ประชาสัมพันธ์ Archive

 • 1

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ พร้อมคณะ เยี่ยมชมผลการดำเนินงานวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ลำพูน

  วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ลำพูน โดยมอบนโยบายให้แก่อาจารย์มหาวิทยาลัยฯ พี่เลี้ยงเพื่อนำไปพัฒนา ต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ อ.วิสูตร อาสนวิจิตร ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง และทีมงานได้นำเสนอ ” โมเดลการพัฒนาจัดการศึกษาแบบ PjBL+STEM บนฐานการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และสอดรับกับกระบวนการผลิตตัวป้อนที่มีคุณภาพเข้าสู่มหาวิทยาลัย ” ตามหลักการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการ…Hands-on” และผลงานในรอบ 6 ปี ที่ผ่านมาของโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ให้แก่อธิการบดีและคณะผู้บริหาร ข่าวโดย : กลุ่มงานสารสนเทศ ภาพ : วิสูตร  อาสนวิจิตร Tweet

  Full Story

 • 1

  นักศึกษาสาขาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน

  วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2558 นักศึกษาสาขาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดลำพูน ในหัวข้อเรื่องงานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น และมีโอกาสได้เข้าเยี่ยมชมโรงฝึกปฏิบัติการไฟฟ้า ของศูนย์ฝึกฯ โดยทั้งนี้ มีวิทยากรจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานให้การต้อนรับและกล่าวบรรยาย  ณ ห้องประชุมอาคาร 7 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดลำพูน โดยมีอาจารย์ศุภกาล  ตุ้ยเต็มวงศ์ เป็นผู้ควบคุมคณะนักศึกษา และเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา งานเชื่อมและโลหะเบื้องต้น ข่าวโดย : กลุ่มงานสารสนเทศ วทส. ขอบคุณภาพ : ศุภกาล  ตุ้ยเต็มวงศ์ Tweet

  Full Story

 • มทร.ล้านนา รับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการและตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

  กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแจ้งประกาศ เรื่อง วิธีการสอบคัดเลือกผู้มีความรู้ ความสามารถ ผู้มีประสบการณ์ เพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศไว้ ณ วันที่ 9 กันยายน 2558 ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ ข่าวโดย : กลุ่มงานสารสนเทศ วทส. ขอบคุณข่าวจาก : สารบัญ วทส. Tweet

  Full Story

 • 1

  ผลงานการประดิษฐ์ของบุคลากรวิทยาลัยร่วมกับนักศึกษาถูกเผยแพร่ในรายการมองเมืองเหนือและช่องรายการ WE TV

  <iframe width=”420″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/R8jnbFf0Ryg” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe> วันที่ 9 กันยายน 2558 ผลงานการประดิษฐ์ของบุคลากรวิทยาลัยร่วมกับนักศึกษาถูกเผยแพร่ในรายการมองเมืองเหนือและช่องรายการ WE TV ซึ่งเป็นผลงานประดิษฐ์คิดค้น ‪‎เครื่องต้นแบบบำบัดอากาศแบบจานหมุนด้วยไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูงขนาด 10 kV‬ ของอาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร , นายกรพจน์ มะโนใจ , นายณัฐวัฒน์ สุวรรณวิทย์ และนายนวพล ขัติยะ ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนจาก โครงการยกระดับปริญญานิพนธ์เป็นงานตีพิมพ์ งานสร้างสรรค์และบริการวิชาการสู่ชุมชนปี 2558 และจะนำไปแสดงวันที่ 14 – 15 กันยายน 2558 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ ในงานประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรม สร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 อีกด้วย...

  Full Story

 • 1

  สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา เรื่อง โรคภัยวัยรุ่น โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การป้องกันและควบคุมโรค

  วันอังคารที่ 8 กันยายน 2558 ณ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมการเรียนรู้ นว.203 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้รับเกียรติจากวิทยากรสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 2  ในหัวข้อเรื่อง โรคภัยวัยรุ่น โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การป้องกันและควบคุมโรค ทั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชากิจกรรมดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อเป้นการเพิ่มพูนความรู้และเปิดโลกทัศน์ การได้รับประสบการณ์ของนักศึกษาจากการถ่ายทอดความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์จริง ทั้งนี้ในรายวิชาดังกล่าว ควบคุมและดูแลโดยอาจารย์สิทธิศักดิ์ ยี่ยวน และอาจารย์จันทร์จิรา  พุทธิมา ข่าวโดย : กลุ่มงานสารสนเทศ วทส. ภาพ : น้องๆ นศ.ชั้นปีที่ 2 เตรียมบริหารธุรกิจ Tweet

