ประชาสัมพันธ์ Archive

 • 1

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นำนักศึกษาบำเพ็ญประโยชน์และสร้างจิตสาธารณะ ณ โรงเรียนแม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

  เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 งานกิจการนักศึกษาร่วมกับศูนย์ภาษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยอ.ศุภกาล  ตุ้ยเต็มวงศ์ และอ.ศิริพร  พละศูนย์ , อ.รุ่งกานต์  ลีลาโสภาวัตน์ , อ.พนม แก้วผาดี และ อ.สิทธิศักดิ์  ยี่ยวน นำนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 จำนวน 60 คน เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการและพัฒนาโรงเรียน ณ โรงเรียนแม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ซึ่งวิทยาลัยฯ มีนโยบายการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักเรียน รู้จักพัฒนาและฝึกฝนตนเองให้ประพฤติแต่คุณงามความดี วัตถุประสงค์ - เพื่อให้นักศึกษาได้บำเพ็ญประโยชน์และสร้างจิตสาธารณะ - เพื่อให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ รู้จักแบ่งปันเสียสละความนเพื่อทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่น ข่าวโดย :...

  Full Story

 • 1

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรมบริการวิชาการชุมชนบ้านลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

    เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรมบริการวิชาการชุมชนบ้านลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ผศ.วันชาติ  สุวัตถี เป็นประธานพร้อมกล่าววัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน และ ดร.ธีระศักดิ์ สมศักดิ์ หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ, อ.ชัชวาลย์ กันทะลา, ดร.ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต, ดร.พีรยา สมศักดิ์ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การบริหารจัดการและการตลาดให้แก่ชาวชุมชนบ้านลวงเหนือ โดยวิทยาลัยฯ ได้มุ่งเน้นภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน โดยเน้นการส่งเสริมการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมในรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อให้ชุมชนมีความน่าอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป ทั้งนี้ ผู้บริหารชุมชนได้แก่ นายกเทศบาล กำนัน ผู้อำนวยการโรงเรียนและชาวบ้านในชุมชน ได้ให้การต้อนรับและรับฟังบรรยายงานบริการวิชาการดังกล่าว ซึ่งเป็นการนำความรู้จากมหาวิทยาลัยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชน อันเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย ข่าวโดย : ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ภาพ : ดร.ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต...

  Full Story

 • 1

  บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 6 (6th RMUTNC)

  เมื่อวันที่ 23 – 25 กรกฎาคม 2557 บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 6 (6th RMUTNC) และงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 5 (5th RMUTIC) ในหัวข้อ “เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่อาเซียน” (Technology and Innovation towards ASEAN) โดยอาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร และ ดร.ไพรพันธ์  ธนเลิศโศภิต  ได้นำเสนองานวิจัย อาทิเช่น การพัฒนาเครื่องสำหรับดักจับกลุ่มควันจากการประกอบอาหารโดยหลักการตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิต , Applying Intellectual Capital for 21 St Century Knowledge Workers: A Case Study...

  Full Story

 • 1

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดให้มีการตรวจสุขภาพนักศึกษาประจำปี 2557

  เมื่อวันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2557 แผนกพยาบาล และฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  จัดให้มีการตรวจสุขภาพนักศึกษา ประจำปี 2557 โดยมีทีมเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลดอยสะเก็ด เข้าทำการตรวจสุขภาพ เช่น การตรวจน้ำหนัก ส่วนสูง ความดันโลหิต ชีพจร อัตราการเต้นของหัวใจ ตาบอดสี และกรุ๊ปเลือดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 158 คน  ณ บริเวณโถงอาคารนวัตกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ข่าวโดย : ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ภาพ : นิพนธ์  เขื่อนแก้ว ข้อมูลจาก : ฝ่ายพยาบาล และฝ่ายกิจารนักศึกษา วทส. Tweet

  Full Story

 • 1

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556

  เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 ซึ่งในปีนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมศักดิ์  เพรียบพร้อม เป็นประธานกรรมการ ร่วมกับคณะกรรมการอีก 2 ท่านคือ รศ.ดร.สุรสิทธิ์  วชิรขจร และ รศ.อุษณีย์  คำประกอบ จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผู้ตรวจประเมินในครั้งนี้ โดยมีผู้บริหารวิทยาลัยฯ คณาจารย์, บุคลากร วิทยาลัยฯ เป็นผู้เข้ารับการตรวจประเมินฯ  และสำนักงานประกันคุณภาพ มทร.ล้านนา โดย ดร.สุเทพ ทองมา พร้อมทีมงาน ร่วมให้คำปรึกษาวิทยาลัยฯ ในการตรวจประเมินครั้งนี้ด้วย วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งนี้ เพื่อให้วิทยาลัยฯ ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา และจะต้องทำให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการและ การทำงานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาไม่ใช่เป็นกระบวนการที่แยกส่วนมาจากการ ดำเนินงานตามปกติของสถานศึกษาโดยสถานศึกษาจะต้องวางแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติ การที่มีเป้าหมายชัดเจน ทำตามแผนตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบที่มีความโปร่งใสและมีจิตสำนึกในการพัฒนาคุณภาพการทำงาน...

