ประชาสัมพันธ์ Archive

 • 0

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ”

    เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กรกฏาคม 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ” โดยได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ เป็นประธานเปิดพิธี และให้โอวาทแก่อาจารย์, เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากร ซึ่งในโครงการครั้งนี้ยังได้เรียนเชิญวิทยากร 2 ท่าน จากหน่วยงานภายนอก 1.  คุณชัยวัฒน์  เหลืองแมฆา   นักสอบสวนชำนาญการพิเศษ จากหน่วยงานกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2 สนง.ปปท. เขต 5 2. อาจารย์ ดร. เสรี  ใหม่จันทร์   อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยา คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการบรรยายในหัวข้อเรื่องการเขียนหนังสือราชการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย  พึ่งธรรม ผู้อำนวยการกองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา การจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ และก่อให้เกิดการประมวลความประพฤติ  ได้รับทราบถึงข้อบังคับ...

  Full Story

 • 1_resize

  ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมงาน “ราชมงคลล้านนา หลอมจิตร่วมใจ ห่วงใย ดูแล และ Care กัน”

    ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมงาน “ราชมงคลล้านนา หลอมจิตร่วมใจ ห่วงใย ดูแล และ Care กัน” ณ มณฑลพิธีโรงอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ เพื่อสืบสานประเพณี สร้างความรักความภาคภูมิใจในองค์กร ถ่ายทอดเอกลักษณ์ความเป็นล้านนาและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยผ่านงานศิลปะบน แท่งเทียน ในโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนากับการหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗ ข่าวโดย : ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ขอบคุณภาพ : สาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร อาจารย์ศุภกาล  ตุ้ยเต็มวงศ์ Tweet

  Full Story

 • 2_resize

  บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้รับรางวัลBest Invention in Green Technology จาก The JIPA Award ของประเทศญี่ปุ่น ในงานวันนักประดิษฐ์แห่งชาติ 2557

  เมื่อวันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557 บุคลากรวิทยาลัยฯ โดย อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร ได้รับรางวัล Best Invention in Green Technology จาก The JIPA Award ของประเทศญี่ปุ่น โดยผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลคือ : การประยุกต์ใช้ไฟฟ้าแรงดันสูงกระแสตรงสำหรับดักจับกลุ่มควันจากการประกอบอาหาร [ Application of HVDC for Smoke Collecting in Cooking Process ] ในงานวันนักประดิษฐ์แห่งชาติประจำปี 2557 ณ อาคาร 9 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งผลงานดังกล่าวได้ถูกคัดเลือกและได้รับรางวัลจากผลงานทั้งหมดทั่วประเทศจำนวน 600 ผลงาน ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ขอแสดงความยินดี...

  Full Story

 • 0

  นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมงานวันนักประดิษฐ์แห่งชาติ ประจำปี 2557

  วันที่ 23 มิถุนายน 2557 นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยฯ นำโดย ผศ.ดร. พานิช อินต๊ะ และ อ.อาทิตย์ ยาวุฑฒิ พร้อมด้วยนางสาววิกานดา ปัญญาเมืองใจ นางสาวพิมพ์พร เสนอิ่น ทีมงานนักศึกษาจากหน่วยงานวิจัยการประยุกต์ไฟฟ้าสถิตสำหรับงานด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม (RUEE RMUTL)  มทร.ล้านนา   ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2557  จากสภาวิจัยวิจัยแห่งชาติ ( วช. ) 1. เครื่องวัดและวิเคราะห์ขนาดฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ (DustDETEC) “ได้รับรางวัลเกียรติคุณ”  โดยมี มทร.ล้านนา และ สวทช. เป็นเจ้าของสิทธิบัตร และ 2. ผลงาน “ระบบการฆ่าการเซื้อจุลลีนทรีย์ด้วยสนามไฟฟ้าแบบพัลส์”  “ได้รับรางวัลระดับดี” ในการเข้าร่วมแสดงผลงานเนื่องใน ” วันนักประดิษฐ์...

  Full Story

 • 3

  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอดอยสะเก็ด เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

  เมื่อวันพุธที่ 18 มิถุนายน 2557 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอดอยสะเก็ด ได้เข้ามาเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดย อาจารย์อดิสร กวาวสิบสาม ดูแลงานด้านอาคารสถานที่, อาจารย์อลงกต สุคำวัง และเจ้าหน้าที่กองพัฒนาอาคารสถานที่ ได้ให้การต้อนรับ คณะฯ ซึ่งในการเยี่ยมชมครั้งนี้ เพื่อเป็นการรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง เช่น ไฟฟ้าดับ ทำให้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ เสื่อมสภาพและเสียหาย โดยทั้งนี้การไฟฟ้าฯ ได้รับทราบถึงปัญหาดังกล่าว และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับทางวิทยาลัยฯ ต่อไป ข่าวโดย : ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ภาพ : นิพนธ์ เขื่อนแก้ว Tweet

