ประชาสัมพันธ์ Archive

 • 1

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ งานกิจการนักศึกษา จัดการแนะแนวศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ 3 ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

  วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557  เวลาประมาณ 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ  สุวัตถี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  , อาจารย์ศุภกาล  ตุ้ยเต็มวงศ์ หัวหน้างานกิจการนักศึกษา และอาจารย์สิทธิศักดิ์  ยี่ยวน แนะแนวการศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบัน รวมถึงใช้ชีวิตความเป็นอยู่ภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยได้เดินทางไปแนะแนวยังโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่  และมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ 3 เข้ารับฟังการแนะแนวในครั้งนี้ ซึ่งตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยฯ เตรียมวิศวกรรมศาสตร์และเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1  และเป็นศิษย์เก่าจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อีกด้วย ข่าวโดย : ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ภาพ : อาจารย์สิทธิศักดิ์  ยี่ยวน Tweet

  Full Story

 • 1

  ส่วนงานงบประมาณอุดมศึกษา 7 สำนักงบประมาณ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

  วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 เวลาประมาณ 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์  เชื้อไทย รองอธิการบดีด้านบริหารยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา นำทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และได้รับเกียรติจากคุณอินทรายุธ  จันทร์อินทร์ นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ จากส่วนงานงบประมาณอุดมศึกษา 7 สำนักงบประมาณ เดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงาน และห้องปฏิบัติการต่างๆ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ข่าวโดย : ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ภาพ : นิพนธ์ เขื่อนแก้ว ขอบคุณข้อมูลจาก : กองนโยบายและแผน มทร.ล้านนา Tweet

  Full Story

 • 1

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ งานกิจการนักศึกษา จัดการแนะแนวศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แก่นักเรียนต่างจังหวัด ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ 3

  วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ผศ.วันชาติ  สุวัตถี , อาจารย์ศุภกาล  ตุ้ยเต็มวงศ์ หัวหน้างานกิจการนักศึกษา , อาจารย์ธรรมนูญ  บุพเต และนายธนากร  นาเมืองรักษ์ เข้าให้คำแนะนำและประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยแนะแนวหลักสูตร ที่เปิดสอนในปัจจุบัน และการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ภายในมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงการแต่งกายของนักศึกษาฯ ซึ่งในวันดังกล่าว ได้เดินทางไปแนะแนวยังโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย , โรงเรียนลำปางกัลยาณี และโรงเรียนประชาวิทย์ลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ 3 สนใจเข้ารับฟังการแนะแนวในครั้งนี้ โดยมีพี่ๆ ตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยฯ ที่เป็นศิษย์เก่าจากโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย และโรงเรียนลำปางกัลยาณี ได้ให้คำแนะนำที่ดีเป็นประโยชน์แก่น้องๆ นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ 3  อีกด้วย ข่าวโดย :...

  Full Story

 • 5

  บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมงานทำบุญอายุวัฒนมงคลและรับทุนการศึกษาจากท่านเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

  วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 9.00 น. – 12.00 น. บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมงานทำบุญอายุวัฒนมงคลวันคล้ายวันเกิด อายุครบ 69 ปี ของพระเดชพระคุณท่านอาจารย์โพธิรังษี ดร. เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และในการนี้ มีการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ตั้งใจเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย พ่อแม่มีรายได้น้อย ทางวิทยาลัยฯ จึงได้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษารวม 10 คน เพื่อเข้ารับทุนดังกล่าว ดังรายชื่อ 1. นายสุทธิวัฒน์  พวงมาลัย                     ปวช. ชั้นปีที่  3  สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 2. นายแซคเคอรี่  แอนเดร์  ซาน             ปวช. ชั้นปีที่...

  Full Story

 • 4

  นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ประจำเดือนกันยายน ปี 2557

  นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ประจำเดือนกันยายน ปี 2557 โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง เพื่อแสดงถึงน้ำใจอันประเสริฐของชาวพุทธที่ช่วยดำรงพระพุทธศาสนาไว้ด้วยการบำรุง พระสงฆ์ ฝึกการเป็นผู้ให้ สร้างอุปนิสัยโอบอ้อมอารี ช่วยลดทิฐิ   ฝึกการทำบุญร่วมกันเป็นหมู่คณะ ช่วยให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน และที่สำคัญคือจิตใจอันผ่องใสของเราที่มีขึ้นทันใดหลังจากที่ได้ทำบุญตักบาตรแล้ว ซึ่งโดยปกติแล้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้จัดให้มีกิจกรรมการทำบุญตักบาตร เป็นประจำทุกเดือน งานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันพุธ ที่ 10 กันยายน 2557 ณ บริเวณโถงอาคารนวัตกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ( ดอยสะเก็ด ) ข่าว : ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ภาพ : อาจารย์ศุภกาล  ตุ้ยเต็มวงศ์ Tweet

