ประชาสัมพันธ์ Archive

 • 1

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรมการเรียนปรับพื้นฐานก่อนเปิดภาคเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

    วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรมการเรียนปรับพื้นฐานก่อนเปิดภาคเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ณ อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด โดยกำหนดให้นักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  เรียนปรับพื้นฐานก่อนเปิดภาคเรียน ในระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม – 8 พฤษภาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์และนักศึกษาใหม่ และเป็นการปรับตัวเตรียมพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน ต่อไป ข่าวโดย : ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ภาพ : นิพนธ์ เขื่อนแก้ว Tweet

  Full Story

 • 1

  ทีมวิจัย RUEE จากวิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา สร้างชื่อคว้ารางวัลเหรียญเงินจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติในงาน International Exhibition of Inventions of Geneva ครั้งที่ 42

  เมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พร้อมด้วย ดร.ภาสวรรธน์  วัชรดำรงศักดิ์ รองอธิการบดีด้านวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมชื่นชมและแสดงยินดี กับ ผศ.ดร.พานิช อินต๊ะ พร้อมทีมงานวิจัย RUEE ในโอกาสที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ( Silver Medal ) ในการเข้าร่วมประกวดผลงานการประดิษฐ์คิดค้นระดับนานาชาติในงาน International Exhibition of Inventions of Geneva ครั้งที่ 42  ระหว่างวันที่ 2 – 6 เมษายน 2557 ณ เมืองเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ โดยมีนักวิจัยจาก 45 ประเทศ...

  Full Story

 • 5

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดประชุมการบริหารความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีงบประมาณ 2557

  เมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมประชุมทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง เพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินจากสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยมีกลุ่มงานสารบรรณ , กลุ่มงานบุคลากร, กลุ่มงานพัสดุ, กลุ่มงานวิชาการ, กลุ่มงานวิจัย, กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายและแผนยุทธศาสตร์, กลุ่มงานประกันคุณภาพ, หัวหน้าสาขาเตรียมบริหารธุรกิจ เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เตรียมสถาปัตยกรรม และหัวหน้าสาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมบริหารธุรกิจ ( นว. 403 ) อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ข่าวโดย : ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ภาพ : นิพนธ์  เขื่อนแก้ว Tweet

  Full Story

 • 2

  ผู้บริหารและคณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมงาน “ป๋าเวณีสระเกล้าดำหัวอธิการบดีฯ และอาจารย์อาวุโส”

  เมื่อวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2557 ผู้บริหารและคณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมงาน “ ป๋าเวณีสระเกล้าดำหัวอธิการบดีฯ และอาจารย์อาวุโส ” เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง 2557 เพื่อความเป็นสิริมงคล และเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีของชาวล้านนา โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยงานดังกล่าวจัดบริเวณ ลานหน้าอาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ข่าวโดย : ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ขอบคุณภาพจาก : อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร   Tweet

  Full Story

 • 0

  สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเพิ่มพูนความรู้แก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

  เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2557 สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเพิ่มพูนความรู้แก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน โดยมีหัวข้อในการอบรมคือ “การออกแบบชิ้นส่วนวิศวกรรมในระดับขั้นพื้นฐานและการสร้างแบบทางวิศวกรรมด้วยโปรแกรม SolidWorks ” โดยมี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา วิทยาลัยฯ อาจารย์นที  สัมปุรณะพันธ์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดงานอบรมในวันนี้ และอาจารย์มาลัยพร วงค์แก้ว รักษาการหัวหน้าสาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ และทางสาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร ได้เชิญวิทยากรผู้มากด้วยประสบการณ์ทางด้านการใช้โปรแกรม SolidWorks  คุณอนุชา พัฒนาวงศ์กร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ทางด้านการออกแบบชิ้นส่วนวิศวกรรมในระดับขั้นพื้นฐานและการสร้างแบบทางวิศวกรรม ฯลฯ ซึ่งงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากอาจารย์วิทยาลัยฯ และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร โดยจัดอบรมกันระหว่างวันที่ 29 – 31 มีนาคม 2557  ณ  ห้องปฎิบัติการ 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ข่าวโดย :...

