ประชาสัมพันธ์ Archive

 • 0

  สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเพิ่มพูนความรู้แก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

  เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2557 สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเพิ่มพูนความรู้แก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน โดยมีหัวข้อในการอบรมคือ “การออกแบบชิ้นส่วนวิศวกรรมในระดับขั้นพื้นฐานและการสร้างแบบทางวิศวกรรมด้วยโปรแกรม SolidWorks ” โดยมี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา วิทยาลัยฯ อาจารย์นที  สัมปุรณะพันธ์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดงานอบรมในวันนี้ และอาจารย์มาลัยพร วงค์แก้ว รักษาการหัวหน้าสาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ และทางสาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร ได้เชิญวิทยากรผู้มากด้วยประสบการณ์ทางด้านการใช้โปรแกรม SolidWorks  คุณอนุชา พัฒนาวงศ์กร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ทางด้านการออกแบบชิ้นส่วนวิศวกรรมในระดับขั้นพื้นฐานและการสร้างแบบทางวิศวกรรม ฯลฯ ซึ่งงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากอาจารย์วิทยาลัยฯ และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร โดยจัดอบรมกันระหว่างวันที่ 29 – 31 มีนาคม 2557  ณ  ห้องปฎิบัติการ 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ข่าวโดย :...

  Full Story

 • 00

  ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดโครงการอบรม “เหลียวหลัง…..มองหน้า กับนักวิจัยอาวุโสสู่นักวิจัยรุ่นใหม่”

  เมื่อวันพุธที่ 26 มีนาคม 2557  เวลา 9.00 น. -  12.00 น. ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดโครงการอบรม “เหลียวหลัง…..มองหน้า กับนักวิจัยอาวุโสสู่นักวิจัยรุ่นใหม่” ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ  สุวัตถี กล่าวรายงาน โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์อำนวย  ขนันไทย  จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี  ศิริปรัชญานันท์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ นักวิจัยอาวุโส ทั้ง 2 ท่าน ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ จะได้รับความรู้จากนักวิจัยอาวุโสซึ่งมากด้วยประสบการณ์ มาแนะนำเทคนิคการขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ , รองศาสตราจารย์ จนถึงระดับศาสตราจารย์  โดยนำเสนอให้เห็นถึง...

  Full Story

 • 1

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

  เมื่อวันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557 ผู้บริหารและคณาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มีความยินดีที่ได้ต้อนรับผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมคณะ ในโอกาสที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการดำเนินงานด้านต่างๆ โดยเน้นการศึกษาดูงานโครงสร้างหลักสูตรปัจจุบัน , การจัดการเรียนการสอน , และการดำเนินงานด้านต่างๆ อาทิเช่น หอพักนักศึกษาฯลฯ รวมไปถึงเยี่ยมชมโรงงานฝึกปฏิบัติการต่างๆ ของวิทยาลัยฯ เป็นต้น ข่าวโดย : ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ภาพ : นฤมล เทพยศ ประชาสัมพันธ์ วทส. Tweet

  Full Story

 • 0_resize

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยพร  บัวใบ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธีพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา และมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาเรียนดี และนักศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ด้านต่างๆ ให้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เนื่องในโอกาสงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2556  ณ ห้องประชุม นว. 502  อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา (ดอยสะเก็ด) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวัตถี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้กล่าวรายงานแก่ท่านประธาน และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   (ปวช.) ปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 74 คน สาขาวิชาเตรียมบริหารธุรกิจ 31 คน...

  Full Story

 • 1

  นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร ได้รับรางวัลอันดับที่ 2 ระดับประเทศ ในการแข่งขันโครงการ”สวดพระธรรมพร้อมคำแปลชิงถ้วยพระราชทานพระเทพฯ”

  นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร ได้รับ รางวัลอันดับที่ 2 ระดับประเทศ ในการแข่งขันโครงการ”สวดพระธรรมพร้อมคำแปล ชิงถ้วยพระราชทานพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”    รุ่นใหญ่ ( ปริญญาตรี ปี 1 – 4 )  ภาคภาษาบาลี – อังกฤษ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา จัดโดยสมาคมความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย โดยคณะนักศึกษาจะเดินทางเข้ารับโล่ห์รางวัลในวันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2557  ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ในการนี้ ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ขอแสดงความยินดียิ่ง และขอชื่นชมนักศึกษาที่ได้รับรางวัล มา ณ โอกาสนี้ ข่าวโดย :...

