ประชาสัมพันธ์ Archive

 • 4

  สถาบันไทย – เยอรมัน เข้าให้คำแนะนำความปลอดภัยในการทำงานแก่วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

  วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมสารภีนว. 202 และ โรงฝึกปฏิบัติการพื้นฐาน มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้รับเกียรติจากสถาบันไทย – เยอรมัน เข้าให้คำแนะนำเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งเดิมทีสถาบันไทย-เยอรมัน ได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานให้กับวิทยาลัยฯ แล้วเมื่อเดือนมีนาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยทั้งนี้ได้ส่งทีมที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยจำนวน 4 ท่าน เข้าให้คำปรึกษาแนะนำแก่วิทยาลัยฯ และได้เข้าเยี่ยมชมโรงฝึกปฏิบัติการทักษะพื้นฐาน ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรได้วางแผนเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน และเป็นการติดตามผล ประเมินผลต่อไป ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส. ภาพ : บวรศักดิ์ สมเคราะห์ Tweet

  Full Story

 • 8

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรมการเรียนปรับพื้นฐานและอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2559

  ระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรมการเรียนปรับพื้นฐานและอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบงกช  โตไพบูลย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธาน และให้โอวาสแก่นักศึกษา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์และนักศึกษาใหม่  ซึ่งภายในกิจกรรมฯ มีการแบ่งออกเป็น 5 ฐาน ซึ่งในแต่ละฐานได้สอดแทรกความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติให้แก่นักศึกษา ก่อนการเปิดภาคเรียนใหม่ ต่อไป ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส. (นิพนธ์) ขอบคุณภาพจาก : นายญาณวัฒน์ สายบุญ นักศึกษาเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 Tweet

  Full Story

 • 11

  บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางด้านภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ประจำปี 2559

  ระหว่างวันที่ 20 – 22 เมษายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นำนักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ รายนายปฐมพงศ์ ทามะศิริ , นายชนกนันท์  แลกันทะ และนายนิธิศ  ธรรมโชติ เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางด้านภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ประจำปี 2559 โดยฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์เป็นผู้จัดโครงการในครั้งนี้ ซึ่งการส่งนักศึกษาไปแข่งขันก็เพื่อเป็นการฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง ซึ่งมี อาจารย์ธรรมนูญ บุตเต /ว่าที่ร้อยตรีหญิงชไมพร  สุขใจ๋และนายธนากร  นาเมืองรักษ์ เป็นผู้ควบคุมดูแลนักศึกษาในการแข่งขันครั้งนี้ ข่าวโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วทส. ภาพ : ธนากร นาเมืองรักษ์ Tweet

  Full Story

 • 6

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรม CISAT CAMP เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์

  ระหว่างวันที่ 28 – 30  มีนาคม 2559 ณ อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ / โรงปฏิบัติการทักษะพื้นฐาน วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยทีมงาน CISAT CAMP จัดกิจกรรมการทดสอบสมรรถนะ ทักษะพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ ให้แก่น้องๆ นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาจำนวน 72 คน โดยมีคณาจารย์และบุคคลภายนอกเฝ้าสังเกตการณ์และให้คะแนน น้องๆ ในเรื่องของทักษะวิชาชีพ ความสามารถ ไหวพริบ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการมีมนุษยสัมพันธ์ โดยทางทีมงาน จะทดสอบความสามารถน้องๆ โดยผ่านกระบวนการต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 6 ฐาน สลับหมุนเวียนกัน และจะคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถในด้านวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 35 คน เพื่อบรรจุเป็นนักศึกษาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 1/2559 ต่อไป โดยจะประกาศผลนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นนักศึกษาวิทยาลัยฯ...

  Full Story

 • 1

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดประชุมการบริหารจัดการโครงการโรงเรียนในโรงงานร่วมกับภาคเอกชน

  วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 เวลาประมาณ 11.00 น. ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการฯ นว.209 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดการประชุมการบริหารจัดการโครงการโรงเรียนในโรงงานความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และบริษัทสตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย ฉัตรรัตนา รองเลขาธิการ สวทน. และ ดร.บรรพต  หอบรรลือกิจ  เข้าร่วมประชุมและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่คณะทำงานฯ ในการบริหารจัดการโครงการโรงเรียนในโรงงาน ข่าวโดย : แผนกงานทะเบียนและสารสนเทศ วทส. ภาพ : นิพนธ์ เขื่อนแก้ว Tweet

