ประชาสัมพันธ์ Archive

 • 1

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรมการประกวด ดาว-เดือน CISAT Star Contest 2015

  เมื่อวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558 ณ โรงอาหาร มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้จัดกิจกรรมการประกวด ดาว-เดือน CISAT Star Contest 2015 โดยมีการคัดเลือกนักศึกษาวิทยาลัยฯ ระดับปวช. ชั้นปีที่ 1 ทั้งชายและหญิง ทุกสาขาวิชาที่มีบุคลิกดีเด่น มีความสามารถ กล้าแสดงออก เพื่อมาประกวดในครั้งนี้ โดยการคัดเลือกมีคณะกรรมการจากทุกสาขาวิชาลงคะแนนให้แก่นักศึกษา โดยดูจากความสามารถ การตอบคำถามและการแสดง และการให้คะแนนยังรวมไปถึงพวงมาลัยที่นักศึกษาแต่ละคนได้รับอีกด้วย ซึ่งในงานครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นจำนวนมาก ข่าวโดย : กลุ่มงานสารสนเทศ ขอบคุณภาพจาก : ธมนวรรณ  จิตบาล   Tweet

  Full Story

 • 1

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดประชุมโครงการ SBTS in Doisaket Model

  วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558 เวลา 14.00 น. – 16.30 น.  ณ ห้องประชุมสารภี นว.202 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดประชุมโครงการ SBTS in Doisaket Model ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  จันทร์ชาวนา กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงาน กับ ผู้บริหารและคณาจารย์วิทยาลัยฯ ซึ่ง โครงการ SBTS in Doisaket Model นั้น มีรูปแบบขับเคลื่อน นำร่องโมเดลการศึกษาวิชาชีพ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายบูรณการ การเรียนรู้กับการทำงาน เพื่อผลิตนักศึกษาที่มีฐานความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่พร้อมเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา ที่มีการเรียนการสอนแบบ Hand On...

  Full Story

 • 2

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

  วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 15.00 น. วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร  มูลปา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้กล่าวเปิดงานพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ พร้อมกับคณาจารย์เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ อย่างอบอุ่น ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาและผู้ปกครอง ได้รับทราบระเบียบ กฏเกณฑ์ ข้อบังคับ การอยู่ร่วมกัน และการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ของวิทยาลัยฯ โดยในวันดังกล่าวได้มีการจัดทำบัตรนักศึกษา และรับลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ล้านนา ในช่วงบ่ายของวันเดียวกันทางวิทยาลัยฯ ได้นำนักศึกษาเข้าหอพักและเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่  1 / 2558  ต่อไป ทางวิทยาลัยฯ ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 สู่รั้ววิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ...

  Full Story

 • 1

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดประชุมและเตรียมความพร้อมการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

  วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558  ณ ห้อง นว. 203 เวลา 10.00 น. – 12.30 น. วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดประชุมและเตรียมความพร้อมการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สสว.) มทร.ล้านนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ  วงษ์พานิช ผอ.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้อธิบายถึงขั้นตอนการรายงานตัว แก่อาจารย์ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งตรวจสอบห้องที่ใช้ในการรายงานตัว , ห้องถ่ายภาพติดบัตรนศ. ทั้งนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาใหม่ และผู้ปกครองที่จะเข้ารายงานตัวในวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2558 นี้ ข่าวโดย : กลุ่มงานสารสนเทศ (นิพนธ์) ภาพ : นิพนธ์ เขื่อนแก้ว Tweet

  Full Story

 • 1

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดประชุมประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

  วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558  ณ ห้องประชุม นว.202 เวลา 9.00 น. – 12.00 น. วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้จัดประชุมเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา ขาวเหลือง ที่ปรึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา และ ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ ได้ให้คำแนะนำและการเตรียมความพร้อมรับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ( สอศ.) โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ ข่าวโดย : กลุ่มงานสารสนเทศ (นิพนธ์) ภาพ : นิพนธ์ เขื่อนแก้ว Tweet

