ประชาสัมพันธ์ Archive

 • 1_resize

  บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาและบูรณาการหลักสูตรบัณฑิตนักปฏิบัติ

  เมื่อวันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2557  ที่ผ่านมา บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดย อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร และอาจารย์โบว์  ถิ่นโพธิ์วงศ์ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและบูรณาการหลักสูตรบัณฑิตนักปฏิบัติ เพื่อสร้างกระบวนการเรียนการสอนให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล และพัฒนากรอบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตนักปฏิบัติ ตลอดจนปรับกระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เชิงสมรรถนะ ที่สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาแบบเชิงก้าวหน้า  โครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มทร.ล้านนา” ซึ่งได้รับความสนใจจากอาจารย์ มทร.ล้านนา ทั้ง 6 พื้นที่เข้าร่วมในโครงการ สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความสอดคล้องระหว่างสมรรถนะอาชีพต่อการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยคุณวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) การร่วมกันอภิปรายในหัวข้อการจัดการศึกษาระหว่าง มทร.ล้านนา กับสถานประกอบการด้านวิศวกรรม และด้านอุตสาหกรรมการเกษตร จัดโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ล้านนา  ณ...

  Full Story

 • 1

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

  เมื่อวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00 น. – 12.00 น. วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ  สุวัตถี และรองผู้อำนวยการฯ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ  ภูผา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ จำนวน 30 ท่าน เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ ในเรื่องแนวทางการจัดตั้งวิทยาลัยฯ การจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อนำไปประยุกต์และเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ยังได้เข้าเยี่ยมชมการจัดการห้องปฏิบัติการต่างๆ อาทิเช่น ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ห้องวิจัยและบริการวิชาการ และศูนย์ภาษาและวิเทศน์สัมพันธ์ โดยมีคณาจารย์จากวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง ข่าวโดย :...

  Full Story

 • 1

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Chengdu Electronic Information School สาธารณรัฐประชาชนจีน

  เมื่อวันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2557 เวลา 9.30 น. – 12.30 น. วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นำโดยผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ผศ.วันชาติ  สุวัตถี , รองผู้อำนวยการฯ และคณาจารย์ ได้ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Chengdu Electronic Information School สาธารณรัฐประชาชนจีน  โดยผู้อำนวยการฯ ได้แนะนำวิทยาลัยฯ พร้อมพาผู้บริหารฯ เยี่ยมชมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่างๆ , โรงงานปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบผลิตน้ำผลไม้ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริหารจาก Chengdu เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ผู้บริหารฯ ยังได้ลองชิมความอร่อยของไอศกรีมลำไย จากเครื่องผลิต ในโรงงานต้นแบบฯ อีกด้วย อนึ่ง การเยี่ยมชมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การบริหารงานภายใต้การเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตร และเพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือกันในอนาคต ต่อไป ข่าวโดย...

  Full Story

 • 0

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดโครงการวันวิทยาศาสตร์และการประกวดแข่งขันทักษะทางสถาปัตยกรรม ประจำปี 2557

  เมื่อวันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยหลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการวันวิทยาศาสตร์และการประกวดแข่งขันทักษะทางสถาปัตยกรรม ประจำปี 2557 ในการนี้ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ผศ.วันชาติ  สุวัตถี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ซึ่งภายในกิจกรรมมีการจัดนิทรรศการและการแข่งขันทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสถาปัตยกรรม โดยมีสถาบันการศึกษาภายนอก หลายแห่ง เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ด้วย วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเห็นคุณค่าและความสำคัญของรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสถาปัตยกรรม โครงการดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2557 ณ โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ข่าวโดย : ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ภาพ : นิพนธ์  เขื่อนแก้ว Tweet

  Full Story

 • 1

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นำนักศึกษาบำเพ็ญประโยชน์และสร้างจิตสาธารณะ ณ โรงเรียนแม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

  เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 งานกิจการนักศึกษาร่วมกับศูนย์ภาษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยอ.ศุภกาล  ตุ้ยเต็มวงศ์ และอ.ศิริพร  พละศูนย์ , อ.รุ่งกานต์  ลีลาโสภาวัตน์ , อ.พนม แก้วผาดี และ อ.สิทธิศักดิ์  ยี่ยวน นำนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 จำนวน 60 คน เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการและพัฒนาโรงเรียน ณ โรงเรียนแม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ซึ่งวิทยาลัยฯ มีนโยบายการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักเรียน รู้จักพัฒนาและฝึกฝนตนเองให้ประพฤติแต่คุณงามความดี วัตถุประสงค์ - เพื่อให้นักศึกษาได้บำเพ็ญประโยชน์และสร้างจิตสาธารณะ - เพื่อให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ รู้จักแบ่งปันเสียสละความนเพื่อทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่น ข่าวโดย :...