  Full Story

 • 00

  ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดโครงการอบรม “เหลียวหลัง…..มองหน้า กับนักวิจัยอาวุโสสู่นักวิจัยรุ่นใหม่”

  เมื่อวันพุธที่ 26 มีนาคม 2557  เวลา 9.00 น. -  12.00 น. ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดโครงการอบรม “เหลียวหลัง…..มองหน้า กับนักวิจัยอาวุโสสู่นักวิจัยรุ่นใหม่” ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ  สุวัตถี กล่าวรายงาน โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์อำนวย  ขนันไทย  จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี  ศิริปรัชญานันท์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ นักวิจัยอาวุโส ทั้ง 2 ท่าน ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ จะได้รับความรู้จากนักวิจัยอาวุโสซึ่งมากด้วยประสบการณ์ มาแนะนำเทคนิคการขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ , รองศาสตราจารย์ จนถึงระดับศาสตราจารย์  โดยนำเสนอให้เห็นถึง...

  Full Story

 • 1

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

  เมื่อวันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557 ผู้บริหารและคณาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มีความยินดีที่ได้ต้อนรับผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมคณะ ในโอกาสที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการดำเนินงานด้านต่างๆ โดยเน้นการศึกษาดูงานโครงสร้างหลักสูตรปัจจุบัน , การจัดการเรียนการสอน , และการดำเนินงานด้านต่างๆ อาทิเช่น หอพักนักศึกษาฯลฯ รวมไปถึงเยี่ยมชมโรงงานฝึกปฏิบัติการต่างๆ ของวิทยาลัยฯ เป็นต้น ข่าวโดย : ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ภาพ : นฤมล เทพยศ ประชาสัมพันธ์ วทส. Tweet

  Full Story

 • 0_resize

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยพร  บัวใบ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธีพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา และมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาเรียนดี และนักศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ด้านต่างๆ ให้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เนื่องในโอกาสงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2556  ณ ห้องประชุม นว. 502  อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา (ดอยสะเก็ด) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวัตถี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้กล่าวรายงานแก่ท่านประธาน และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   (ปวช.) ปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 74 คน สาขาวิชาเตรียมบริหารธุรกิจ 31 คน...

  Full Story

 • 1

  นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร ได้รับรางวัลอันดับที่ 2 ระดับประเทศ ในการแข่งขันโครงการ”สวดพระธรรมพร้อมคำแปลชิงถ้วยพระราชทานพระเทพฯ”

  นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร ได้รับ รางวัลอันดับที่ 2 ระดับประเทศ ในการแข่งขันโครงการ”สวดพระธรรมพร้อมคำแปล ชิงถ้วยพระราชทานพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”    รุ่นใหญ่ ( ปริญญาตรี ปี 1 – 4 )  ภาคภาษาบาลี – อังกฤษ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา จัดโดยสมาคมความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย โดยคณะนักศึกษาจะเดินทางเข้ารับโล่ห์รางวัลในวันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2557  ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ในการนี้ ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ขอแสดงความยินดียิ่ง และขอชื่นชมนักศึกษาที่ได้รับรางวัล มา ณ โอกาสนี้ ข่าวโดย :...

  Full Story

 • 0

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดโครงการนิทรรศการนำเสนอผลงานวิชาการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

  เมื่อวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 – 15.00 น.  ณ  โถงอาคารเรียนรวม ชั้น 1  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้ดำเนินการจัดโครงการนิทรรศการการนำเสนอผลงานวิชาการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 การจัดโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษา 2. เป็นการเผยแพร่ความรู้ผลงานนักศึกษาของวิทยาลัยฯ แก่นักเรียน นักศึกษา รวมถึงบุคคลภายนอก โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยพร  บัวใบ รองอธิการบดีเขตพื้นที่ภาคพายัพ เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีพร้อมกล่าวเปิดงานครั้งนี้ และเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิชาการนักศึกษา ซึ่งภายในงานมีการจัดการแสดงผลงานของนักศึกษา ปวช. ชั้นปีที่ 3 เตรียมวิศวกรรมศาสตร์, เตรียมบริหารธุรกิจ, เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ และปริญญาตรี วิศวกรรมกระบวนการอาหาร...

  Full Story

Page 3 of 20123451020...Last »