ประชาสัมพันธ์ Archive

 • 5

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยโรงเรียนโรงงานจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปี 2559

  ระหว่างวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยโรงเรียนโรงงานจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปี 2559 ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ร่วมมือในการดำเนินโครงการบูรณาการการเรียนรุ้กับการทำงาน (Work-Integreted Learning : WIL) กับสำนักงานนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สวทน. และบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมจัดการศึกษาและผลิตพนักงานโรงงานและช่างเทคนิค ในรูปแบบโรงเรียนโรงงาน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ซึ่งในปี 2559 ทางโครงการได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ขึ้น โดยได้รับความสนใจจากโรงเรียนเครือข่ายทั่วจังหวัดเชียงใหม่ และส่งนักเรียนเข้าร่วมสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ประมาณ 160 คน และทางโครงการคัดนักเรียนจำนวน 100 คน...

  Full Story

 • 2

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดงาน “International Festivals Day 2016″

  วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศและศูนย์ภาษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดงาน “International Festivals Day 2016″ โดยมีอาจารย์สมภพ  พัดจาด หัวหน้างานวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนา ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ต่างๆ อาทิเช่น การร้องพลงสากล การประกวดการแสดงทางวัฒนธรรม การตอบคำถาม และการจัดซุ้มเทศกาลอาหารและเครื่องดื่มนานาชาติ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL ( Problem-based Learning , Project-based Learning ) ของมหาวิทยาลัยฯ ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนและลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝน เรียนรู้และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข่าวโดย : แผนกงานทะเบียนและสารสนเทศ ขอบคุณภาพจาก : ธนากร ...

  Full Story

 • 2

  นักศึกษาวิทยาลัย เข้าร่วมงานวันนักประดิษฐ์แห่งชาติ ประจำปี 2559

  วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร เป็นผลงานของสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา CISAT-RMUTL (Doisaket) โดยได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการให้นำผลงานเข้าร่วมแสดงในงานวันนักประดิษฐ์แห่งชาติ ประจำปี 2559 ซึ่งผลงานแต่ละชิ้น ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากโครงการยกระดับปริญญานิพนธ์เป็นงาน วิจัยตีพิมพ์ งานสร้างสรรค์ และงานบริการวิชาการสู่ชุมชน HRS: Hand-on Researcher (Small) ประจำปี 2558 สิ่งประดิษฐ์ที่นำไปร่วมในงาน ได้แก่ 1. เครื่องบำบัดอากาศด้วยจานหมุนไฟฟ้าแรงดันสูง โดย : อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร /  นายกรพจน์ มะโนใจ / นายณัฐวัฒน์ สุวรรณวิทย์ และนายนวพล ขัติยะ (ดูแลบูธ นายอภิสิทธิ์ ขันอัศวะ...

  Full Story

 • 1

  ตัวแทนจากสถาบันคีนันแห่งเอเชีย และบริษัทเชฟรอนประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

  วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมสารภี นว.202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร  มูลปา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบงกช  โตไพบูลย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และคณาจารย์ ให้การต้อนรับ ตัวแทนจากสถาบันคีนันแห่งเอเชีย และบริษัทเชฟรอนประเทศไทย ในโอกาสเยี่ยมชม การเรียนการสอนวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ และสร้างความร่วมมือในเรื่องของแนวทาง TVET HUB (Technical Vocational Education and Training Hub) ที่ร่วมมือกันระหว่าง มทร ล้านนา สวทน. เชฟรอน และคีนัน ทั้งนี้เพื่อเพิ่มทักษะแรงงานสายอาชีวะและเป็นตัวป้อนสู่ภาคอุตสาหกรรม สามารถตอบโจทย์ปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือและเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันระดับประเทศ ข่าวโดย : แผนกงานทะเบียนและสารสนเทศ วทส. ภาพ...

  Full Story

 • 1

  บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสืบค้นข้อมูลสำหรับประชาชนในท้องถิ่น (SBMLD) รุ่นที่ 2 ณ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง อ.เมือง จ.ลำพูน

  วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2559 เวลา 9.00 น. – 15.00น. ณ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง อ.เมือง จ.ลำพูน บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสืบค้นข้อมูลสำหรับประชาชนในท้องถิ่น (SBMLD) รุ่นที่ 2 ณ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง อ.เมือง จ.ลำพูน โดยเป็นการการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา โดยมีวิทยากรให้ความรู้ ได้แก่ นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นายนริศ กำแพงแก้ว ,นางสาวฉัตรวณัฐ มโนพฤกษ์ สังกัดสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ให้ความรู้แก่เยาวชนและประชาชนในโครงการการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบ ค้นข้อมูลสำหรับประชาชนในท้องถิ่น ( SBMLD ) รุ่นที่ 2 โดยในรุ่นที่ 2...

