ประชาสัมพันธ์ Archive

 • 1

  ทีมนักวิจัย Ruee นำผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น เข้าร่วมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2558

  ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุน คนไทยที่มีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ เป็นประโยชน์ต่อสังคม และเสริมสมรรถนะของประเทศ ในด้านการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้น และเพื่อให้นโยบายนี้บรรลุผลสำเร็จด้วยดี วช. จึงได้จัดให้มีรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้ บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยทีมนักวิจัย Ruee นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พานิช  อินต๊ะ และนายอาทิตย์  ยาวุฑฒิ นำผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมประกวด ผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2558 โดยผลงานที่ส่งประกวดคือ “เครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองลอยในอากาศ แบบรายงานผลออนไลน์อัตโนมัติ” หรือ “DustDETEC เวอร์ชั่น 3″ งานดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน 2557  ณ อาคาร วช. 4 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เขตจตุจักร...

  Full Story

 • 1

  บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยในงาน การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาครั้งที่ 1 “บัณฑิตนักปฏิบัติและพัฒนา”

  เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557 บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยในงาน การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาครั้งที่ 1 “บัณฑิตนักปฏิบัติและพัฒนา” THE 1st CONFERENCE ON HANDS-ON RESEARCH & DEVELOPMENT OF RMUTL 2014 โดยการประชุมดังกล่าวดำเนินงานภายใต้ โครงการยกระดับปริญญานิพนธ์ เป็นงานวิจัยตีพิมพ์ งานสร้างสรรค์ และงานบริการวิชาการสู่ชุมชน ภายในงานมีการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ และงานวิจัยของนักศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวัตถี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เกียรติถ่ายรูปร่วมกับอาจารย์และนักศึกษา ในงาน อ.อดิศร กวาวสิบสาม อ.วิสูตร อาสนวิจิตร และ อ. ดร.พลกฤษณ์ ทุนคำ นำนักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่...

  Full Story

 • 5

  ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการแหล่งเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ชุมชนบ้านลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

  เมื่อพุธวันที่ 3 กันยายน 2557 ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด ได้ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี 2557 โดยมีท่านอาจารย์อุดม  มณีขัติย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมและรับฟังผลการดำเนินงานในครั้งนี้ ซึ่งในวันดังกล่าว ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  นำโดย ผศ.ดร.พานิช  อินต๊ะ , อาจารย์ชัชวาล  กันทะลา , ดร.ไพรพันธ์  ธนเลิศโศภิต และอาจารย์วัชรัตน์  ถมทอง ได้บรรยายผลการดำเนินงานโครงการแหล่งเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยดูจากผลผลิตและความก้าวหน้า เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ของชุมชนหมู่บ้านลวงเหนือ หมู่ที่ 4 อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ในรอบที่ผ่านมา ข่าวโดย : ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ภาพ /...

  Full Story

 • 7

  บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมการประชุมวิชาการของโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ทั้ง 5 แห่ง ( SBTC ครั้งที่ 4 )

  ในระหว่างวันที่ 1 – 3 กันยายน 2557 บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยทีมงานมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง อาจารย์วิสูตร  อาสนวิจิตร , ดร.ไพรพันธ์  ธนเลิศโศภิต , อาจารย์ชัชวาล  กันทะลา , ดร.พีรยา   สมศักดิ์ และอาจารย์สมภพ  พัดจาด ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยได้ให้คำแนะนำและร่วมมือกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดกิจกรรม Free Kick Game “คิดได้ไง” ในงานประชุมวิชาการของโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ทั้ง 5 แห่ง ( SBTC ครั้งที่ 4 ) ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ซึ่งในงานได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท  พิพิทธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา...

