ประชาสัมพันธ์ Archive

 • 17

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2558

  วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2558 ณ อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ ร่วมใจถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2558 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์  ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ และทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน พระเกษมสำราญ โดยในพิธีมีการจุดเทียนชัยถวายพระพร และร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชา และเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยมีนักศึกษาวิทยาลัยฯ ร้องเพลงประสานเสียง เพื่อถวายเป็นพระราชสดุดี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ข่าวโดย : แผนกงานทะเบียนและสารสนเทศ ภาพ : นิพนธ์  เขื่อนแก้ว / นักศึกษา...

  Full Story

 • 10

  บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมทำกิจกรรม Clean For Dad เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ 2558

  วันที่ 4 ธันวาคม 2558  ณ อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา , อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรและร่วมกิจกรรม Clean For Dad เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ 2559 โดยมีผู้บริหารวิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาส วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558 และตัวแทนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร เข้าร่วมทำกิจกรรม Clean for Dad ณ ศาลาราชมงคล และบริเวณอาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา ในโอกาสเดียวกันนี้ ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ได้จัดกิจกรรม Clean for Dad โดยได้รับความร่วมมือจากกองพัฒนาอาคารสถานที่ นำโดย นายอาทิตย์  ใจคำฟู...

  Full Story

 • 2

  ผู้บริหารและคณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมงานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ Chevron enjoy Science “Lanna TVET Multi-Sector Hub”

  วันอังคารที่  1 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหารและคณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมงานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ Chevron enjoy Science “Lanna TVET Multi-Sector Hub” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา ลงนามบันทึกข้อตกความร่วมมือ โครงการ Chevron enjoy Science “Lanna TVET Multi-Sector Hub” ร่วมกับสถานประกอบการ และ “โครงการความร่วมมือการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพ และ เทคโนโลยี เพื่อภาคการผลิตและอุตสาหกรรม” ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และโรงเรียนในเขตภาคเหนือ และในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ผู้บริหารจากสถาบันคีนันแห่งเอเชีย ได้เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอน ณ มทร.ล้านนา...

  Full Story

 • 11209410_10205130439720213_8372721566860245498_n

  บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ “การยกระดับคุณภาพชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นอาเซียน”ครั้งที่ ๒

  วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลาประมาณ 13.00 น. ณ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ  “การยกระดับคุณภาพชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นอาเซียน”ครั้งที่ ๒ (2nd International symposium on Local Wisdom and Improving Quality of Life) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน – ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา โดยในงาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ผศ.ดร.นิวัตร  มูลปา และคณาจารย์วิทยาลัยฯ...

  Full Story

 • 2

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรมเทศกาลประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2558

  วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ด้วย สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเทศกาลประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2558 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ซึ่งในงานมีกิจกรรมการแข่งขันประกวดโคมลอยของนักศึกษา โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาและอาจารย์เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ข่าวโดย : แผนกงานทะเบียนและสารสนเทศ ขอบคุณภาพ : อ.วิสูตร อาสนวิจิตร / อ.ศิริพร พละศูนย์ Tweet

  Full Story

 • 2

  วิทยาลัยฯ เข้ารับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2557

  วันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2558  ณ ห้องประชุมสารภี นว. 202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ดอยสะเก็ด วิทยาลัยฯ เข้ารับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยได้รับเกียรติจาก ประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ ชื่อ สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรภาวดี ภักดี ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ กรรมการตรวจประเมินคุณภาพ ชื่อ สกุล รองศาสตราจารย์สุกัญญา กล่อมจอหอ ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กรรมการตรวจประเมินคุณภาพ ชื่อ สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ชัย รัตนนนท์ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย...

  Full Story

 • 1

  ผู้แทนจากวิทยาลัยฯ Singapore Polytechnic เข้าเยี่ยมชมและร่วมประชุมกับคณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

  วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.00 น. – 17.00 น. ณ ห้อง ประชุมผู้อำนวยการ นว.209 ผู้แทนจากวิทยาลัยฯ Singapore Polytechnic เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และร่วมประชุมกับคณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ทั้งนี้เพื่อเป็นการหารือถึงความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการการคิดเชิงออกแบบนวัตกรรมสู่ชุมชน ( Learning Express ) และแนวทางในการทำความร่วมมือทางวิชาการอื่นๆ ข่าวโดย : แผนกงานทะเบียนและสารสนเทศ วทส. ภาพ : นิพนธ์ เขื่อนแก้ว ข้อมูลจาก : ดร.วรวรัญช์  รุ่งเรืองศรี   Tweet

  Full Story

 • 4

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้ารับการซักซ้อมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2557

  วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2558 เวลา 9.00 น. – 14.00 น. ณ ห้องประชุมสารภี นว.202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้ารับการซักซ้อมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมี ดร.สุเทพ ทองมา ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ , ผศ.ดร.พีระ  จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและผศ.หฤทัย  อาษากิจ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ล้านนา ร่วมกันซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ ระดับคณะแก่อาจารย์เจ้าหน้าที่วิทยาลัยฯ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การตรวจประกันคุณภาพ ระหว่างวันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2558 ข่าวโดย : แผนกงานทะเบียนและสารสนเทศ ภาพ :...

  Full Story

 • 0001

  ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งพนักงานขับรถ ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

  ด้วย วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความประสงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานขับรถประจำ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด จำนวน 2 อัตรา เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 ในเวลาราชการ ณ สำนักงานวิทยาลัยฯ ชั้น 1 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด   ดาวน์โหลดรายละเอียด ที่นี่   ข่าวโดย : สำนักงานวิทยาลัยฯ Tweet

  Full Story

 • 4

  วิทยาลัยฯ จัดการสอบภาคปฏิบัติสำหรับนักศึกษารอบโควตาภาคเหนือ 17 จังหวัดประจำปีการศึกษา 2559 (Cisat Camp)

  วันที่ 19-22 ตุลาคม 2558 ตามที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภทโควตาภาคเหนือ 17 จังหวัด เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา นั้น มีนักศึกษาที่ผ่านการสอบข้อเขียนจำนวนทั้งสิ้น 83 คน และวิทยาลัยฯ ได้กำหนดการสอบภาคปฏิบัตินักศึกษา ( Cisat Camp ) โดยเป็นการสอบวัดผลเชิงปฏิบัติ ซึ่งแยกออกเป็น 3 สาขา โดยมีคณะกรรมการตัดสิน โดยดูจากองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น การฝึกปฏิบัติ , มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และความมีมนุษยสัมพันธ์ โดยจะคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา...

  Full Story

Page 3 of 3312345102030...Last »