ประชาสัมพันธ์ Archive

 • 11

  การประชุมวิชาการ The 6th International Workshop “Education and Technology Transfer 2013: Labor market development by pulses of vocational education and training”

      The 6th International Workshop “Education and Technology Transfer 2013: Labor market development by pulses of vocational education and training” รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดงาน    The 6th International Workshop “ Education and Technology Transfer Labor market development ” โดยเป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ Dresen University of...

  Full Story

 • 0

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษารอบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2557

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษารอบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2556 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ได้จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษารอบโควต้า จากโรงเรียนต่างๆ ในเขตภาคเหนือ ที่ผ่านเกณฑ์การศึกษาอยู่ในระดับเรียนดี โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนและผู้ปกครอง ที่มาจากหลากหลายโรงเรียนมัธยมต้นชั้นนำของภาคเหนือ อีกทั้งทางวิทยาลัยฯ โดยงานกิจการนักศึกษา ได้มีการแนะแนวหลักสูตร , การเตรียมความพร้อมสู่รั้ววิทยาลัยฯ, การใช้ชีวิตประจำวัน ฯลฯ ให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบด้วย ข่าวโดย : ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ภาพ : นฤมล  เทพยศ ( ปชส.วทส. ) วรรณนิพา  มหาไม้ ( วิชาการ ) Tweet

  Full Story

 • 1_resize

  นักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นำผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดนวัตกรรมมุ่งเป้า ประจำปี ๒๕๕๖

    นักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๓ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ได้นำผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดนวัตกรรมมุ่งเป้า  ประจำปี  ๒๕๕๖ โดยได้ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ “ระบบป้องกันน้ำท่วมต้นกล้าข้าว” (ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา อ้อย และ ปาล์มน้ำมัน) โดยมีอาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร อาจารย์ที่ปรึกษา ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ และควบคุมการเดินทางในครั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่  ๔ – ๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ณ  โถงอาคาร วช. ๔ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร รายนามนักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 1. นางสาวรัชดาภรณ์  กันสิทธิ์ 2. นางสาวศิริลักษณ์  สุขวัฒนกูล 3. นายศุภชัย วระวงษ์...

  Full Story

 • 11-110x110

  ขอถวายอภิสัมมานสักการะ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ด้วยเศียรเกล้า

  ขอถวายอภิสัมมานสักการะ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ด้วยเศียรเกล้า   ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา Tweet

  Full Story

 • 1

  บุคลากรวิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติบัตรการเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยม ในงานประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พานิช  อินต๊ะ  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้รับเกียรติบัตรการเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมในการประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ ..พบ..เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2556  ณ โรงแรมเดอะรีเจนท์ ชะอำบีชรีสอร์ท หัวหิน- ชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี ข่าวโดย : ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา Tweet

  Full Story

 • 1_resize

  บุคลากรวิทยาลัยฯ ศึกษาดูงานระบบการจัดการโรงเรียนประจำ

  บุคลากรวิทยาลัยฯ ศึกษาดูงานระบบการจัดการโรงเรียนประจำ ด้วย วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับรองการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) โดยมุ่งเน้นการจัดการศึกษาโดยใช้รูปแบบกระบวนการเรียนการสอนแบบ Project Based Learning และ Ploblem Base Learning วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้มีการจัดการศึกษาลักษณะโรงเรียนประจำ นักศึกษาต้องพักอาศัยอยู่ในหอพัก ซึ่งได้มีการจัดระเบียบและควบคุมนักศึกษาในช่วงเวลาหลังจากมีการเรียนการสอนในเวลาปกติ ซึ่งที่ผ่านมายังพบจุดที่ยังต้องแก้ไข ซึ่งบุคลากรและเจ้าที่ยังขาดประสบการณ์ การเรียนรู้ของระบบโรงเรียนประจำ  จึงทำให้เกิดโครงการดังกล่าวนี้ขึ้นมา เพื่อนำความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบโรงเรียนประจำมาปรับใช้พัฒนา วิทยาลัยฯ ต่อไป ในการนี้ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา อาจารย์นที  สัมปุรณะพันธ์  และทีมงานฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนวชิราวุธ และ โรงเรียนทิวไผ่งาม จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 15 – 17 ตุลาคม...

