ประชาสัมพันธ์ Archive

 • 0

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

  วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 8.30 – 11.00 น. ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมี อาจารย์อดิศร  กวาวสิบสาม เป็นประธานในพิธี และคณาจารย์วิทยาลัยฯ กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก ณ โรงอาหาร มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด หลังจากนั้นตัวแทนนักศึกษาได้กล่าวคำไหว้ครู และร้องเพลงพระคุณของครู พร้อมทั้งนำพานมอบให้แก่คุณครู เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้ถ่ายทอด ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่นักศึกษาด้วยความเมตตาตลอดมา ข่าวโดย : กลุ่มงานสารสนเทศ วทส. ภาพ : นายรัตนกร  แก้วบุญมา นศ.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3   Tweet

  Full Story

 • 3

  วิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญทางด้านงานวิจัยจากต่างประเทศ และเยี่ยมชมการดำเนินงานของวิทยาลัยฯ

  วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการฯ นว.209 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.มาซาฮิเดะ มุราคามิ ( Prof. Dr.MASAHIDE  MURAKAMI ) ผู้เชี่ยวชาญทางด้านงานวิจัยจากต่างประเทศ และอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนนา เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนและการดำเนินงานด้านวิจัย ของวิทยาลัยฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบงกช  โตไพบูรณ์ ให้การต้อนรับ ตามที่ มทร.ล้านนา ได้จัดโครงการพัฒนาความร่วมมือทางด้านวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ เพื่อจัดการความรู้ด้านงานวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ด้านงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่าง มทร.ล้านนา กับ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ...

  Full Story

 • 9

  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนและฟังการบรรยายของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

  วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 – 15.30 น. โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ โดยงานแนะแนว ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดโครงการเยี่ยมชมสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ประจำปี 2558  ณ ห้องประชุมสารภี อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด โดยมี อาจารย์อดิศร  กวาวสิบสาม หัวหน้าสาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ , อาจารย์วิสูตร  อาสนวิจิตร , อาจารย์วีระศักดิ์  สวนจันทร์ หัวหน้าสาขาวิชาเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ และอาจารย์กรรณิการ์  ดวงแสง ตัวแทนสาขาวิชาเตรียมบริหารธุรกิจ ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียน จำนวน 72 ท่าน และได้บรรยายเกี่ยวกับวิทยาลัยฯ หลักสูตรต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ นักเรียน สำรวจความต้องการด้านการศึกษาของตนเอง และให้เกิดประสบการณ์ตรงจากสภาพสถานศึกษาจริง...

  Full Story

 • 1

  บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานสายสนับสนุน ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

  วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00 – 17.00 น. บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานสายสนับสนุน ณ ห้องกฤษณา โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาบุคคลให้มีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านความรู้ความเข้าใจในด้านภาระงานที่ปฏิบัติอยู่ทุกๆ วัน การคิดอัตราส่วนภาระงานของแต่ละคนให้เป็นมาตรฐาน และแนวคิดและทัศนคติที่ดี  มีทักษะในการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่มาช่วยในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นพันธกิจสำคัญที่หน่วยงานต้องดำเนินการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  เพื่อประกันความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ในโอกาสนี้ยังได้มอบถุงรับขวัญ ให้แก่คุณแม่มือใหม่ นส.ศศิรดี  พานชาตรี บุคลากรวิทยาลัยฯ ตามนโยบาย RMUTL Care ของมหาวิทยาลัยฯ อีกด้วย ข่าวโดย : กลุ่มงานสารสนเทศ วทส. ภาพ : นิพนธ์ เขื่อนแก้ว   Tweet

  Full Story

 • 3

  โครงการประกวดแข่งขันทักษะทางสถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ศูนย์การค้าเมญ่า เชียงใหม่

  ระหว่างวันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2558 สาขาเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ วทส. จัดโครงการประกวดแข่งขันทักษะทางสถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2558 โดยแบ่งเป็น 2 ระดับคือ “การแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี” สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และ “การแข่งขันแนวคิดและทักษะทางวิชาการด้านสถาปัตยกรรม” สำหรับระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นพื้นฐานในการสำหรับการศึกษาต่อระดับสูงขึ้นในอนาคต โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร  มูลปา เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี และได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตัดสิน คุณ วิทยา  ดวงธิมา , คุณ กานต์  คำแก้ว , คุณ ขวัญชัย  สุธรรมซาว , คุณ พาธิศ  ธนอัทธากิจ พร้อมกับมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ชนะเลิศ ได้แก่ตัวแทนนักเรียนจาก โรงเรียนพระหฤทัย...

