ประชาสัมพันธ์ Archive

 • 1

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดให้มีการตรวจสุขภาพนักศึกษาประจำปี 2557

  เมื่อวันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2557 แผนกพยาบาล และฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  จัดให้มีการตรวจสุขภาพนักศึกษา ประจำปี 2557 โดยมีทีมเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลดอยสะเก็ด เข้าทำการตรวจสุขภาพ เช่น การตรวจน้ำหนัก ส่วนสูง ความดันโลหิต ชีพจร อัตราการเต้นของหัวใจ ตาบอดสี และกรุ๊ปเลือดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 158 คน  ณ บริเวณโถงอาคารนวัตกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ข่าวโดย : ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ภาพ : นิพนธ์  เขื่อนแก้ว ข้อมูลจาก : ฝ่ายพยาบาล และฝ่ายกิจารนักศึกษา วทส. Tweet

  Full Story

 • 1

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556

  เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 ซึ่งในปีนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมศักดิ์  เพรียบพร้อม เป็นประธานกรรมการ ร่วมกับคณะกรรมการอีก 2 ท่านคือ รศ.ดร.สุรสิทธิ์  วชิรขจร และ รศ.อุษณีย์  คำประกอบ จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผู้ตรวจประเมินในครั้งนี้ โดยมีผู้บริหารวิทยาลัยฯ คณาจารย์, บุคลากร วิทยาลัยฯ เป็นผู้เข้ารับการตรวจประเมินฯ  และสำนักงานประกันคุณภาพ มทร.ล้านนา โดย ดร.สุเทพ ทองมา พร้อมทีมงาน ร่วมให้คำปรึกษาวิทยาลัยฯ ในการตรวจประเมินครั้งนี้ด้วย วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งนี้ เพื่อให้วิทยาลัยฯ ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา และจะต้องทำให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการและ การทำงานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาไม่ใช่เป็นกระบวนการที่แยกส่วนมาจากการ ดำเนินงานตามปกติของสถานศึกษาโดยสถานศึกษาจะต้องวางแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติ การที่มีเป้าหมายชัดเจน ทำตามแผนตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบที่มีความโปร่งใสและมีจิตสำนึกในการพัฒนาคุณภาพการทำงาน...

  Full Story

 • 1

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมกิจกรรมอบรมการบริหารจัดการการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

  เมื่อวันอังคารที่ 8 กรกฏาคม 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมกิจกรรมอบรมการบริหารจัดการการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ณ บ้านลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาเตรียมบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกิจกรรมอบรมการบริหารจัดการการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต โดยมีนักเรียนโรงเรียนลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด เป็นผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งนักศึกษาเตรียมบริหารฯ ได้มีส่วนร่วมเป็นพี่เลี้ยงแก่น้องๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความรู้เกี่ยวกับการบริหารโครงการ ซึ่งผลลัพธ์เป็นที่น่าพึงพอใจเป็นอย่างมาก ข่าวโดย : ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ภาพ : ดร.ไพรพันธ์  ธนเลิศโศภิต   Tweet

  Full Story

 • 1

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดประชุมเรื่องการพัฒนาวิทยาลัยฯ

  เมื่อวันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2557 เวลา 15.00น. – 17.00 น. วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดประชุมเรื่องการพัฒนาวิทยาลัยฯ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา เป็นผู้มอบนโยบายและการพัฒนากรอบภาระงานทั้ง 4 ด้านของวิทยาลัยฯ ซึ่งในที่ประชุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้นำเสนอจำนวนและภาระงานของบุคลากรในปัจจุบันและ RoadMap หลักสูตรตั้งแต่ปัจจุบันจนถึง ปี พ.ศ. 2562 และคณาจารย์วิทยาลัยฯ ได้นำเสนอแนวคิดการทำงาน ให้แก่ผู้บริหารฯ ได้รับทราบเพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนการทำงานที่ดีขึ้นในอนาคต ต่อไป ข่าวโดย : ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ภาพ : นิพนธ์  เขื่อนแก้ว       Tweet

  Full Story

 • 1

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมจัดพิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2557

  เมื่อวันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00 น. – 14.00 น. วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา , ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมมือจัดพิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2557 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา , คณาจารย์วิทยาลัยฯ และนักศึกษาระดับ ปวช. และปริญญาตรี เข้าร่วมพิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2557 โดยในปีนี้ได้เคลื่อนขบวนแห่เทียนพรรษาไป ณ  วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง และ วัดพระธาตุดอยกู่ (ศรีวิชัย)  อำเภอดอยสะเก็ด และวัดผาลาด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาเข้าวัด...