  Full Story

 • 10

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรมการเรียนปรับพื้นฐานและอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2558

  ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรมการเรียนปรับพื้นฐานและอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์และนักศึกษาใหม่  ซึ่งภายในกิจกรรมฯ มีการแบ่งออกเป็น 6 ฐาน ซึ่งในแต่ละฐานได้สอดแทรกความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติให้แก่นักศึกษา และเพื่อเป็นการปรับตัวเตรียมพร้อม ก่อนการเปิดภาคเรียนใหม่ ต่อไป โดยในช่วงค่ำของวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558 ได้มีกิจกรรม “รับขวัญลูกหล้า ต้นกล้าเทคโนฯ” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งให้โอวาสแก่นักศึกษา และคณาจารย์ร่วมกันผูกข้อมือนักศึกษา เพื่อเป็นการรับขวัญนักศึกษาใหม่ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด ข่าวโดย : กลุ่มงานสารสนเทศ (นิพนธ์)...

  Full Story

 • 5

  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนาระดมความคิดเรื่อง “STEM Education”

  วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร  มูลปา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนาระดมความคิดเรื่อง “STEM Education” นโยบายเชิงรุกในการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  ซึ่งจัดขึ้นโดย คณะกรรมาธิการการสื่อสารมวลชน การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสารสนเทศ คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้เข้าใจและเห็นความสำคัญของ STEM Education พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาด้านกำลังคน และการดำเนินงานร่วมกันอย่างบูรณาการ  พร้อมนำข้อมูลและความคิดเห็นที่ได้มาประมวลและสรุปผลเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมาธิการฯ ที่เกี่ยวข้องและเพื่อเป็นแนวทางการขับเคลื่อนให้เกิดนโยบายและแผนการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรม งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องรับรอง 1-2 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2  กรุงเทพมหานคร ข่าวโดย : กลุ่มงานสารสนเทศ (นิพนธ์) Tweet

  Full Story

 • 7

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดการประชุมนำเสนองาน Career Academy และ Doidsket Model ร่วมกับ สวทน.

  วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดการประชุมนำเสนองาน Career Academy และ Doisaket Model ร่วมกับ สวทน. ณ ห้องประชุมสารภี นว.202 อาคารนวัตกรรมฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร  มูลปา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เป็นผู้มอบนโยบาย และได้รับเกียรติจาก คุณทวีผล  แก้วศิริ นักวิจัยนโยบาย จาก สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการกำหนดกรอบการดำเนินงานของหน่วยงาน ในการพัฒนาการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน ทั้งในด้านการผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของวิทยาลัยฯ ข่าวโดย : กลุ่มงานสารสนเทศ ภาพ : นิพนธ์ ...

  Full Story

 • 3_resize

  บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ คว้ารางวัลเหรียญทอง จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ Geneva2015

  วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2558 รองศาสตราจารย์.ดร.พานิช อินต๊ะ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา และ ศาตราจารย์.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) และ รางวัลพิเศษ FIRI Award for the Best Invention จากประเทศ Iran ในการนำเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเรื่อง “ตัวตรวจจับประจุวัสดุอนุภาคนาโน (Nanoparticle Material Charge Detector)” ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ Salon International Des Inventions Geneve หรือ Geneva2015 ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยผลการประดิษฐ์คิดค้นดังกล่าวอยู่ภายใต้ทุนสนับสนุนจากโครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. 2557...

  Full Story

 • 1618451_902278739824437_1137241373156155880_n

  ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรวิทยาลัยฯ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น รองศาสตราจารย์

  ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พานิช  อินต๊ะ  ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น รองศาสตราจารย์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ซึ่งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาคนแรก ที่ได้รับตำแหน่งนี้ ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมมา ณ โอกาสนี้ ข่าวโดย : กลุ่มงานสารสนเทศ (นิพนธ์) Tweet

  Full Story

Page 3 of 29123451020...Last »