ประชาสัมพันธ์ Archive

 • 19

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

  เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์  เชื้อไทย รองอธิการบดีด้านบริหารยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา เป็นประธานเปิดพิธีพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา และมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาเรียนดี และนักศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ด้านต่างๆ ให้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ สำหรับนักศึกษาซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   (ปวช.) ปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 86 คน สาขาวิชาเตรียมบริหารธุรกิจ 29 คน สาขาวิชาเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์  28 คน ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 24 คน รวมทั้งสิ้น 167 คน ซึ่งในการจัดงานปัจฉิมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาที่จบการศึกษา มีแนวทางในการปฏิบัติตน ให้พร้อมสำหรับการเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการก้าวสู่ตลาดแรงงาน และเพื่อสร้างจิตสำนึกของการประพฤติ ปฏิบัติตนในแบบของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา...

  Full Story

 • 1

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นำนักศึกษาเข้าดูงานอุตสาหกรรมแฟร์ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

  วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00 – 15.00 น. วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยสาขาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์นำนักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงานอุตสาหกรรมแฟร์ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้และได้ประสบการณ์ทั้งในและนอกห้องเรียน ตลอดจนได้สัมผัสกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยมีอาจารย์ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ เป็นผู้ควบคุมดูแลนักศึกษา อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาการจัดการและนวัตกรรมเบื้องต้น ข่าวโดย : กลุ่มงานสารสนเทศ ภาพ : อาจารย์ศุภกาล  ตุ้ยเต็มวงศ์   Tweet

  Full Story

 • 1

  บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้รับรางวัลอับดับที่ 2 ในการเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

  วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 8 “การบูรณาการ การจัดการความรู้สู่ชุมชน และประชาคมอาเซียน” โดยได้นำเสนอผลงานเรื่อง กลไกลการจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานและปัญหาเป็นฐานสำหรับโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์โดยมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ซึ่งเป็นผลงานของ อาจารยืวิสูตร  อาสนวิจิตร , ดร.ไพรพันธ์  ธนเลิศโศภิต , ดร.พีรยา  สมศักดิ์ , อาจารย์จุฑารัตน์  ศิริจันทร์ชื่น และอาจารย์เยาวภาคย์  เรือนใจ ซึ่งการตัดสิน บุคลากรวิทยาลัยฯ ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ในการนำเสนอผลงานดังกล่าว ทางวิทยาลัยฯ ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา...

  Full Story

 • 1

  บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2558

  วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ เนื่องในงานวันนักประดิษฐ์แห่งชาติประจำปี 2558 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พานิช อินต๊ะ , นายอาทิตย์ ยาวุฑฒิ , รองศาสตราจารย์ ดร.นคร ทิพยาวงศ์ , นางปนัดดา พิมลศรี และนายสมชาย จักรสาน ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประกาศเกียรติคุณ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2558 ในผลงานเรื่อง “เครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองลอยในอากาศแบบรายงานผลออนไลน์อัตโนมัติ” เป็น ผลงานวิจัยร่วมระหว่าง RUEE CMU และ EGAT และยังมีบุคลากรวิทยาลัย ท่านอื่นๆ อาทิเช่น - อาจารย์วิสูตร ...

  Full Story

 • 1

  บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 4

  วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2558 บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 4 ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้นำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อ อาทิเช่น 1 .การพัฒนาระบบตรวจสอบควันแบบวงปิดสำหรับเตาเผาขยะแบบไร้ควันสำนักงาน โดยใช้หลักการตกตะกอนด้วยไฟฟ้าแรงสูง ผลงานร่วมของ อาจารย์วิสูตร  อาสนวิจิตร , อาจารย์วรจักร  เมืองใจ และ ผศ.ดร.พานิช อินต๊ะ 2. แนวทางการประยุกต์ใช้รหัสแท่ง 2 มิติเพื่อจัดการครุภัณฑ์ในวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ผลงานร่วมของ ดร.ไพรพันธ์  ธนเลิศโศภิต , นายธนากร  นาเมืองรักษ์ และนายนิพนธ์  เขื่อนแก้ว 3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำนมถั่วเหลือง งาขี้ม้อนโดยการพาสเจอไรซ์ ผลงานร่วมของ อาจารย์มาลัยพร ...

