ประชาสัมพันธ์ Archive

 • 1

  คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

  เมื่อวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี  พรรณวิเชียร ประธานคณะกรรมการ และ นางสาวนุชนภา  รื่นอบเชย กรรมการและเลขนุการ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ผศ.วันชาติ  สุวัตถี และรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา อาจารย์นที  สัมปุรณะพันธ์ พร้อมคณะกรรมการขับเคลื่อน ได้ให้การต้อนรับคณะฯ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้เข้าเยี่ยมชมในด้านการเรียนการสอน และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ รวมถึงห้องภูมิประวัติ ซึ่งแสดงผลงานและรางวัลทางวิชาการของนักศึกษาและอาจารย์ โดยคณะกรรมการฯ ได้กล่าวชื่นชมวิทยาลัยฯ ในด้านการเรียนการสอน และผลงานรางวัลต่างๆ ที่ได้รับ ทางวิทยาลัยฯ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการฯ ที่ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชม ในโอกาสนี้ ข่าวโดย : ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ภาพ : นิพนธ์  เขื่อนแก้ว Tweet

  Full Story

 • 2557

  นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้รับรางวัล “คนดี เด่น ดัง วังเจ็ดลิน” ประจำปี 2557

    เมื่อวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้รับรางวัล “คนดี เด่น ดัง วังเจ็ดลิน” ประจำปี 2557 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดงานวันสถาปนาราชมงคล ภาคพายัพ พร้อมกันนี้จึงได้จัดให้มีพิธีมอบโล่และเกียรติบัตร ในนาม “คนดี เด่น ดัง วังเจ็ดลิน” เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสำรัหบผู้ที่ส่งเสริมและสนับสนุน ผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และผู้ที่มีผลงานดีเด่นดังกล่าว รวมทั้งเพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเกิดความสามาัคคีในหมู่คณะภายในมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธธรมและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนเป็นการเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรและนักศึกษา โดยในปีนี้ นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้รับรางวัล นักศึกษาดีเด่นด้านเรียนดี พิจารณาจากผลการเรียนของนักศึกษาที่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุด  จากนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย  สถานภาพนักศึกษา ปกติ  ของแต่ละสาขา นายอานนท์  ชาวบ้านกร่าง  สาขา เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์  เกรดเฉลี่ย  ...

  Full Story

 • 8

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557 เวลา 9.30 น. – 15.30 น. วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ  สุวัตถี และรองผู้อำนวยการฯ ได้ให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ มทร.ล้านนา ตาก ได้เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ ในเรื่องแนวทางการจัดตั้งวิทยาลัยฯ การจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   ( ปวช. ) ทั้ง 3 หลักสูตร วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะและเพิ่มขีดความสามารถทั้งความรู้วิชาการและวิธีการปฏิบัติต่างๆ ให้กับบุคลากรสำหรับเป็นแรงผลักดันให้ยุทธศาสตร์ เป็นไปตามเป้าหมาย ตลอดจนสร้างความเข้าใจในเจตนารมณ์ หรือนโยบายการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) ของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน และแลกเปลี่ยนความรู้ ระบบแบบแผนการบริหารจัดการของวิทยาลัยฯ และนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนในอนาคต ต่อไป ข่าวโดย...

  Full Story

 • 1

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดงานถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557 เวลา 8.00 น. – 9.00 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดงานถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2557 โดย ผศ.วันชาติ  สุวัตถี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว โดยมีคณาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมลงนามถวายพระพร สำหรับการจัดงานถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้มีส่วนร่วมในการเทิดพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดีต่อ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์...

  Full Story

 • 1_resize

  บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาและบูรณาการหลักสูตรบัณฑิตนักปฏิบัติ

  เมื่อวันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2557  ที่ผ่านมา บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดย อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร และอาจารย์โบว์  ถิ่นโพธิ์วงศ์ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและบูรณาการหลักสูตรบัณฑิตนักปฏิบัติ เพื่อสร้างกระบวนการเรียนการสอนให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล และพัฒนากรอบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตนักปฏิบัติ ตลอดจนปรับกระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เชิงสมรรถนะ ที่สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาแบบเชิงก้าวหน้า  โครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มทร.ล้านนา” ซึ่งได้รับความสนใจจากอาจารย์ มทร.ล้านนา ทั้ง 6 พื้นที่เข้าร่วมในโครงการ สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความสอดคล้องระหว่างสมรรถนะอาชีพต่อการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยคุณวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) การร่วมกันอภิปรายในหัวข้อการจัดการศึกษาระหว่าง มทร.ล้านนา กับสถานประกอบการด้านวิศวกรรม และด้านอุตสาหกรรมการเกษตร จัดโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ล้านนา  ณ...