  Full Story

 • 1

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมกิจกรรมอบรมการบริหารจัดการการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

  เมื่อวันอังคารที่ 8 กรกฏาคม 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมกิจกรรมอบรมการบริหารจัดการการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ณ บ้านลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาเตรียมบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกิจกรรมอบรมการบริหารจัดการการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต โดยมีนักเรียนโรงเรียนลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด เป็นผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งนักศึกษาเตรียมบริหารฯ ได้มีส่วนร่วมเป็นพี่เลี้ยงแก่น้องๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความรู้เกี่ยวกับการบริหารโครงการ ซึ่งผลลัพธ์เป็นที่น่าพึงพอใจเป็นอย่างมาก ข่าวโดย : ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ภาพ : ดร.ไพรพันธ์  ธนเลิศโศภิต   Tweet

  Full Story

 • 1

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดประชุมเรื่องการพัฒนาวิทยาลัยฯ

  เมื่อวันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2557 เวลา 15.00น. – 17.00 น. วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดประชุมเรื่องการพัฒนาวิทยาลัยฯ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา เป็นผู้มอบนโยบายและการพัฒนากรอบภาระงานทั้ง 4 ด้านของวิทยาลัยฯ ซึ่งในที่ประชุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้นำเสนอจำนวนและภาระงานของบุคลากรในปัจจุบันและ RoadMap หลักสูตรตั้งแต่ปัจจุบันจนถึง ปี พ.ศ. 2562 และคณาจารย์วิทยาลัยฯ ได้นำเสนอแนวคิดการทำงาน ให้แก่ผู้บริหารฯ ได้รับทราบเพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนการทำงานที่ดีขึ้นในอนาคต ต่อไป ข่าวโดย : ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ภาพ : นิพนธ์  เขื่อนแก้ว       Tweet

  Full Story

 • 1

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมจัดพิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2557

  เมื่อวันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00 น. – 14.00 น. วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา , ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมมือจัดพิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2557 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา , คณาจารย์วิทยาลัยฯ และนักศึกษาระดับ ปวช. และปริญญาตรี เข้าร่วมพิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2557 โดยในปีนี้ได้เคลื่อนขบวนแห่เทียนพรรษาไป ณ  วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง และ วัดพระธาตุดอยกู่ (ศรีวิชัย)  อำเภอดอยสะเก็ด และวัดผาลาด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาเข้าวัด...

  Full Story

 • 1_resize

  บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมประชุมการปฏิรูปหลักสูตรโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์

  บุคลากรวิทยาลัยฯ โดยนางจุฑารัตน์ ศิริจันทร์ชื่น และอาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร ได้เข้าร่วมประชุมการปฏิรูปหลักสูตรโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ โดยมีคณะทีมงานจากวิทยาลัยในเครือข่ายทั้ง 5 แห่ง มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง หน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสำนักงานมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อร่วมระดมความคิดเห็นในการปฏิรูปหลักสูตรให้มีคุณภาพสำหรับผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมโกลเด้นดราก้อน จ.สิงห์บุรี  ระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฏาคม 2557 ข่าวโดย : ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ภาพ : อ.วิสูตร  อาสนวิจิตร Tweet

  Full Story

 • 0

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ”

    เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กรกฏาคม 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ” โดยได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ เป็นประธานเปิดพิธี และให้โอวาทแก่อาจารย์, เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากร ซึ่งในโครงการครั้งนี้ยังได้เรียนเชิญวิทยากร 2 ท่าน จากหน่วยงานภายนอก 1.  คุณชัยวัฒน์  เหลืองแมฆา   นักสอบสวนชำนาญการพิเศษ จากหน่วยงานกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2 สนง.ปปท. เขต 5 2. อาจารย์ ดร. เสรี  ใหม่จันทร์   อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยา คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการบรรยายในหัวข้อเรื่องการเขียนหนังสือราชการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย  พึ่งธรรม ผู้อำนวยการกองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา การจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ และก่อให้เกิดการประมวลความประพฤติ  ได้รับทราบถึงข้อบังคับ...

  Full Story

Page 1 of 20123451020...Last »