ประชาสัมพันธ์ Archive

 • 10

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรมการเรียนปรับพื้นฐานและอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2558

  ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรมการเรียนปรับพื้นฐานและอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์และนักศึกษาใหม่  ซึ่งภายในกิจกรรมฯ มีการแบ่งออกเป็น 6 ฐาน ซึ่งในแต่ละฐานได้สอดแทรกความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติให้แก่นักศึกษา และเพื่อเป็นการปรับตัวเตรียมพร้อม ก่อนการเปิดภาคเรียนใหม่ ต่อไป โดยในช่วงค่ำของวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558 ได้มีกิจกรรม “รับขวัญลูกหล้า ต้นกล้าเทคโนฯ” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งให้โอวาสแก่นักศึกษา และคณาจารย์ร่วมกันผูกข้อมือนักศึกษา เพื่อเป็นการรับขวัญนักศึกษาใหม่ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด ข่าวโดย : กลุ่มงานสารสนเทศ (นิพนธ์)...

  Full Story

 • 5

  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนาระดมความคิดเรื่อง “STEM Education”

  วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร  มูลปา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนาระดมความคิดเรื่อง “STEM Education” นโยบายเชิงรุกในการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  ซึ่งจัดขึ้นโดย คณะกรรมาธิการการสื่อสารมวลชน การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสารสนเทศ คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้เข้าใจและเห็นความสำคัญของ STEM Education พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาด้านกำลังคน และการดำเนินงานร่วมกันอย่างบูรณาการ  พร้อมนำข้อมูลและความคิดเห็นที่ได้มาประมวลและสรุปผลเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมาธิการฯ ที่เกี่ยวข้องและเพื่อเป็นแนวทางการขับเคลื่อนให้เกิดนโยบายและแผนการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรม งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องรับรอง 1-2 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2  กรุงเทพมหานคร ข่าวโดย : กลุ่มงานสารสนเทศ (นิพนธ์) Tweet

  Full Story

 • 7

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดการประชุมนำเสนองาน Career Academy และ Doidsket Model ร่วมกับ สวทน.

  วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดการประชุมนำเสนองาน Career Academy และ Doisaket Model ร่วมกับ สวทน. ณ ห้องประชุมสารภี นว.202 อาคารนวัตกรรมฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร  มูลปา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เป็นผู้มอบนโยบาย และได้รับเกียรติจาก คุณทวีผล  แก้วศิริ นักวิจัยนโยบาย จาก สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการกำหนดกรอบการดำเนินงานของหน่วยงาน ในการพัฒนาการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน ทั้งในด้านการผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของวิทยาลัยฯ ข่าวโดย : กลุ่มงานสารสนเทศ ภาพ : นิพนธ์ ...

  Full Story

 • 3_resize

  บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ คว้ารางวัลเหรียญทอง จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ Geneva2015

  วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2558 รองศาสตราจารย์.ดร.พานิช อินต๊ะ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา และ ศาตราจารย์.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) และ รางวัลพิเศษ FIRI Award for the Best Invention จากประเทศ Iran ในการนำเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเรื่อง “ตัวตรวจจับประจุวัสดุอนุภาคนาโน (Nanoparticle Material Charge Detector)” ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ Salon International Des Inventions Geneve หรือ Geneva2015 ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยผลการประดิษฐ์คิดค้นดังกล่าวอยู่ภายใต้ทุนสนับสนุนจากโครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. 2557...

  Full Story

 • 1618451_902278739824437_1137241373156155880_n

  ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรวิทยาลัยฯ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น รองศาสตราจารย์

  ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พานิช  อินต๊ะ  ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น รองศาสตราจารย์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ซึ่งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาคนแรก ที่ได้รับตำแหน่งนี้ ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมมา ณ โอกาสนี้ ข่าวโดย : กลุ่มงานสารสนเทศ (นิพนธ์) Tweet