  Full Story

 • 1

  บุคลากรวิทยาลัยฯ อบรมการใช้งาน Microsoft Office 365

  วันอังคาร ที่ 1 กันยายน 2558 ณ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมการเรียนรู้ นว.203 อาคารวิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมอบรมการใช้งาน Microsoft Office 365 และให้การต้อนรับทีมงานจากกลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวท.มทร.ล) ให้บริการแนะนำการใช้งาน Office 365 โดยมีวิทยากร คือ นายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์, นายออมทรัพย์ อินกองงาม และนายภรัญยู ใจบำรุง บรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ โดยรายละเอียดของการให้บริการ ประกอบด้วย แนะนำการใช้งาน Office 365 การใช้งาน OneDrive ,การรับ-ส่ง E-mail ,Calendar โดยได้รับความสนใจจากบุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาเป็นอย่างดี ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า...

  Full Story

 • 0

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

  วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 8.30 – 11.00 น. ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมี อาจารย์อดิศร  กวาวสิบสาม เป็นประธานในพิธี และคณาจารย์วิทยาลัยฯ กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก ณ โรงอาหาร มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด หลังจากนั้นตัวแทนนักศึกษาได้กล่าวคำไหว้ครู และร้องเพลงพระคุณของครู พร้อมทั้งนำพานมอบให้แก่คุณครู เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้ถ่ายทอด ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่นักศึกษาด้วยความเมตตาตลอดมา ข่าวโดย : กลุ่มงานสารสนเทศ วทส. ภาพ : นายรัตนกร  แก้วบุญมา นศ.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3   Tweet

  Full Story

 • 3

  วิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญทางด้านงานวิจัยจากต่างประเทศ และเยี่ยมชมการดำเนินงานของวิทยาลัยฯ

  วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการฯ นว.209 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.มาซาฮิเดะ มุราคามิ ( Prof. Dr.MASAHIDE  MURAKAMI ) ผู้เชี่ยวชาญทางด้านงานวิจัยจากต่างประเทศ และอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนนา เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนและการดำเนินงานด้านวิจัย ของวิทยาลัยฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบงกช  โตไพบูรณ์ ให้การต้อนรับ ตามที่ มทร.ล้านนา ได้จัดโครงการพัฒนาความร่วมมือทางด้านวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ เพื่อจัดการความรู้ด้านงานวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ด้านงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่าง มทร.ล้านนา กับ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ...

  Full Story

 • 9

  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนและฟังการบรรยายของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

  วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 – 15.30 น. โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ โดยงานแนะแนว ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดโครงการเยี่ยมชมสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ประจำปี 2558  ณ ห้องประชุมสารภี อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด โดยมี อาจารย์อดิศร  กวาวสิบสาม หัวหน้าสาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ , อาจารย์วิสูตร  อาสนวิจิตร , อาจารย์วีระศักดิ์  สวนจันทร์ หัวหน้าสาขาวิชาเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ และอาจารย์กรรณิการ์  ดวงแสง ตัวแทนสาขาวิชาเตรียมบริหารธุรกิจ ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียน จำนวน 72 ท่าน และได้บรรยายเกี่ยวกับวิทยาลัยฯ หลักสูตรต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ นักเรียน สำรวจความต้องการด้านการศึกษาของตนเอง และให้เกิดประสบการณ์ตรงจากสภาพสถานศึกษาจริง...

  Full Story

 • 1

  บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานสายสนับสนุน ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

  วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00 – 17.00 น. บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานสายสนับสนุน ณ ห้องกฤษณา โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาบุคคลให้มีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านความรู้ความเข้าใจในด้านภาระงานที่ปฏิบัติอยู่ทุกๆ วัน การคิดอัตราส่วนภาระงานของแต่ละคนให้เป็นมาตรฐาน และแนวคิดและทัศนคติที่ดี  มีทักษะในการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่มาช่วยในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นพันธกิจสำคัญที่หน่วยงานต้องดำเนินการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  เพื่อประกันความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ในโอกาสนี้ยังได้มอบถุงรับขวัญ ให้แก่คุณแม่มือใหม่ นส.ศศิรดี  พานชาตรี บุคลากรวิทยาลัยฯ ตามนโยบาย RMUTL Care ของมหาวิทยาลัยฯ อีกด้วย ข่าวโดย : กลุ่มงานสารสนเทศ วทส. ภาพ : นิพนธ์ เขื่อนแก้ว   Tweet

  Full Story

Page 1 of 29123451020...Last »