  Full Story

 • 12068675_1598005617112737_6953141755333890851_o

  โรงเรียนวิชชานารี จังหวัดลำปาง เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ WIL School

  วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 9.30 น. – 11.00 น. วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการได้รับเกียรติจาก โรงเรียนวิชชานารี ในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักร จังหวัดลำปาง เข้าเยี่ยมชมและร่วมปรึกษาหารือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนให้เป็นแบบ WIL School โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบงกช โตไพบูลย์ รองผู้อำนวยการ และอาจารย์ประเสริฐ ลือโขง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีและดอยสะเก็ดโมเดล เข้าร่วมให้คำปรึกษาในเรื่องของการจัดการการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work-integrated Learning : WiL) เป็นกรณีหนึ่งของการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ที่ช่วยให้นักศึกษามีโอกาสในการประยุกต์ความรู้ ทักษะการทำงาน และทักษะเฉพาะที่สัมพันธ์กับวิชาชีพ ทั้งนี้ทางโรงเรียนฯ ยังได้ศึกษาเนื้อหาและหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างนักศึกษาเตรียม ต่อไป ข่าว /...

  Full Story

 • 18

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ดำเนินโครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต

  วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559 ณ ห้อง Knowledge Theater อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมผู้บริหาร เป็นประธานในโครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทเซฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด – สถาบันคีนันแห่งเอเชีย – สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) – สถานประกอบการ และสถานศึกษาในเครือข่าย โดยมีวัตุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากรทาง STEM for TVET ให้สอดคล้องกับความต้องการด้านกำลังคนในภาคอุตสาหกรรม โดยในการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการฝึก Teacher Training ซึ่งมีกำหนดการจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 4 –...

  Full Story

 • 17

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

  เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม นว.502 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยพร  บัวใบ รองอธิการบดีด้านกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิดพิธี พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา และได้มอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาเรียนดี และนักศึกษากลุ่มสโมสรวิทยาลัยฯ ที่ทำคุณประโยชน์ด้านต่างๆ ให้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 143 คน ในการนี้ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ขออวยพรและเป็นกำลังใจให้นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 ทุกคน ให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ความสำเร็จ และนำวิชาความรู้ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต ที่ได้รับจากสถาบันการศึกษาแห่งนี้ ไปสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า ให้แก่ตนเองและประเทศชาติต่อไป ข่าวโดย : แผนกงานทะเบียนและสารสนเทศ วทส. ภาพ : ...

  Full Story

 • 1

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เชิญสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนในการเฝ้าระวังบุหรี่ สุรา ยาเสพติด

  วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ นว.502 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้เชิญสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนในการเฝ้าระวังบุหรี่ สุรา ยาเสพติด ได้รับเกียรติจากแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและเจ้าหน้าที่ บรรยายให้ความรู้แก่น้องๆ วิทยาลัยชั้นปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนในการเฝ้าระวังบุหรี่ สุรา ยาเสพติด สร้างเครือข่ายเยาวชนในระดับจังหวัดที่มีปัจจัยเสี่ยงสูง ให้มีความสามารถในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับพื้นที่และเป็นการพัฒนาแนวร่วมในการส่งข้อมูลเฝ้าระวัง ข่าวโดย : แผนกงานทะเบียนและสารสนเทศ ขอบคุณภาพจาก : นส.วรรนิพา  มหาไม้ Tweet

  Full Story

 • 4

  ศูนย์ภาษาและงานวิเทศน์สัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดการสอบ TOEIC Mock Test เพื่อชิงทุนการศึกษาต่อยังสาธารณรัฐประชาชนจีน

  วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. ณ อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ นว. 203 ศูนย์ภาษาและงานวิเทศน์สัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดการสอบ TOEIC Mock Test ให้กับนักศึกษาและผู้ที่สนใจ เพื่อสมัครชิงทุนการศึกษา CTBU Cultural Exchang Program ณ มหาวิทยาลัย Chongqing Technology and Business University เมืองฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ข่าวโดย : แผนกงานทะเบียนและสารสนเทศ ขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก : ศุนย์ภาษาและงานวิเทศน์สัมพันธ์ ภาพ : นิพนธ์  เขื่อนแก้ว Tweet

  Full Story

Page 1 of 3412345102030...Last »