  Full Story

 • 1

  โครงการราชมงคลล้านนารักษ์ป่าต้นน้ำ

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณ ร่วมกันจัด ” โครงการราชมงคลล้านนารักษ์ป่าต้นน้ำ “ ซึ่งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการร่วมมือกันระหว่างองค์กรในท้องถิ่น ในการมีส่วนร่วมกันเข้ามาดูแลอนุรักษ์ป่า ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) ตั้งอยู่ในเขตพื้นของตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และได้อยู่ใกล้กับป่าต้นน้ำ ซึ่งอยู่ในความดูแลของชุมชน บ้านทุ่งยาวกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้      อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงเห็นสมควรให้มีการจัดโครงการซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยฯ ภาคเอกชนและชุมชนท้องถิ่น ในการอนุรักษ์ป่าไม้ อีกทั้งยังเป็นการปลูกผังจิตสำนึกให้นักศึกษาเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อมที่ตนเองอาศัยอยู่   ส่งเสริมความมีจิตอาสาให้แก่นักศึกษาอีกด้วย ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา กล่าวเปิดโครงการฯ และผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ โดย ผศ.ธวัชชัย  พึ่งธรรม  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และ อาจารย์นคร ขำหาญ ที่ปรึกษาด้านงานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ได้ให้เกีียรติมาร่วมเปิดงานดังกล่าว สถานที่จัดงาน ป่าต้นน้ำ...

  Full Story

 • 9_resize

  นักศึกษาวิทยาลัยฯ ร่วมกิจกรรม English Campus ( Know English , Know Success )

  นักศึกษาวิทยาลัยฯ ร่วมกิจกรรม English Campus ( Know English , Know Success ) ด้วยศูนย์ภาษาและงานวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมกัย UNITEFL Chiangmai Thailand ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ชาวต่างชาติ โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2556 ณ อาคารเรียนนวัตกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยมีอาจารย์ชาวต่างชาติ ทั้งที่เป็นเจ้าของภาษา และอาจารย์ชาวต่างชาติจากหลายประเทศ จำนวน 22 คน ( เป็นอาจารย์ผู้ฝึกสอน และ อาจารย์ผู้ควบคุมดูแล ) มาสอนภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้นักศึกษาได้ฝึกฝน และเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับอาจารย์เจ้าของภาษา ซึ่งจะทำให้นักศึกษามีความสนใจ และมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารมากขึ้น ในการนี้่ ได้รับเกียรติจาก ผศ.วันชาติ ...

  Full Story

 • 0

  นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมอนุโมทนาบุญและฟังการบรรยายธรรมโครงการ ” วิตามินธรรมะ “

  เมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน 2556 เวลา 13.30 น. – 15.30 น. นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมอนุโมทนาบุญและฟังการบรรยายธรรมโครงการ ” วิตามินธรรมะ ” ด้วยชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้จัดกิจกรรมการบรรยายธรมในโครงการ “วิตามินธรรมมะ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ในนิสิตนักศึกษาได้เรียนรู้เท่าทันความเป็นไปของการดำเนินชีวิต เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตน ไปสู่การเป็นบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมได้อย่างสมบูรณ์ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนนิสิตนักศึกษาในสถาบัน ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้รับเกียรติจากท่านพระอาจารย์มนต์ธร  สิริธโร จากวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี บรรยายในโครงการดังกล่าว ในการนี้ อาจารย์วัชรัตน์  ถมทอง  อาจารย์ประจำรายวิชากิจกรรมสร้างสรรค์ปัญญา ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2  เข้าร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้ และยังได้รับความสนใจจากบุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมด้วย ติดตามโครงการวิตามินธรรมมะ ได้ที่   https://www.facebook.com/vtd.ibs...

  Full Story

 • 539201_513567012002872_1862870410_n

  มาร่วมให้กำลังใจและติดตามผลงานสารคดี ” เด็กเตรี๊ยมเตรียม” จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

  มาร่วมให้กำลังใจและติดตามผลงานสารคดี ” เด็กเตรี๊ยมเตรียม” จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ   https://www.facebook.com/photo.php?v=747942931898611&set=vb.109752512384326&type=2&theater   ทีมนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ถ่ายทำสารคดีชีวิตของนักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เตรียมบริหารธุรกิจและเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อรวบรวมและถ่ายทอดออกมาเป็นสารคดีชุด “เด็กเตรี๊ยมเตรียม” ส่งเข้าร่วมประกวดในโครงการกบจูเนียร์ปี 5 จัดขึ้นโดยบริษัททีวีบูรพา จำกัด โดยในวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ทีมงานรายการกบนอกกะลา ได้เข้าเยี่ยมชมและให้คำแนะนำการถ่ายทำสารคดี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา (ดอยสะเก็ด) ซึ่งทำให้นักศึกษาได้รับคำแนะนำและเทคนิคการถ่ายภาพ เพื่อมาพัฒนาปรับปรุงให้สารคดี “เด็กเตรี๊ยมเตรียม” ให้มีสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และขอเชิญชวนชาว มทร.ล้านนา ทุกท่าน ร่วมให้กำลังใจและติดตามความเคลื่อนไหวของสารคดีชุด “เด็กเตรี๊มเตรียม” ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ได้ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี ทุกวันอา่ทิตย์เวลา 14.00 น. ข่าว : ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา...

  Full Story

Page 3 of 181234510...Last »