ประชาสัมพันธ์ Archive

 • 6

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2557

  วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2557 ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ ร่วมใจถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2557 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์  ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ และทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ข่าวโดย : ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ภาพ : ชินวุฒิ  สายงาม / นิพนธ์  เขื่อนแก้ว Tweet

  Full Story

 • 2

  นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้องเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

  วันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมคณะ ใด้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา และห้องปฏิบัติการต่างๆ ของวิทยาลัยฯ โดยในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ  สุวัตถี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และรองผู้อำนวยการ หัวหน้าหลักสูตร ได้ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีได้พูดคุยซักถามเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างเทศบาลฯ กับวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีและความร่วมมือระหว่างองค์กร ต่อไป ข่าวโดย : ด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา ภาพ : นิพนธ์  เขื่อนแก้ว Tweet

  Full Story

 • 1

  นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัยฯ

  วันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อสอดคล้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ และเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสนองนโยบายในการสร้างเยาวชนของชาติ ให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพ อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชากิจกรรมดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ที่มีอาจารย์สิทธิศักดิ์ ยี่ยวน, อาจารย์พิกุลทอง ไชยมงคล และอาจารย์จันทร์จิรา  พุทธิมา เป็นผุ้สอนและควบคุมกิจกรรมในครั้งนี้ ข่าวโดย : ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ภาพ  : นางสาวธมนวรรณ  จิตบาล Tweet

  Full Story

 • 2

  บุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ คว้ารางวัลเหรียญเงินและเหรียญทองแดง การแสดงผลงานวิจัยนิทรรศการ Seoul International Invention Fair 2014 (SIIF) ประเทศเกาหลีใต้

  วันที่ 1 ธันวาคม 2557 บุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยอาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร และคณะ ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการ โดย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  Silver Prize (SIIF2014) ภายใต้ผลงานชื่อผลงานชื่อ การประยุกต์ใช้ไฟฟ้าแรงดันสูงกระแสตรงสำหรับดักจับกลุ่มควันจากการประกอบอาหาร (Application of HVDC for Smoke Collecting in Cooking Process) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พานิช อินต๊ะ และคณะ  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ภายใต้ผลงานชื่อ Extraction of Red Beetroot Pigment by Using Pulsed Electric Field Treatment. ในงาน...

  Full Story

 • 0

  บุคลากรทีมนักวิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมแสดงผลงานวิจัยนิทรรศการ Seoul International Invention Fair 2014 (SIIF) ประเทศเกาหลีใต้

  รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดีด้านบริหาร ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา และ ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์ รองอธิการบดีด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เยี่ยมชมและให้คำแนะนำแก่คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เนื่องในการแสดงผลงานในนิทรรศการ Seoul International Invention Fair 2014 (SIIF) ซึ่งจัดโดย Korea Invention Promotion Association (KIPA) โดยมีงานวิจัยและผู้เข้าร่วมงานที่เข้าร่วมแสดงผลงานในครั้งนี้ ดังนี้ 1. การวิจัยและพัฒนาบ้านที่สร้างด้วยส่วนผสมของเฮมพ์ (Research and Development on Hemp House) โดย ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์ และคณะ 2. การพัฒนาข้าวพื้นเมืองและข้างหอมล้านนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มี ประสิทธิภาพเชิงนิเวศน์เศรฐกิจ (Development...

  Full Story

 • 2

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ สาขาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานที่บริษัทฟูจิกุระอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

  วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เวลาประมาณ 9.00 น. – 12.00 น. หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้นำนักศึกษาสาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ  บริษัท ฟูจิกุระอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสหกรรม จังหวัดลำพูน โดยมีวิทยากรของบริษัทฯ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ทั้งนี้ก็เพื่อให้นักศึกษาได้เรียน ได้รู้ ได้ดู ได้เห็น ได้ทำ ได้เป็น เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงทั้ง ในและนอกห้องเรียน ตลอดจนการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานภายนอกได้มี ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน โดยมีอาจารย์ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ , อาจารย์พลกฤษณ์  ทุนคำ , อาจารย์ลีรวัฒน์ ...

  Full Story

 • 6

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 31

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 31 ซึ่งจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 24 – 28 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เป็นเจ้าภาพ โดยมีนักกีฬาจาก 6 เขตพื้นที่ภาคเหนือ และ 1 วิทยาลัยฯ เข้าร่วมการแข่งขัน 15 ชนิดกีฬา ทางวิทยาลัยฯ ได้ส่งนักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านกีฬาเปตอง, แบตมินตัน, เทเบิลเทนนิส, วอลเล่ย์บอลชายหาด และกรีฑา จำนวน 10 คน เข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีอาจารย์ศิรินภา ใจเมือง และนายธนากร  นาเมืองรักษ์ เป็นผู้ควบคุมนักกีฬา ในครั้งนี้ ข่าวโดย : ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ภาพ :...

  Full Story

 • 4

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และจริยธรรม

  วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุม นว.508 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และจริยธรรม ให้แก่นักศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 1 โดยได้รับเกียรติจากคุณชัฌฎา  ลอมศรี เจ้าหน้าที่จิตวิทยา จากศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษารู้จักความหมายของการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ การควบคุมอารมณ์ รวมถึงการสนับสนุนให้นักศึกษารู้จักวิธีการดูแลสุขภาพของตนเอง  เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาสามารถนำวิธีการควบคุมและดูแลสุขภาพจิตของตนเองมาประยุกต์ใช้ในการเรียน ในชีวิตประจำวัน และมีการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเหมาะสม การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชากิจกรรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และจริยธรรม โดยมีอาจารย์วัชรัตน์  ถมทอง เป็นอาจารย์ผู้สอน ข่าวโดย : ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ภาพ : ชินวุฒิ  สายงาม / นิพนธ์ ...

  Full Story

 • 6

  นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการการแข่งขัน Make it Happen

  วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 นักศึกษาเตรียมบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้แก่ นายธนศิลป์  จอมแปง และนางสาวน้ำฝน  แสนเมือง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการการแข่งขัน Make it Happen การเขียนแผนธุรกิจ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เนื่องในงานเปิดชอล์ก ปีที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งจัดโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีอาจารย์ไพรพันธ์  ธนเลิศโสภิต เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและควบคุมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งในปีนี้มีทีมที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 18 ทีมทั่วภาคเหนือ ทางวิทยาลัยฯ ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมนักศึกษา ที่ได้รับรางวัล มา ณ โอกาสนี้ ข่าวโดย : ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ภาพ :...

  Full Story

 • 5

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการจัดประชุมและนำเสนอข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานวิทยาลัยฯ ( Infrastructure )

  วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2557 เวลา 9.00 น. – 11.00 น. วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยผู้อำนวยการฯ และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ซึ่งท่านอธิการบดีได้มอบนโยบายและการพัฒนาวิทยาลัยฯ สู่การเปิดหลักสูตรเป็นบัณฑิตวิทยาลัยฯ และหลักสูตรอินเตอร์เนชั่นแนล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ  สุวัตถี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้นำเสนอข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานของวิทยาลัยฯ ( Infrastructure ) และพร้อมกันนี้ ผู้อำนวยการกองพัฒนาอาคารสถานที่ อาจารย์ชาคริต  ชูวุฒยากร ได้นำเสนอถึงแผนแม่บทของ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด โดยคาดว่างบประมาณที่ได้รับมานั้น จะเพียงพอสู่การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ของ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด อย่างทั่วถึง...

  Full Story

Page 3 of 26123451020...Last »