  Full Story

 • 1

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรมบริการวิชาการชุมชนบ้านลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

    เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรมบริการวิชาการชุมชนบ้านลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ผศ.วันชาติ  สุวัตถี เป็นประธานพร้อมกล่าววัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน และ ดร.ธีระศักดิ์ สมศักดิ์ หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ, อ.ชัชวาลย์ กันทะลา, ดร.ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต, ดร.พีรยา สมศักดิ์ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การบริหารจัดการและการตลาดให้แก่ชาวชุมชนบ้านลวงเหนือ โดยวิทยาลัยฯ ได้มุ่งเน้นภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน โดยเน้นการส่งเสริมการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมในรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อให้ชุมชนมีความน่าอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป ทั้งนี้ ผู้บริหารชุมชนได้แก่ นายกเทศบาล กำนัน ผู้อำนวยการโรงเรียนและชาวบ้านในชุมชน ได้ให้การต้อนรับและรับฟังบรรยายงานบริการวิชาการดังกล่าว ซึ่งเป็นการนำความรู้จากมหาวิทยาลัยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชน อันเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย ข่าวโดย : ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ภาพ : ดร.ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต...

  Full Story

 • 1

  บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 6 (6th RMUTNC)

  เมื่อวันที่ 23 – 25 กรกฎาคม 2557 บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 6 (6th RMUTNC) และงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 5 (5th RMUTIC) ในหัวข้อ “เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่อาเซียน” (Technology and Innovation towards ASEAN) โดยอาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร และ ดร.ไพรพันธ์  ธนเลิศโศภิต  ได้นำเสนองานวิจัย อาทิเช่น การพัฒนาเครื่องสำหรับดักจับกลุ่มควันจากการประกอบอาหารโดยหลักการตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิต , Applying Intellectual Capital for 21 St Century Knowledge Workers: A Case Study...

  Full Story

 • 1

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดให้มีการตรวจสุขภาพนักศึกษาประจำปี 2557

  เมื่อวันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2557 แผนกพยาบาล และฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  จัดให้มีการตรวจสุขภาพนักศึกษา ประจำปี 2557 โดยมีทีมเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลดอยสะเก็ด เข้าทำการตรวจสุขภาพ เช่น การตรวจน้ำหนัก ส่วนสูง ความดันโลหิต ชีพจร อัตราการเต้นของหัวใจ ตาบอดสี และกรุ๊ปเลือดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 158 คน  ณ บริเวณโถงอาคารนวัตกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ข่าวโดย : ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ภาพ : นิพนธ์  เขื่อนแก้ว ข้อมูลจาก : ฝ่ายพยาบาล และฝ่ายกิจารนักศึกษา วทส. Tweet

  Full Story

 • 1

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556

  เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 ซึ่งในปีนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมศักดิ์  เพรียบพร้อม เป็นประธานกรรมการ ร่วมกับคณะกรรมการอีก 2 ท่านคือ รศ.ดร.สุรสิทธิ์  วชิรขจร และ รศ.อุษณีย์  คำประกอบ จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผู้ตรวจประเมินในครั้งนี้ โดยมีผู้บริหารวิทยาลัยฯ คณาจารย์, บุคลากร วิทยาลัยฯ เป็นผู้เข้ารับการตรวจประเมินฯ  และสำนักงานประกันคุณภาพ มทร.ล้านนา โดย ดร.สุเทพ ทองมา พร้อมทีมงาน ร่วมให้คำปรึกษาวิทยาลัยฯ ในการตรวจประเมินครั้งนี้ด้วย วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งนี้ เพื่อให้วิทยาลัยฯ ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา และจะต้องทำให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการและ การทำงานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาไม่ใช่เป็นกระบวนการที่แยกส่วนมาจากการ ดำเนินงานตามปกติของสถานศึกษาโดยสถานศึกษาจะต้องวางแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติ การที่มีเป้าหมายชัดเจน ทำตามแผนตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบที่มีความโปร่งใสและมีจิตสำนึกในการพัฒนาคุณภาพการทำงาน...

  Full Story

 • 1

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมกิจกรรมอบรมการบริหารจัดการการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

  เมื่อวันอังคารที่ 8 กรกฏาคม 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมกิจกรรมอบรมการบริหารจัดการการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ณ บ้านลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาเตรียมบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกิจกรรมอบรมการบริหารจัดการการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต โดยมีนักเรียนโรงเรียนลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด เป็นผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งนักศึกษาเตรียมบริหารฯ ได้มีส่วนร่วมเป็นพี่เลี้ยงแก่น้องๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความรู้เกี่ยวกับการบริหารโครงการ ซึ่งผลลัพธ์เป็นที่น่าพึงพอใจเป็นอย่างมาก ข่าวโดย : ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ภาพ : ดร.ไพรพันธ์  ธนเลิศโศภิต   Tweet

  Full Story

Page 3 of 23123451020...Last »