  Full Story

 • 1

  บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ทำหน้าที่ครูพี่เลี้ยงร่วมแนะนำแนวคิดและกิจกรรมค่าย ซึ่งถูกนำไปต่อยอด / ขยายผลและนำไปใช้ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

  แนวคิดและวิธีการจัดกิจกรรมค่ายกำลังได้ถูกนำไป ต่อยอด /ขยายผล / ใช้งานให้กับหน่วยงานวิทยาลัยฯ สังกัดอาชีวศึกษา ซึ่งถือเป็นแนวทางต้นแบบการปฏิบัติที่ดี เริ่มต้นครั้งแรกจากการขยายผลให้ครูพี่เลี้ยง (Facilitator) โดยในอนาคตอันใกล้จะถูกถอดรูปแบบออกมาเป็นหลักสูตรของค่าย ซึ่งทางทีมงาน ม.พี่เลี้ยง (มทร.ล้านนา) ได้ร่วมจัดทำขึ้นโดยทำหน้าที่ (คิดรูปแบบกิจกรรม, สร้างกิจกรรม, ประเมินผล และเป็นวิทยากร ) ในค่ายนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 24 – 26 มกราคม 2557  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เพื่อให้ความรู้ด้านกระบวนการเรียนแบบ PjBL : Project Base Learning และร่วมจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่อง ดิน น้ำ ลม ไฟ (ประกอบด้วย 12 กิจกรรมย่อย) ซึ่งกิจกรรมที่นำมาใช้ในการทดลองจะเป็นวิทยาศาสตร์ที่อยู่ใกล้ตัวโดยให้ผู้ ที่ร่วมเข้าค่ายได้มีการ...

  Full Story

 • 3_resize

  วิทยากรพิเศษจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าพระนครใต้ บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน  2557  ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้รับเกียรติจากคุณสุรชาติ ลี้รากรีผล ตำแหน่ง วศ. 9 ทนท.หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาอุปกรณ์วัดและระบบควบคุม โรงไฟฟ้าพระนครใต้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งท่านวิทยากร เป็นเจ้าของผลงานการประดิษฐ์และนวัตกรรม เรื่อง Developments and design the zero voltage switching  for control  solenoid valve of the hydraulic damper in power plant and industrials  ซึ่งผลงานดังกล่าว เคยจัดแสดง ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ วิทยาลัยฯ โดยฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ จึงได้เรียนเชิญมาเป็นวิทยากรพิเศษบรรยาย...

  Full Story

 • 0

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันอาทิตย์ที่  1 มิถุนายน 2557  ที่ผ่านมา ในโอกาสนี้  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้กล่าวเปิดงานพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ พร้อมกับรองผู้อำนวยการฝ่ายฯ และ คณาจารย์เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ ทั้งนี้มีจุดประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาและผู้ปกครอง ได้รับทราบระเบียบข้อบังคับ และการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ และทางวิทยาลัยฯ ได้นำนักศึกษาเข้าหอพักและเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่  1 / 2557  ต่อไป ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 สู่รั้ววิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มา ณ โอกาสนี้ ข่าว : ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ภาพ : นิพนธ์ Tweet

  Full Story

 • 5_resize

  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 โดย อาจารย์นที  สัมปุรณะพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี และได้รับเกียรติจาก ดร.สุเทพ ทองมา ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ มทร.ล้านนา  เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ ซึ่งในงานอบรมครั้งนี้ เต็มไปด้วยผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นนักศึกษาจากวิทยาลัยฯ ในระดับ ปวช. และระดับปริญญาตรี และคณาจารย์ เข้าร่วมในครั้งนี้ งานดังกล่าว จัดที่  ห้อง อส.1-403 อาคารเรียนรวม 1 วิศวกรรมอุตสาหการ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 27 – 2 8 พฤษภาคม 2557 ข่าวโดย : ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ภาพ...

  Full Story

 • indexHead

  กำหนดการ “งานปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครอง และนำนักศึกษาใหม่เข้าหอพัก ปีการศึกษา ๒๕๕๗”

  กำหนดการ “งานปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครอง และนำนักศึกษาใหม่เข้าหอพัก ปีการศึกษา ๒๕๕๗”  ดาวน์โหลด ==> กำหนดการปฐมนิเทศ นักศึกษาประจำปี 2557 วันอาทิตย์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ  อาคารนวัตกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) งานปฐมนิเทศ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น.           นักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง ลงทะเบียน ณ บริเวณอาคารนวัตกรรม เวลา ๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๕ น.          พิธีเปิด และกล่าวต้อนรับ โดยผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เวลา ๐๙.๔๕– ๑๐.๑๕ น.          การบรรยายจากงานวิชาการ โดยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา -...

  Full Story

Page 3 of 21123451020...Last »