  Full Story

 • 2

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ แนะแนวการศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แก่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยอาจารย์ศุภกาล  ตุ้ยเต็มวงศ์ หัวหน้างานกิจการนักศึกษา และอาจารย์สิทธิศักดิ์  ยี่ยวน และตัวแทนนักศึกษา เข้าให้คำแนะนำและประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ที่เปิดสอนปัจจุบัน 3 หลักสูตร และการใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงชุดการแต่งกายของนักศึกษาวิทยาลัยฯ  แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ 3 ซึ่งได้เดินทางไปแนะแนวยังโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นปี ที่ 3 สนใจเข้ารับฟังจำนวนมาก และคณาจารย์ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ข่าวโดย : ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ภาพ / เรียบเรียง : กองประชาสัมพันธ์  มทร.ล้านนา Tweet

  Full Story

 • 0

  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยได้รับทุน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยได้รับทุน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา เพื่อสมัครรับทุน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ กลุ่มมหาวิทยาลัย Institues of technology ( IUTs ) ประเทศฝรั่งเศส ประจำปี 2557 ทั้งนี้ มีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ผ่านการสัมภาษณ์และได้รับทุนดังกล่าว จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1.  นายกฤษฎิ์  รัชชภูมิ    สำเร็จการศึกษาจากสาขาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ รหัส 54 ( รุ่นที่ 4 ) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 2. นายพงศกร  สุวรรณ  ...

  Full Story

 • 0

  นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานทางเลือกจากแสงอาทิตย์

  เมื่อวันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557 นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  โครงการประกวดการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557 การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานทางเลือกจากแสงอาทิตย์ “หุ่นยนต์พลังงานแสงอาทิตย์  ชิงชัยฟุตบอลโลก” ซึ่งงานในครั้งนี้จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ยู.ที.ซี.เทค จำกัด เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ครบรอบ 74 ปี ซึ่งวัตถุประสงค์ในการแข่งขันครั้งนี้ เพื่อเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้มีการพัฒนาทางด้านสิ่งประดิษฐ์ ผลงานวิจัย และให้นำผลงานไปเผยแพร่ ทั้งในการเข้าร่วมการแข่งขัน นำเสนอผลงานวิชาการ โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุม ดังรายนามต่อไปนี้ 1.  อ.ชัชวาลย์  กันทะลา     อาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าสาขาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 2. อ.อภิชาติ  ใสงาม  อาจารย์ที่ปรึกษา 3. นายพงศ์ภรณ์ ...

  Full Story

 • 3

  เทศบาลตำบลป่าป้อง นำเจ้าหน้าที่จัดการฉีดพ่นกำจัดยุงลายในวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

  เมื่อวันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557 เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้นำเจ้าหน้าที่จัดการฉีดพ่นกำจัดยุงลายในวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ และพื้นที่โดยรอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด โดยไล่ฉีดในอาคารนวัตกรรมฯ และบริเวณโดยรอบอาคารที่อยู่ใกล้เขตป่าไม้ และบริเวณที่มีแอ่งน้ำขัง เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝน การระบาดของโรคไข้เลือดออกมีเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ จึงขอให้นักศึกษาและอาจารย์ทุกท่าน โปรดระมัดระวังกับตัวนำพาหะดังกล่าวด้วย ข่าวโดย : ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ภาพ : นิพนธ์  เขื่อนแก้ว Tweet

  Full Story

 • 1

  นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

  เมื่อวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30 น. – 15.00 น. นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิชัย  ศรีพัฒนาสกุล ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย ฯ มาบรรยายเกี่ยวกับการใช้ภาษาและแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา และเป็นการสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ที่เน้นให้นักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ( AEC ) โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาวิทยาลัยฯ ทุกชั้นปี เข้ารับฟังการบรรยายฯ จำนวนมาก งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม นว.508 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ข่าวโดย : ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ภาพ : ชินวุฒิ สายงาม ขอบคุณทีมงานกลุ่มงานระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา...

  Full Story

 • 13

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557  ณ โถง อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ด้วยงานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ผศ.วันชาติ  สุวัตถี  เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และพิธีสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ หลังจากนั้นตัวแทนนักศึกษาได้กล่าวคำไหว้ครู และร้องเพลงพระคุณของครู พร้อมทั้งนำพานมอบให้แก่คุณครู เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้ถ่ายทอด ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่นักศึกษาด้วยความเมตตาตลอดมา ขณะเดียวกัน ในวันดังกล่าว ทางวิทยาลัยฯ ยังได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เตรียมวิศกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการพัฒนา อนุรักษ์ พื้นฟู ต้นน้ำห้วยต้นยาว และบวชป่า เนื่องในวโรกาส วันแม่แห่งชาติ ปี 2557 จัดโดยเทศบาลตำบลป่าป้อง ข่าว : ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา...

  Full Story

Page 3 of 24123451020...Last »