  Full Story

 • 1

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

  เมื่อวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00 น. – 12.00 น. วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ  สุวัตถี และรองผู้อำนวยการฯ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ  ภูผา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ จำนวน 30 ท่าน เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ ในเรื่องแนวทางการจัดตั้งวิทยาลัยฯ การจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อนำไปประยุกต์และเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ยังได้เข้าเยี่ยมชมการจัดการห้องปฏิบัติการต่างๆ อาทิเช่น ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ห้องวิจัยและบริการวิชาการ และศูนย์ภาษาและวิเทศน์สัมพันธ์ โดยมีคณาจารย์จากวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง ข่าวโดย :...

  Full Story

 • 1

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Chengdu Electronic Information School สาธารณรัฐประชาชนจีน

  เมื่อวันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2557 เวลา 9.30 น. – 12.30 น. วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นำโดยผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ผศ.วันชาติ  สุวัตถี , รองผู้อำนวยการฯ และคณาจารย์ ได้ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Chengdu Electronic Information School สาธารณรัฐประชาชนจีน  โดยผู้อำนวยการฯ ได้แนะนำวิทยาลัยฯ พร้อมพาผู้บริหารฯ เยี่ยมชมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่างๆ , โรงงานปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบผลิตน้ำผลไม้ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริหารจาก Chengdu เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ผู้บริหารฯ ยังได้ลองชิมความอร่อยของไอศกรีมลำไย จากเครื่องผลิต ในโรงงานต้นแบบฯ อีกด้วย อนึ่ง การเยี่ยมชมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การบริหารงานภายใต้การเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตร และเพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือกันในอนาคต ต่อไป ข่าวโดย...

  Full Story

 • 0

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดโครงการวันวิทยาศาสตร์และการประกวดแข่งขันทักษะทางสถาปัตยกรรม ประจำปี 2557

  เมื่อวันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยหลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการวันวิทยาศาสตร์และการประกวดแข่งขันทักษะทางสถาปัตยกรรม ประจำปี 2557 ในการนี้ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ผศ.วันชาติ  สุวัตถี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ซึ่งภายในกิจกรรมมีการจัดนิทรรศการและการแข่งขันทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสถาปัตยกรรม โดยมีสถาบันการศึกษาภายนอก หลายแห่ง เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ด้วย วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเห็นคุณค่าและความสำคัญของรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสถาปัตยกรรม โครงการดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2557 ณ โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ข่าวโดย : ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ภาพ : นิพนธ์  เขื่อนแก้ว Tweet

  Full Story

 • 1

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นำนักศึกษาบำเพ็ญประโยชน์และสร้างจิตสาธารณะ ณ โรงเรียนแม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

  เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 งานกิจการนักศึกษาร่วมกับศูนย์ภาษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยอ.ศุภกาล  ตุ้ยเต็มวงศ์ และอ.ศิริพร  พละศูนย์ , อ.รุ่งกานต์  ลีลาโสภาวัตน์ , อ.พนม แก้วผาดี และ อ.สิทธิศักดิ์  ยี่ยวน นำนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 จำนวน 60 คน เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการและพัฒนาโรงเรียน ณ โรงเรียนแม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ซึ่งวิทยาลัยฯ มีนโยบายการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักเรียน รู้จักพัฒนาและฝึกฝนตนเองให้ประพฤติแต่คุณงามความดี วัตถุประสงค์ - เพื่อให้นักศึกษาได้บำเพ็ญประโยชน์และสร้างจิตสาธารณะ - เพื่อให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ รู้จักแบ่งปันเสียสละความนเพื่อทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่น ข่าวโดย :...

  Full Story

 • 1

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรมบริการวิชาการชุมชนบ้านลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

    เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรมบริการวิชาการชุมชนบ้านลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ผศ.วันชาติ  สุวัตถี เป็นประธานพร้อมกล่าววัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน และ ดร.ธีระศักดิ์ สมศักดิ์ หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ, อ.ชัชวาลย์ กันทะลา, ดร.ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต, ดร.พีรยา สมศักดิ์ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การบริหารจัดการและการตลาดให้แก่ชาวชุมชนบ้านลวงเหนือ โดยวิทยาลัยฯ ได้มุ่งเน้นภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน โดยเน้นการส่งเสริมการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมในรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อให้ชุมชนมีความน่าอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป ทั้งนี้ ผู้บริหารชุมชนได้แก่ นายกเทศบาล กำนัน ผู้อำนวยการโรงเรียนและชาวบ้านในชุมชน ได้ให้การต้อนรับและรับฟังบรรยายงานบริการวิชาการดังกล่าว ซึ่งเป็นการนำความรู้จากมหาวิทยาลัยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชน อันเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย ข่าวโดย : ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ภาพ : ดร.ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต...

  Full Story

Page 3 of 23123451020...Last »