  Full Story

 • 0

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดโครงการนิทรรศการนำเสนอผลงานวิชาการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

  เมื่อวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 – 15.00 น.  ณ  โถงอาคารเรียนรวม ชั้น 1  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้ดำเนินการจัดโครงการนิทรรศการการนำเสนอผลงานวิชาการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 การจัดโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษา 2. เป็นการเผยแพร่ความรู้ผลงานนักศึกษาของวิทยาลัยฯ แก่นักเรียน นักศึกษา รวมถึงบุคคลภายนอก โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยพร  บัวใบ รองอธิการบดีเขตพื้นที่ภาคพายัพ เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีพร้อมกล่าวเปิดงานครั้งนี้ และเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิชาการนักศึกษา ซึ่งภายในงานมีการจัดการแสดงผลงานของนักศึกษา ปวช. ชั้นปีที่ 3 เตรียมวิศวกรรมศาสตร์, เตรียมบริหารธุรกิจ, เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ และปริญญาตรี วิศวกรรมกระบวนการอาหาร...

  Full Story

 • 0

  บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ (มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง) ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดค่ายนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรครั้งที่ 7

  ในระหว่างวันที่ 24 – 26 มกราคม 2557 บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ) และดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน อาจารย์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.ล้านนา ร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน , สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา      (สอศ.) ได้ดำเนินการจัดค่ายนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพครั้งที่  7   ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน อ.แม่ทา จ.ลำพูน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และทัศนคติต่อการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ กระตุ้นความคิดริเริ่มในการประยุกต์นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาสร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ซึ่งทีมงานมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร เพื่อให้ความรู้ด้านกระบวนการเรียนแบบ PjBL ; Project Base Learning...

  Full Story

 • 8

  ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรวิทยาลัยฯ ที่ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  เมื่อวันอังคารที่ 28 มกราคม 2557 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ผศ.วันชาติ  สุวัตถี พร้อมด้วยบุคลากรอาจารย์, เจ้าหน้าที่ ได้มอบช่อดอกไม้ เพื่อแสดงความยินดีกับบุคลากรวิทยาลัยฯ 2 ท่าน ที่ได้รับ พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันได้แก่ ดร.ไพรพันธ์  ธนเลิศโศภิต  สำเร็จการศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขา Knowledge Management ( KM ) ดร.วรวลัญช์  รุ่งเรืองศรี       สำเร็จการศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขา Postharvest Technology วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ขอแสดงความยินดียิ่ง มา ณ โอกาสนี้ ข่าวโดย : ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ภาพ : นิพนธ์  เขื่อนแก้ว Tweet

  Full Story

 • 125

  บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัล ประเภทอาจารย์ด้านงานวิจัย และประเภทนักศึกษาด้านจิตอาสาและคุณธรรมจริยธรรม เนื่องในวันครบรอบ 9 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 18 มกราคม 2557

  เนื่องในวันครบรอบ 9 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  18 มกราคม 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ได้มีพิธีมอบรางวัลยกย่อง เชิดชูเกียรติ แก่ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่  นักศึกษา และศิษย์เก่า ในการนี้ ได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ เป็นผู้มอบรางวัลแก่บุคลากรวิทยาลัยฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พานิช อินต๊ะ โดยได้รับรางวัลระดับราชมงคลสรรเสริญ (เข็มเงิน) ประเภท อาจารย์  ด้านงานวิจัย และนายณัฐพงศ์  รินสินจ้อย นักศึกษาเตรียมบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัล ประเภท นักศึกษา ด้านจิตอาสาและคุณธรรม จริยธรรม เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2557  ณ  ศาลาราชมงคล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ภาคพายัพ ...

  Full Story

 • 1

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างสรรค์งานวิจัยองค์ความรู้ใหม่ทางด้านวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ ”

    วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ (หน่วยวิจัยการประยุกต์ใช้ไฟฟ้าสถิตเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม ) จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างสรรค์งานวิจัยองค์ความรู้ใหม่ทางด้านวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ ” ได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ผศ.วันชาติ สุวัตถี เป็นประธานเปิดการอบรม วัตถุประสงค์การจัดอบรม 1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านการวิจัยวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีโอกาสสร้างสรรค์งานวิจัยใหม่ๆ และได้นำเสนอผลงานของตัวเองเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 3. เพื่อเป็นการบริการสังคมด้านวิชาการแก่บุคลากรทางการศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยมีวิทยากรดังนี้ 1. อาจารย์อดิศร กวาวสิบสาม อาจารย์ประจำหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2. ดร.วินัย ใจกล้า สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 3. อาจารย์ภาณุพันธ์ คล้ายแดง โดยมีอาจารย์จากสถาบันการศึกษาจากวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยต่างๆเข้าร่วมจำนวนมาก ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 17...

  Full Story

Page 1 of 181234510...Last »