ประชาสัมพันธ์ Archive

 • 11209410_10205130439720213_8372721566860245498_n

  บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ “การยกระดับคุณภาพชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นอาเซียน”ครั้งที่ ๒

  วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลาประมาณ 13.00 น. ณ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ  “การยกระดับคุณภาพชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นอาเซียน”ครั้งที่ ๒ (2nd International symposium on Local Wisdom and Improving Quality of Life) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน – ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา โดยในงาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ผศ.ดร.นิวัตร  มูลปา และคณาจารย์วิทยาลัยฯ...

  Full Story

 • 2

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรมเทศกาลประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2558

  วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ด้วย สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเทศกาลประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2558 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ซึ่งในงานมีกิจกรรมการแข่งขันประกวดโคมลอยของนักศึกษา โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาและอาจารย์เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ข่าวโดย : แผนกงานทะเบียนและสารสนเทศ ขอบคุณภาพ : อ.วิสูตร อาสนวิจิตร / อ.ศิริพร พละศูนย์ Tweet

  Full Story

 • 2

  วิทยาลัยฯ เข้ารับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2557

  วันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2558  ณ ห้องประชุมสารภี นว. 202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ดอยสะเก็ด วิทยาลัยฯ เข้ารับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยได้รับเกียรติจาก ประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ ชื่อ สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรภาวดี ภักดี ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ กรรมการตรวจประเมินคุณภาพ ชื่อ สกุล รองศาสตราจารย์สุกัญญา กล่อมจอหอ ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กรรมการตรวจประเมินคุณภาพ ชื่อ สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ชัย รัตนนนท์ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย...

  Full Story

 • 1

  ผู้แทนจากวิทยาลัยฯ Singapore Polytechnic เข้าเยี่ยมชมและร่วมประชุมกับคณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

  วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.00 น. – 17.00 น. ณ ห้อง ประชุมผู้อำนวยการ นว.209 ผู้แทนจากวิทยาลัยฯ Singapore Polytechnic เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และร่วมประชุมกับคณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ทั้งนี้เพื่อเป็นการหารือถึงความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการการคิดเชิงออกแบบนวัตกรรมสู่ชุมชน ( Learning Express ) และแนวทางในการทำความร่วมมือทางวิชาการอื่นๆ ข่าวโดย : แผนกงานทะเบียนและสารสนเทศ วทส. ภาพ : นิพนธ์ เขื่อนแก้ว ข้อมูลจาก : ดร.วรวรัญช์  รุ่งเรืองศรี   Tweet

  Full Story

 • 4

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้ารับการซักซ้อมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2557

  วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2558 เวลา 9.00 น. – 14.00 น. ณ ห้องประชุมสารภี นว.202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้ารับการซักซ้อมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมี ดร.สุเทพ ทองมา ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ , ผศ.ดร.พีระ  จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและผศ.หฤทัย  อาษากิจ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ล้านนา ร่วมกันซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ ระดับคณะแก่อาจารย์เจ้าหน้าที่วิทยาลัยฯ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การตรวจประกันคุณภาพ ระหว่างวันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2558 ข่าวโดย : แผนกงานทะเบียนและสารสนเทศ ภาพ :...

  Full Story

 • 0001

  ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งพนักงานขับรถ ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

  ด้วย วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความประสงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานขับรถประจำ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด จำนวน 2 อัตรา เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 ในเวลาราชการ ณ สำนักงานวิทยาลัยฯ ชั้น 1 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด   ดาวน์โหลดรายละเอียด ที่นี่   ข่าวโดย : สำนักงานวิทยาลัยฯ Tweet

  Full Story

 • 4

  วิทยาลัยฯ จัดการสอบภาคปฏิบัติสำหรับนักศึกษารอบโควตาภาคเหนือ 17 จังหวัดประจำปีการศึกษา 2559 (Cisat Camp)

  วันที่ 19-22 ตุลาคม 2558 ตามที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภทโควตาภาคเหนือ 17 จังหวัด เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา นั้น มีนักศึกษาที่ผ่านการสอบข้อเขียนจำนวนทั้งสิ้น 83 คน และวิทยาลัยฯ ได้กำหนดการสอบภาคปฏิบัตินักศึกษา ( Cisat Camp ) โดยเป็นการสอบวัดผลเชิงปฏิบัติ ซึ่งแยกออกเป็น 3 สาขา โดยมีคณะกรรมการตัดสิน โดยดูจากองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น การฝึกปฏิบัติ , มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และความมีมนุษยสัมพันธ์ โดยจะคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา...

  Full Story

 • 3

  อธิการบดี มหาวิทยาลัยฯ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด

  วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558  เวลา 10.30-11.30 น. ณ ห้องประชุมสารภี นว.202 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ (ดอยสะเก็ด) ในเรื่องของการกำหนดผังแม่บทตามยุทธศาสตร์ โดยมีผู้อำนวยการกองพัฒนาอาคารสถานที่ อาจารย์ชาคริต ชูวุฒยากร อธิบายถึงบริบทภาพรวม ของพื้นที่มหาวิทยาลัย ดอยสะเก็ด ทั้งนี้ท่านอธิการบดี ยังได้ติดตามเรื่องของ STEM สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบงกช โตไพบูลย์ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยฯ ได้ชี้แจงถึงการดำเนินการในเรื่องของ STEM ข่าวโดย : แผนกงานทะเบียนและสารสนเทศ ขอบคุณภาพ จาก...

  Full Story

 • 1

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557

  วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558 เวลา 9.00 น. – 17.00 น. ณ ห้องประชุมสารภี นว. 202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด ดร.ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม ประธานกรรมการ , ดร.นักรบ นาคประสม และผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพนธ์ เลิศมโนกุล คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งในปีนี้ ได้มีการกำหนดให้มีการประเมินระดับหลักสูตรของวิทยาลัยฯ คือ สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร โดยในช่วงเช้าได้มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ทางสาขาได้เตรียมพร้อมไว้ และในช่วงบ่ายได้มีการประเมินสรุปผลการตรวจคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร เพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อมหาวิทยาลัยฯ และเผยแพร่สู่สาธารณชน ต่อไป ข่าวโดย : แผนกงานทะเบียนและสารสนเทศ วทส. ภาพ : นิพนธ์ Tweet

  Full Story

 • 1

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ พร้อมคณะ เยี่ยมชมผลการดำเนินงานวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ลำพูน

  วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ลำพูน โดยมอบนโยบายให้แก่อาจารย์มหาวิทยาลัยฯ พี่เลี้ยงเพื่อนำไปพัฒนา ต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ อ.วิสูตร อาสนวิจิตร ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง และทีมงานได้นำเสนอ ” โมเดลการพัฒนาจัดการศึกษาแบบ PjBL+STEM บนฐานการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และสอดรับกับกระบวนการผลิตตัวป้อนที่มีคุณภาพเข้าสู่มหาวิทยาลัย ” ตามหลักการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการ…Hands-on” และผลงานในรอบ 6 ปี ที่ผ่านมาของโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ให้แก่อธิการบดีและคณะผู้บริหาร ข่าวโดย : กลุ่มงานสารสนเทศ ภาพ : วิสูตร  อาสนวิจิตร Tweet

  Full Story

Page 1 of 3012345102030...Last »