ประชาสัมพันธ์ Archive

 • 6

  นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการการแข่งขัน Make it Happen

  วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 นักศึกษาเตรียมบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้แก่ นายธนศิลป์  จอมแปง และนางสาวน้ำฝน  แสนเมือง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการการแข่งขัน Make it Happen การเขียนแผนธุรกิจ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เนื่องในงานเปิดชอล์ก ปีที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งจัดโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีอาจารย์ไพรพันธ์  ธนเลิศโสภิต เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและควบคุมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งในปีนี้มีทีมที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 18 ทีมทั่วภาคเหนือ ทางวิทยาลัยฯ ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมนักศึกษา ที่ได้รับรางวัล มา ณ โอกาสนี้ ข่าวโดย : ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ภาพ :...

  Full Story

 • 5

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการจัดประชุมและนำเสนอข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานวิทยาลัยฯ ( Infrastructure )

  วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2557 เวลา 9.00 น. – 11.00 น. วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยผู้อำนวยการฯ และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ซึ่งท่านอธิการบดีได้มอบนโยบายและการพัฒนาวิทยาลัยฯ สู่การเปิดหลักสูตรเป็นบัณฑิตวิทยาลัยฯ และหลักสูตรอินเตอร์เนชั่นแนล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ  สุวัตถี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้นำเสนอข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานของวิทยาลัยฯ ( Infrastructure ) และพร้อมกันนี้ ผู้อำนวยการกองพัฒนาอาคารสถานที่ อาจารย์ชาคริต  ชูวุฒยากร ได้นำเสนอถึงแผนแม่บทของ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด โดยคาดว่างบประมาณที่ได้รับมานั้น จะเพียงพอสู่การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ของ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด อย่างทั่วถึง...

  Full Story

 • 1

  นักศึกษาสาขาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน

  วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 นักศึกษาสาขาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า – สาขาอิเล็กทรอนิคส์ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดลำพูน ในหัวข้อเรื่องงานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น และมีโอกาสได้เข้าเยี่ยมชมโรงฝึกปฏิบัติการไฟฟ้า ของศูนย์ฝึกฯ โดยทั้งนี้ มีวิทยากรจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานให้การต้อนรับและกล่าวบรรยาย  ณ ห้องประชุมอาคาร 7 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดลำพูน โดยมีอาจารย์ศุภกาล  ตุ้ยเต็มวงศ์ และอาจารย์สิทธิศักดิ์  ยี่ยวน เป็นผู้ควบคุมคณะนักศึกษา และเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา งานเชื่อมและโลหะเบื้องต้น ข่าวโดย : ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ภาพ : อาจารย์สิทธิศักดิ์  ยี่ยวน   Tweet

  Full Story

 • 1

  นักศึกษาสาขาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน

  วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557 นักศึกษาสาขาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล – โยธา ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวนทั้งสิ้น 55 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดลำพูน ในหัวข้อเรื่องงานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น โดยมีคุณปรีชา อุปะทะ ตำแหน่ง ครูฝึกฝีมือแรงงาน รับผิดชอบงานสอนช่างเชื่อม ให้การต้อนรับและกล่าวบรรยาย  ณ ห้องประชุมอาคาร 7 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดลำพูน การศึกษาดูงานในครั้งนี้มีอาจารย์ศุภกาล  ตุ้ยเต็มวงศ์ เป็นผู้ควบคุมคณะนักศึกษา และเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา งานเชื่อมและโลหะเบื้องต้น ข่าวโดย : ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ภาพ : อาจารย์ศุภกาล  ตุ้ยเต็มวงศ์ Tweet

  Full Story

 • 1

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ แนะแนวการศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ 3 ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

  วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557  เวลาประมาณ 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ  สุวัตถี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  , อาจารย์ศุภกาล  ตุ้ยเต็มวงศ์ หัวหน้างานกิจการนักศึกษา และอาจารย์สิทธิศักดิ์  ยี่ยวน แนะแนวการศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบัน รวมถึงใช้ชีวิตความเป็นอยู่ภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยได้เดินทางไปแนะแนวยังโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่  และมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ 3 เข้ารับฟังการแนะแนวในครั้งนี้ ซึ่งตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยฯ เตรียมวิศวกรรมศาสตร์และเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1  และเป็นศิษย์เก่าจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อีกด้วย ข่าวโดย : ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ภาพ : อาจารย์สิทธิศักดิ์  ยี่ยวน Tweet

  Full Story

 • 1

  ส่วนงานงบประมาณอุดมศึกษา 7 สำนักงบประมาณ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

  วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 เวลาประมาณ 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์  เชื้อไทย รองอธิการบดีด้านบริหารยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา นำทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และได้รับเกียรติจากคุณอินทรายุธ  จันทร์อินทร์ นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ จากส่วนงานงบประมาณอุดมศึกษา 7 สำนักงบประมาณ เดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงาน และห้องปฏิบัติการต่างๆ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ข่าวโดย : ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ภาพ : นิพนธ์ เขื่อนแก้ว ขอบคุณข้อมูลจาก : กองนโยบายและแผน มทร.ล้านนา Tweet

  Full Story

 • 1

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ งานกิจการนักศึกษา จัดการแนะแนวศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แก่นักเรียนต่างจังหวัด ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ 3

  วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ผศ.วันชาติ  สุวัตถี , อาจารย์ศุภกาล  ตุ้ยเต็มวงศ์ หัวหน้างานกิจการนักศึกษา , อาจารย์ธรรมนูญ  บุพเต และนายธนากร  นาเมืองรักษ์ เข้าให้คำแนะนำและประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยแนะแนวหลักสูตร ที่เปิดสอนในปัจจุบัน และการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ภายในมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงการแต่งกายของนักศึกษาฯ ซึ่งในวันดังกล่าว ได้เดินทางไปแนะแนวยังโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย , โรงเรียนลำปางกัลยาณี และโรงเรียนประชาวิทย์ลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ 3 สนใจเข้ารับฟังการแนะแนวในครั้งนี้ โดยมีพี่ๆ ตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยฯ ที่เป็นศิษย์เก่าจากโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย และโรงเรียนลำปางกัลยาณี ได้ให้คำแนะนำที่ดีเป็นประโยชน์แก่น้องๆ นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ 3  อีกด้วย ข่าวโดย :...

  Full Story

 • 5

  บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมงานทำบุญอายุวัฒนมงคลและรับทุนการศึกษาจากท่านเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

  วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 9.00 น. – 12.00 น. บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมงานทำบุญอายุวัฒนมงคลวันคล้ายวันเกิด อายุครบ 69 ปี ของพระเดชพระคุณท่านอาจารย์โพธิรังษี ดร. เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และในการนี้ มีการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ตั้งใจเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย พ่อแม่มีรายได้น้อย ทางวิทยาลัยฯ จึงได้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษารวม 10 คน เพื่อเข้ารับทุนดังกล่าว ดังรายชื่อ 1. นายสุทธิวัฒน์  พวงมาลัย                     ปวช. ชั้นปีที่  3  สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 2. นายแซคเคอรี่  แอนเดร์  ซาน             ปวช. ชั้นปีที่...

  Full Story

 • 4

  นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ประจำเดือนกันยายน ปี 2557

  นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ประจำเดือนกันยายน ปี 2557 โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง เพื่อแสดงถึงน้ำใจอันประเสริฐของชาวพุทธที่ช่วยดำรงพระพุทธศาสนาไว้ด้วยการบำรุง พระสงฆ์ ฝึกการเป็นผู้ให้ สร้างอุปนิสัยโอบอ้อมอารี ช่วยลดทิฐิ   ฝึกการทำบุญร่วมกันเป็นหมู่คณะ ช่วยให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน และที่สำคัญคือจิตใจอันผ่องใสของเราที่มีขึ้นทันใดหลังจากที่ได้ทำบุญตักบาตรแล้ว ซึ่งโดยปกติแล้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้จัดให้มีกิจกรรมการทำบุญตักบาตร เป็นประจำทุกเดือน งานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันพุธ ที่ 10 กันยายน 2557 ณ บริเวณโถงอาคารนวัตกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ( ดอยสะเก็ด ) ข่าว : ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ภาพ : อาจารย์ศุภกาล  ตุ้ยเต็มวงศ์ Tweet

  Full Story

 • 1

  ทีมนักวิจัย Ruee นำผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น เข้าร่วมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2558

  ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุน คนไทยที่มีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ เป็นประโยชน์ต่อสังคม และเสริมสมรรถนะของประเทศ ในด้านการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้น และเพื่อให้นโยบายนี้บรรลุผลสำเร็จด้วยดี วช. จึงได้จัดให้มีรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้ บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยทีมนักวิจัย Ruee นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พานิช  อินต๊ะ และนายอาทิตย์  ยาวุฑฒิ นำผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมประกวด ผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2558 โดยผลงานที่ส่งประกวดคือ “เครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองลอยในอากาศ แบบรายงานผลออนไลน์อัตโนมัติ” หรือ “DustDETEC เวอร์ชั่น 3″ งานดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน 2557  ณ อาคาร วช. 4 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เขตจตุจักร...

  Full Story

Page 3 of 25123451020...Last »