  Full Story

 • 0

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดโครงการงานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

  วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2558 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 12.0 น. วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยการ โดยฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา จัดโครงการงานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งภายในกิจกรรมมีการจัดนิทรรศการและการแข่งขันทักษะทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาเห็นคุณค่าและความสำคัญของรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมถึงมีกิจกรรมการประกวด “Science Show” จากน้องๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา , กิจกรรมฐาน “เกมวิทยาศาสตร์แสนสนุก” และการแสดงดันตรีสด อีกทั้งมีคณะกรรมการจากคณาจารย์วิทยาลัยฯ เยี่ยมชมซุ้มแสดงนิทรรศการ และมีการตอบปัญหาชิงรางวัล โดยให้นักศึกษาใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์ , ทักษะฟิสิกส์ , ทักษะชีววิทยา และทักษะเคมี ร่วมแข่งขันกันตอบปัญหา งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โถงอาคารนวัตกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ข่าวโดย :...

  Full Story

 • 1

  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ และคณาจารย์ เข้าร่วมถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558

  วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2558 ณ เทศบาลตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร  มูลปา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ และคณาจารย์ เข้าร่วมถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่ม) ร่วมกับส่วนราชการท้องถิ่น และสถาบันการศึกษาใกล้เคียง เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ถวายพระพรชัยมงคล แสดงความจงรักภักดี ปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ น้อมนำพระราชดำรัสของพระองค์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และถวายความดีเป็นพระราชกุศล ข่าวโดย : กลุ่มงานสารสนเทศ วทส. ขอบคุณภาพจาก : ธนากร  นาเมืองรักษ์ Tweet

  Full Story

 • 0

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบงกช  โตไพบูลย์ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เป็นประธานในพิธีฯ โดยมีคณาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมถวายพระพรฯ และร่วมลงนามถวายพระพรฯ สำหรับการจัดพิธีถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 ในครั้งนี้เพื่อให้ ผู้บริหารฯ คณาจารย์ ,เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ได้เทิดพระเกียรติฯ และแสดงความจงรักภักดีต่อ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  และเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระคุณของแม่ ข่าวโดย : กลุ่มงานสารสนเทศ วทส. ขอบคุณภาพ  : นายรัตนกร  แก้วบุญมา นศ.สาขาวิชาเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3 , นส.ปิ่นสุดา ...

  Full Story

 • 0

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2558

  วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 เวลา 8.00 น. – 12.00 น. วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2558 ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ นำนักศึกษาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธีแห่เทียนพรรษา โดยในปีนี้ได้เคลื่อนขบวนแห่เทียนพรรษาไป ณ พัทธสีมาวัดกัญจน์นิธยาราม ( ป่าไผ่-บ่อทอง ) อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร ได้เคลื่อนขบวนแห่เทียนพรรษาไป ยังวัดฝายหิน  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาเข้าวัด ทำบุญ และสวดมนต์ฟังเทศน์ ฟังธรรม และเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและผู้อื่น รวมถึงครอบครัว  และให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบต่อกันมาอย่างช้านาน สืบไป ข่าวโดย : กลุ่มงานสารสนเทศ วทส. ขอบคุณภาพ...

  Full Story

 • 0

  สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหารจัดโครงการอบรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

  วันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2558 สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา จัดโครงการอบรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษา มีคุณภาพด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ ฝึกความมีระเบียบวินัย ให้นักศึกษาประพฤติตนเป็นคนดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมีพระภิกษุสงฆ์ ฝึกให้นักศึกษาได้ดำรงตนตามพุทธมามะกะในการสืบสานพระพุทธศาสนา ในการสวดมนต์ นั่งสมาธิเจริญวิปัสสนา โดยโครงการดังกล่าว จัดขึ้น ณ สำนักวิปัสนากรรมฐาน วัดพระธาตุศรีจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ข่าวโดย : กลุ่มงานสารสนเทศ วทส. ขอบคุณภาพจาก : www.facebook.com/fe.rmutl Tweet

  Full Story

Page 1 of 29123451020...Last »