  Full Story

 • 1_resize

  บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมประชุมการปฏิรูปหลักสูตรโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์

  บุคลากรวิทยาลัยฯ โดยนางจุฑารัตน์ ศิริจันทร์ชื่น และอาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร ได้เข้าร่วมประชุมการปฏิรูปหลักสูตรโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ โดยมีคณะทีมงานจากวิทยาลัยในเครือข่ายทั้ง 5 แห่ง มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง หน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสำนักงานมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อร่วมระดมความคิดเห็นในการปฏิรูปหลักสูตรให้มีคุณภาพสำหรับผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมโกลเด้นดราก้อน จ.สิงห์บุรี  ระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฏาคม 2557 ข่าวโดย : ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ภาพ : อ.วิสูตร  อาสนวิจิตร Tweet

  Full Story

 • 0

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ”

    เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กรกฏาคม 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ” โดยได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ เป็นประธานเปิดพิธี และให้โอวาทแก่อาจารย์, เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากร ซึ่งในโครงการครั้งนี้ยังได้เรียนเชิญวิทยากร 2 ท่าน จากหน่วยงานภายนอก 1.  คุณชัยวัฒน์  เหลืองแมฆา   นักสอบสวนชำนาญการพิเศษ จากหน่วยงานกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2 สนง.ปปท. เขต 5 2. อาจารย์ ดร. เสรี  ใหม่จันทร์   อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยา คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการบรรยายในหัวข้อเรื่องการเขียนหนังสือราชการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย  พึ่งธรรม ผู้อำนวยการกองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา การจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ และก่อให้เกิดการประมวลความประพฤติ  ได้รับทราบถึงข้อบังคับ...

  Full Story

 • 1_resize

  ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมงาน “ราชมงคลล้านนา หลอมจิตร่วมใจ ห่วงใย ดูแล และ Care กัน”

    ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมงาน “ราชมงคลล้านนา หลอมจิตร่วมใจ ห่วงใย ดูแล และ Care กัน” ณ มณฑลพิธีโรงอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ เพื่อสืบสานประเพณี สร้างความรักความภาคภูมิใจในองค์กร ถ่ายทอดเอกลักษณ์ความเป็นล้านนาและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยผ่านงานศิลปะบน แท่งเทียน ในโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนากับการหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗ ข่าวโดย : ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ขอบคุณภาพ : สาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร อาจารย์ศุภกาล  ตุ้ยเต็มวงศ์ Tweet

  Full Story

 • 2_resize

  บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้รับรางวัลBest Invention in Green Technology จาก The JIPA Award ของประเทศญี่ปุ่น ในงานวันนักประดิษฐ์แห่งชาติ 2557

  เมื่อวันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557 บุคลากรวิทยาลัยฯ โดย อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร ได้รับรางวัล Best Invention in Green Technology จาก The JIPA Award ของประเทศญี่ปุ่น โดยผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลคือ : การประยุกต์ใช้ไฟฟ้าแรงดันสูงกระแสตรงสำหรับดักจับกลุ่มควันจากการประกอบอาหาร [ Application of HVDC for Smoke Collecting in Cooking Process ] ในงานวันนักประดิษฐ์แห่งชาติประจำปี 2557 ณ อาคาร 9 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งผลงานดังกล่าวได้ถูกคัดเลือกและได้รับรางวัลจากผลงานทั้งหมดทั่วประเทศจำนวน 600 ผลงาน ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ขอแสดงความยินดี...

  Full Story

 • 0

  นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมงานวันนักประดิษฐ์แห่งชาติ ประจำปี 2557

  วันที่ 23 มิถุนายน 2557 นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยฯ นำโดย ผศ.ดร. พานิช อินต๊ะ และ อ.อาทิตย์ ยาวุฑฒิ พร้อมด้วยนางสาววิกานดา ปัญญาเมืองใจ นางสาวพิมพ์พร เสนอิ่น ทีมงานนักศึกษาจากหน่วยงานวิจัยการประยุกต์ไฟฟ้าสถิตสำหรับงานด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม (RUEE RMUTL)  มทร.ล้านนา   ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2557  จากสภาวิจัยวิจัยแห่งชาติ ( วช. ) 1. เครื่องวัดและวิเคราะห์ขนาดฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ (DustDETEC) “ได้รับรางวัลเกียรติคุณ”  โดยมี มทร.ล้านนา และ สวทช. เป็นเจ้าของสิทธิบัตร และ 2. ผลงาน “ระบบการฆ่าการเซื้อจุลลีนทรีย์ด้วยสนามไฟฟ้าแบบพัลส์”  “ได้รับรางวัลระดับดี” ในการเข้าร่วมแสดงผลงานเนื่องใน ” วันนักประดิษฐ์...

  Full Story

Page 1 of 20123451020...Last »