  Full Story

 • 18

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

  วันพุธที่ 18 มีนาคม 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์พงศ์วิทย์  วุฒิวิริยะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และคณะผู้บริหารทุกท่าน เข้าศึกษาดูงานและชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ ภายใต้หัวข้อ “แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา” เพื่อเป็นรากฐานในการจัดตั้งโรงเรียนเตรียมวิชาชีพ ผลิตนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้มีความรู้ทางวิชาการกับทักษะทางวิชาชีพที่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพ หรือเพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร  มูลปา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการและคณาจารย์ ได้ให้ต้อนรับผู้บริหารฯ ในโอกาสที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการดำเนินงานด้านต่างๆ โดยเน้นการศึกษาดูงานโครงสร้างหลักสูตรปัจจุบัน , การจัดการเรียนการสอน , และการดำเนินงานด้านต่างๆ อาทิเช่น หอพักนักศึกษา รวมไปถึงเยี่ยมชมโรงงานฝึกปฏิบัติการต่างๆ ของวิทยาลัยฯ เป็นต้น ข่าวโดย : กลุ่มงานสารสนเทศ ภาพ : นิพนธ์ ...

  Full Story

 • 19

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

  เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์  เชื้อไทย รองอธิการบดีด้านบริหารยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา เป็นประธานเปิดพิธีพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา และมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาเรียนดี และนักศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ด้านต่างๆ ให้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ สำหรับนักศึกษาซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   (ปวช.) ปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 86 คน สาขาวิชาเตรียมบริหารธุรกิจ 29 คน สาขาวิชาเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์  28 คน ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 24 คน รวมทั้งสิ้น 167 คน ซึ่งในการจัดงานปัจฉิมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาที่จบการศึกษา มีแนวทางในการปฏิบัติตน ให้พร้อมสำหรับการเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการก้าวสู่ตลาดแรงงาน และเพื่อสร้างจิตสำนึกของการประพฤติ ปฏิบัติตนในแบบของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา...

  Full Story

 • 1

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นำนักศึกษาเข้าดูงานอุตสาหกรรมแฟร์ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

  วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00 – 15.00 น. วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยสาขาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์นำนักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงานอุตสาหกรรมแฟร์ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้และได้ประสบการณ์ทั้งในและนอกห้องเรียน ตลอดจนได้สัมผัสกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยมีอาจารย์ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ เป็นผู้ควบคุมดูแลนักศึกษา อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาการจัดการและนวัตกรรมเบื้องต้น ข่าวโดย : กลุ่มงานสารสนเทศ ภาพ : อาจารย์ศุภกาล  ตุ้ยเต็มวงศ์   Tweet

  Full Story

 • 1

  บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้รับรางวัลอับดับที่ 2 ในการเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

  วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 8 “การบูรณาการ การจัดการความรู้สู่ชุมชน และประชาคมอาเซียน” โดยได้นำเสนอผลงานเรื่อง กลไกลการจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานและปัญหาเป็นฐานสำหรับโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์โดยมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ซึ่งเป็นผลงานของ อาจารยืวิสูตร  อาสนวิจิตร , ดร.ไพรพันธ์  ธนเลิศโศภิต , ดร.พีรยา  สมศักดิ์ , อาจารย์จุฑารัตน์  ศิริจันทร์ชื่น และอาจารย์เยาวภาคย์  เรือนใจ ซึ่งการตัดสิน บุคลากรวิทยาลัยฯ ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ในการนำเสนอผลงานดังกล่าว ทางวิทยาลัยฯ ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา...

  Full Story

 • 1

  บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2558

  วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ เนื่องในงานวันนักประดิษฐ์แห่งชาติประจำปี 2558 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พานิช อินต๊ะ , นายอาทิตย์ ยาวุฑฒิ , รองศาสตราจารย์ ดร.นคร ทิพยาวงศ์ , นางปนัดดา พิมลศรี และนายสมชาย จักรสาน ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประกาศเกียรติคุณ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2558 ในผลงานเรื่อง “เครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองลอยในอากาศแบบรายงานผลออนไลน์อัตโนมัติ” เป็น ผลงานวิจัยร่วมระหว่าง RUEE CMU และ EGAT และยังมีบุคลากรวิทยาลัย ท่านอื่นๆ อาทิเช่น - อาจารย์วิสูตร ...

  Full Story

Page 1 of 26123451020...Last »