุมคณะนักศึกษา และเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา งานเชื่อมและโลหะเบื้องต้น ข่าวโดย : ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ภาพ : อาจารย์ศุภกาล  ตุ้ยเต็มวงศ์ Tweet

  Full Story

 • 1

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ แนะแนวการศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ 3 ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

  วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557  เวลาประมาณ 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ  สุวัตถี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  , อาจารย์ศุภกาล  ตุ้ยเต็มวงศ์ หัวหน้างานกิจการนักศึกษา และอาจารย์สิทธิศักดิ์  ยี่ยวน แนะแนวการศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบัน รวมถึงใช้ชีวิตความเป็นอยู่ภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยได้เดินทางไปแนะแนวยังโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่  และมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ 3 เข้ารับฟังการแนะแนวในครั้งนี้ ซึ่งตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยฯ เตรียมวิศวกรรมศาสตร์และเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1  และเป็นศิษย์เก่าจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อีกด้วย ข่าวโดย : ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ภาพ : อาจารย์สิทธิศักดิ์  ยี่ยวน Tweet

  Full Story

 • 1

  ส่วนงานงบประมาณอุดมศึกษา 7 สำนักงบประมาณ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

  วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 เวลาประมาณ 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์  เชื้อไทย รองอธิการบดีด้านบริหารยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา นำทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และได้รับเกียรติจากคุณอินทรายุธ  จันทร์อินทร์ นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ จากส่วนงานงบประมาณอุดมศึกษา 7 สำนักงบประมาณ เดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงาน และห้องปฏิบัติการต่างๆ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ข่าวโดย : ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ภาพ : นิพนธ์ เขื่อนแก้ว ขอบคุณข้อมูลจาก : กองนโยบายและแผน มทร.ล้านนา Tweet

  Full Story

 • 1

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ งานกิจการนักศึกษา จัดการแนะแนวศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แก่นักเรียนต่างจังหวัด ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ 3

  วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ผศ.วันชาติ  สุวัตถี , อาจารย์ศุภกาล  ตุ้ยเต็มวงศ์ หัวหน้างานกิจการนักศึกษา , อาจารย์ธรรมนูญ  บุพเต และนายธนากร  นาเมืองรักษ์ เข้าให้คำแนะนำและประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยแนะแนวหลักสูตร ที่เปิดสอนในปัจจุบัน และการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ภายในมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงการแต่งกายของนักศึกษาฯ ซึ่งในวันดังกล่าว ได้เดินทางไปแนะแนวยังโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย , โรงเรียนลำปางกัลยาณี และโรงเรียนประชาวิทย์ลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ 3 สนใจเข้ารับฟังการแนะแนวในครั้งนี้ โดยมีพี่ๆ ตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยฯ ที่เป็นศิษย์เก่าจากโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย และโรงเรียนลำปางกัลยาณี ได้ให้คำแนะนำที่ดีเป็นประโยชน์แก่น้องๆ นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ 3  อีกด้วย ข่าวโดย :...

  Full Story

 • 5

  บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมงานทำบุญอายุวัฒนมงคลและรับทุนการศึกษาจากท่านเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

  วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 9.00 น. – 12.00 น. บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมงานทำบุญอายุวัฒนมงคลวันคล้ายวันเกิด อายุครบ 69 ปี ของพระเดชพระคุณท่านอาจารย์โพธิรังษี ดร. เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และในการนี้ มีการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ตั้งใจเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย พ่อแม่มีรายได้น้อย ทางวิทยาลัยฯ จึงได้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษารวม 10 คน เพื่อเข้ารับทุนดังกล่าว ดังรายชื่อ 1. นายสุทธิวัฒน์  พวงมาลัย                     ปวช. ชั้นปีที่  3  สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 2. นายแซคเคอรี่  แอนเดร์  ซาน             ปวช. ชั้นปีที่...

  Full Story

 • 4

  นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ประจำเดือนกันยายน ปี 2557

  นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ประจำเดือนกันยายน ปี 2557 โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง เพื่อแสดงถึงน้ำใจอันประเสริฐของชาวพุทธที่ช่วยดำรงพระพุทธศาสนาไว้ด้วยการบำรุง พระสงฆ์ ฝึกการเป็นผู้ให้ สร้างอุปนิสัยโอบอ้อมอารี ช่วยลดทิฐิ   ฝึกการทำบุญร่วมกันเป็นหมู่คณะ ช่วยให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน และที่สำคัญคือจิตใจอันผ่องใสของเราที่มีขึ้นทันใดหลังจากที่ได้ทำบุญตักบาตรแล้ว ซึ่งโดยปกติแล้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้จัดให้มีกิจกรรมการทำบุญตักบาตร เป็นประจำทุกเดือน งานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันพุธ ที่ 10 กันยายน 2557 ณ บริเวณโถงอาคารนวัตกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ( ดอยสะเก็ด ) ข่าว : ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ภาพ : อาจารย์ศุภกาล  ตุ้ยเต็มวงศ์ Tweet

  Full Story

 • 1

  ทีมนักวิจัย Ruee นำผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น เข้าร่วมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2558

  ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุน คนไทยที่มีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ เป็นประโยชน์ต่อสังคม และเสริมสมรรถนะของประเทศ ในด้านการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้น และเพื่อให้นโยบายนี้บรรลุผลสำเร็จด้วยดี วช. จึงได้จัดให้มีรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้ บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยทีมนักวิจัย Ruee นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พานิช  อินต๊ะ และนายอาทิตย์  ยาวุฑฒิ นำผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมประกวด ผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2558 โดยผลงานที่ส่งประกวดคือ “เครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองลอยในอากาศ แบบรายงานผลออนไลน์อัตโนมัติ” หรือ “DustDETEC เวอร์ชั่น 3″ งานดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน 2557  ณ อาคาร วช. 4 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เขตจตุจักร...

  Full Story

 • 1

  บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยในงาน การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาครั้งที่ 1 “บัณฑิตนักปฏิบัติและพัฒนา”

  เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557 บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยในงาน การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาครั้งที่ 1 “บัณฑิตนักปฏิบัติและพัฒนา” THE 1st CONFERENCE ON HANDS-ON RESEARCH & DEVELOPMENT OF RMUTL 2014 โดยการประชุมดังกล่าวดำเนินงานภายใต้ โครงการยกระดับปริญญานิพนธ์ เป็นงานวิจัยตีพิมพ์ งานสร้างสรรค์ และงานบริการวิชาการสู่ชุมชน ภายในงานมีการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ และงานวิจัยของนักศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวัตถี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เกียรติถ่ายรูปร่วมกับอาจารย์และนักศึกษา ในงาน อ.อดิศร กวาวสิบสาม อ.วิสูตร อาสนวิจิตร และ อ. ดร.พลกฤษณ์ ทุนคำ นำนักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่...

  Full Story

Page 1 of 23123451020...Last »