  Full Story

 • 1

  ทีมนักวิจัย Ruee นำผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น เข้าร่วมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2558

  ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุน คนไทยที่มีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ เป็นประโยชน์ต่อสังคม และเสริมสมรรถนะของประเทศ ในด้านการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้น และเพื่อให้นโยบายนี้บรรลุผลสำเร็จด้วยดี วช. จึงได้จัดให้มีรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้ บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยทีมนักวิจัย Ruee นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พานิช  อินต๊ะ และนายอาทิตย์  ยาวุฑฒิ นำผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมประกวด ผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2558 โดยผลงานที่ส่งประกวดคือ “เครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองลอยในอากาศ แบบรายงานผลออนไลน์อัตโนมัติ” หรือ “DustDETEC เวอร์ชั่น 3″ งานดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน 2557  ณ อาคาร วช. 4 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เขตจตุจักร...

  Full Story

 • 1

  บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยในงาน การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาครั้งที่ 1 “บัณฑิตนักปฏิบัติและพัฒนา”

  เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557 บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยในงาน การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาครั้งที่ 1 “บัณฑิตนักปฏิบัติและพัฒนา” THE 1st CONFERENCE ON HANDS-ON RESEARCH & DEVELOPMENT OF RMUTL 2014 โดยการประชุมดังกล่าวดำเนินงานภายใต้ โครงการยกระดับปริญญานิพนธ์ เป็นงานวิจัยตีพิมพ์ งานสร้างสรรค์ และงานบริการวิชาการสู่ชุมชน ภายในงานมีการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ และงานวิจัยของนักศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวัตถี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เกียรติถ่ายรูปร่วมกับอาจารย์และนักศึกษา ในงาน อ.อดิศร กวาวสิบสาม อ.วิสูตร อาสนวิจิตร และ อ. ดร.พลกฤษณ์ ทุนคำ นำนักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่...

  Full Story

 • 5

  ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการแหล่งเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ชุมชนบ้านลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

  เมื่อพุธวันที่ 3 กันยายน 2557 ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด ได้ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี 2557 โดยมีท่านอาจารย์อุดม  มณีขัติย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมและรับฟังผลการดำเนินงานในครั้งนี้ ซึ่งในวันดังกล่าว ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  นำโดย ผศ.ดร.พานิช  อินต๊ะ , อาจารย์ชัชวาล  กันทะลา , ดร.ไพรพันธ์  ธนเลิศโศภิต และอาจารย์วัชรัตน์  ถมทอง ได้บรรยายผลการดำเนินงานโครงการแหล่งเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยดูจากผลผลิตและความก้าวหน้า เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ของชุมชนหมู่บ้านลวงเหนือ หมู่ที่ 4 อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ในรอบที่ผ่านมา ข่าวโดย : ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ภาพ /...

  Full Story

 • 7

  บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมการประชุมวิชาการของโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ทั้ง 5 แห่ง ( SBTC ครั้งที่ 4 )

  ในระหว่างวันที่ 1 – 3 กันยายน 2557 บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยทีมงานมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง อาจารย์วิสูตร  อาสนวิจิตร , ดร.ไพรพันธ์  ธนเลิศโศภิต , อาจารย์ชัชวาล  กันทะลา , ดร.พีรยา   สมศักดิ์ และอาจารย์สมภพ  พัดจาด ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยได้ให้คำแนะนำและร่วมมือกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดกิจกรรม Free Kick Game “คิดได้ไง” ในงานประชุมวิชาการของโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ทั้ง 5 แห่ง ( SBTC ครั้งที่ 4 ) ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ซึ่งในงานได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท  พิพิทธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา...

  Full Story

 • 2

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ แนะแนวการศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แก่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยอาจารย์ศุภกาล  ตุ้ยเต็มวงศ์ หัวหน้างานกิจการนักศึกษา และอาจารย์สิทธิศักดิ์  ยี่ยวน และตัวแทนนักศึกษา เข้าให้คำแนะนำและประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ที่เปิดสอนปัจจุบัน 3 หลักสูตร และการใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงชุดการแต่งกายของนักศึกษาวิทยาลัยฯ  แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ 3 ซึ่งได้เดินทางไปแนะแนวยังโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นปี ที่ 3 สนใจเข้ารับฟังจำนวนมาก และคณาจารย์ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ข่าวโดย : ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ภาพ / เรียบเรียง : กองประชาสัมพันธ์  มทร.ล้านนา Tweet

  Full Story

Page 1 of 23123451020...Last »