  Full Story

 • 6

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมคณะผู้บริหารฯ เข้าติดตามความคืบหน้าแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมหาวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด

  วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2559 เวลา 14.00 น. – 16.30 น. ณ อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ดอยสะเก็ด รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมคณะผู้บริหารฯ เข้าติดตามความคืบหน้าแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมหาวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด ( Infrastructure ) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร  มูลปา ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ นายชาคริต  ชูวุฒยากร ผู้อำนวยการกองพัฒนาอาคารสถานที่  ได้นำเสนอถึงแผน แม่บทของ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด อาทิเช่น อาคารที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน , อาคารที่กำลังจะก่อสร้างใหม่ ตามปีงบประมาณ และจำนวนผู้อยู่อาศัย...

  Full Story

 • 1

  บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ในงาน “พะเยาวิจัยครั้งที่ 5″

  ระหว่างวันที่ 27 – 29 มกราคม 2559 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา ทีมงานมหาวิทยาลัยฯ พี่เลี้ยง ในโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (SBTC) เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ “พะเยาวิจัย ครั้งที่ 5″ (PHAYAO RESEARCH CONFERNCE 5 ) โดยหัวข้อในการนำเสนองานวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1.การรับรู้และความต้องการในระบบการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา ( STEM Education ) ในโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน  โดย อ.วิสูตร อาสนวิจิตร ,  ดร.พีรยา สมศักดิ์ และ อ.จุฑารัตน์ ศิริจันทร์ชื่น 2.ทักษะการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ กรณีศึกษาโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์...

  Full Story

 • 1

  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอดอยสะเก็ด เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

  วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 ณ ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ นว.101 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด นายสัมพันธ์  มณีลดา ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอดอยสะเก็ด เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ซึ่งมีอาจารย์อลงกต  สุคำวัง ดูแลงานด้านบริการอาคารสถานที่, นายอาทิตย์  ใจคำฟู เจ้าหน้าที่งานอาคาร กองพัฒนาอาคารสถานที่ และอาจารย์ประเสริฐ  ลือโขง ได้ให้การต้อนรับ ผู้จัดการ การไฟฟ้าฯ ในการเยี่ยมชมครั้งนี้ เพื่อเป็นการรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง เช่น ไฟฟ้าดับ ทำให้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ เสื่อมสภาพและชำรุดเสียหาย ทั้งนี้ ผู้จัดการ การไฟฟ้าฯ ได้รับทราบถึงปัญหาดังกล่าว และวางแผนหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับทางวิทยาลัยฯ ต่อไป ข่าวโดย : งานทะเบียนและสารสนเทศ วทส. ภาพ :...

  Full Story

 • 11

  บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ บูรณาการร่วมกับบุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ในการเป็นวิทยากร โครงการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสืบค้นข้อมูลสำหรับประชาชนในท้องถิ่น (SBMLD) รุ่นที่ 1 ณ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง อ.เมือง จ.ลำพูน

  วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 9.00 น. – 15.00น. ณ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง อ.เมือง จ.ลำพูน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ได้ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ คือ นายนริศ กำแพงแก้ว ,นางสาวฉัตรวณัฐ มโนพฤกษ์ สังกัดสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และ นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ในการเป็นวิทยากรให้ความรู้ แก่เยาวชนและประชาชนในโครงการการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูลสำหรับประชาชนในท้องถิ่น ( SBMLD ) รุ่นที่ 1 ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างเทศบาลและมหาวิทยาลัยฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และข้อมูลมีความถูกต้องแม่นยำ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนในชุมชน มีความรู้การใช้คอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธีและมาตราการบทลงโทษของ พรบ.คอมพิวเตอร์และรู้เท่าทันเทคโนโลยีในโลกยุคดิจิตอล  และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์ในการเรียน การติดต่อสื่อสาร...

  Full Story

 • 1

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 32 “ซอมพอเกมส์”

    วันที่ 18 – 23 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 32 “ซอมพอเกมส์” โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางเป็นเจ้าภาพ โดยมีนักกีฬาจาก 6 เขตพื้นที่ภาคเหนือ และ 1 วิทยาลัยฯ เข้าร่วมการแข่งขัน 11 ชนิดกีฬา ซึ่งทางวิทยาลัยฯ ได้ส่งนักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านกีฬาฟุตซอล, หมากรุก , เทเบิลเทนนิส , กรีฑาและบาสเก็ตบอล จำนวน 25 คน เข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งนี้มี อาจารย์ศิรินภา ใจเมือง และนายธนากร นาเมืองรักษ์ , อาจารย์กรรณิการ์...

  Full Story

Page 1 of 3312345102030...Last »