  Full Story

 • 6

  นักศึกษาสาขาวิชาเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ร่วมกันประดับดอกไม้ขบวนบุผาชาติ ในนามอำเภอดอยสะเก็ด เนื่องในงานไม้ดอกไม้ประดับ ประจำปี 2558

  วันพุธที่ 28 มกราคม 2558 ณ ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นักศึกษาสาขาวิชาเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ร่วมกันตกแต่งดอกไม้ขบวนรถบุปผชาติในนามของอำเภอดอยสะเก็ด เพื่อนำไปประกวดในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้ โดยมีอาจารย์วีระศักดิ์ สวนจันทร์ หัวหน้าสาขาวิชาเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ และอาจารย์กอปพร  นุกูลคาม เป็นผู้ควบคุมดูแลนักศึกษาในกิจกรรมครั้งนี้ ข่าวโดย : กลุ่มงานสารสนเทศ ภาพ : นิพนธ์  เขื่อนแก้ว   Tweet

  Full Story

 • 3

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นำนักศึกษาเข้าดูงานด้านการจัดการและนวัตกรรมทางการศึกษา ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  วันพุธที่ 28 มกราคม 2558 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นำนักศึกษาเข้าดูงานด้านการจัดการและนวัตกรรมทางการศึกษา  โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เข้าศึกษาดูงานพร้อมทั้งมีวิทยากรซึ่งเป็นอาจารย์ในคณะ มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ซึ่งทางสาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชา การจัดการและนวัตกรรมเบื้องต้น ทางอาจารย์ผู้สอนได้ตระหนักถึงการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับนโยบายของวิทยาลัยฯ ที่เน้นให้นักศึกษาได้เรียน ได้รู้ ได้คิด ได้เห็น ได้ทำ ได้เป็น เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงทั้งในและนอกห้องเรียน ตลอดจนการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานภายนอกได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน ทั้งนี้มีอาจารย์ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ , อาจารย์พลกฤษณ์  ทุนคำและอาจารย์ลีรวัฒน์  สุภารัตน์ เป็นผู้ควบคุมดูแลนักศึกษาสาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ Tweet

  Full Story

 • 2

  นายอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา

  วันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 นายชูศักดิ์  รู้ยิ่ง นายอำเภอดอยสะเก็ด  ,นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง ,  นายดวงแก้ว  สะอาดล้วน  นายกเทศมนตรีตำบลลวงเหนือ พร้อมคณะ ให้เกียรติมาเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และเชิญชวน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมงานไม้ดอกไม้ประดับ  และงานซ๊ะป๊ะของดีดอยสะเก็ด ประจำปี 2558 ข่าวโดย : กลุ่มงานสารสนเทศ ภาพ : ชินวุฒิ  สายงาม   Tweet

  Full Story

 • 1

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “CISAT GAME ครั้งที่ 4″

  วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “CISAT GAME ครั้งที่ 4″ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ  สุวัตถี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี และให้โอวาทแก่นักศึกษาให้มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ในงานยังมีการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์จากน้องๆ นักศึกษา การประกวดเดินขบวนของแต่ละสี การแข่งขันกีฬามหาสนุก วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ คือ 1. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์  บุคลากรและนักศึกษาด้วยกัน และส่งเสริมให้เกิดความกล้าแสดงออก 2. เพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  และนักศึกษาทุกชั้นปี ได้ออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพโดยการแข่งขันเกมกีฬา หลากหลายประเภทร่วมกัน ข่าวโดย : กลุ่มงานสารสนเทศ ภาพโดย : ชินวุฒิ  สายงาม /...

  Full Story

 • 1

  ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา รอบรับตรง ปีการศึกษา 2558

  วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 15.00 น. ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา รอบรับตรง ปีการศึกษา 2558 ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางให้กับบุคคลภายนอกได้รับรู้ข่าวสารการรับสมัครให้มากขึ้น นอกจากนี้ยังได้แจกเอกสารการรับสมัครนักศึกษา ให้แก่อาจารย์และน้องๆ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม. 3 ) ที่มีความสนใจ ตามโรงเรียนที่อยู่ในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีอาจารย์ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ เป็นผู้ควบคุมดูแลและนำนักศึกษาสาขาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 3 ราย ร่วมแจกเอกสารในครั้งนี้ด้วย ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศ ภาพ : ศุกภกาล  ตุ้ยเต้มวงศ์ Tweet

  Full Story

Page 1 of 26123451020...Last »