ประชาสัมพันธ์ Archive

 • 1

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 32 “ซอมพอเกมส์”

    วันที่ 18 – 23 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 32 “ซอมพอเกมส์” โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางเป็นเจ้าภาพ โดยมีนักกีฬาจาก 6 เขตพื้นที่ภาคเหนือ และ 1 วิทยาลัยฯ เข้าร่วมการแข่งขัน 11 ชนิดกีฬา ซึ่งทางวิทยาลัยฯ ได้ส่งนักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านกีฬาฟุตซอล, หมากรุก , เทเบิลเทนนิส , กรีฑาและบาสเก็ตบอล จำนวน 25 คน เข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งนี้มี อาจารย์ศิรินภา ใจเมือง และนายธนากร นาเมืองรักษ์ , อาจารย์กรรณิการ์...

  Full Story

 • 1

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดโครงการแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน บทบาท กลไกและการสร้างครู STEM FOR TVET เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ปีที่ 11

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดโครงการแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน บทบาท กลไกและการสร้างครู STEM FOR TVET เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ปีที่ 11 รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท    พิพิทธสมบัติ รองอธิการบดี ด้านวิชาการ  ให้เกียรติมาเป็นประธานและร่วมรับฟังอภิปรายในครั้งนี้ โดยวิทยาลัยฯ ได้กำหนดอภิปรายในหัวข้อ “แนวทางการดำเนินงานร่วมกัน : บทบาท กลไก และการสร้างครู” STEM FOR TVET เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินโครงการในอนาคต โดยมีผู้ร่วมอภิปราย 4 ท่าน ได้แก่ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร  มูลปา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 2. ดร.บรรพต  หอบรรลือกิจ  ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานคณะกรรมการนดยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)...

  Full Story

 • 7

  นักศึกษาสาขาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ณ ศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำนักศึกษาสาขาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) ชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้นอกห้องเรียนและเป็นการเปิดวิสัยทัศน์การเรียนรู้แบบบูรณาการ ทั้งนี้ มีวิทยากรซึ่งเป็นอาจารย์ของศูนย์ฝึกฯ ให้การต้อนรับและกล่าวบรรยาย  และพานักศึกษาเข้าเยี่ยมชมโรงปฏิบัติการ และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ของศูนย์ฝึกฯ โดยมีอาจารย์ศุภกาล  ตุ้ยเต็มวงศ์ เป็นผู้ควบคุมคณะนักศึกษา และเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาการจัดการและนวัตกรรมเบื้องต้น ข่าวโดย : แผนกงานทะเบียนและสารสนเทศ ขอบคุณภาพจาก : ศุภกาล  ตุ้ยเต็มวงศ์ Tweet

  Full Story

 • 3

  บุคลากรวิทยาลัยฯ โดยทีมงาน ม.พี่เลี้ยง จัดกิจกรรมโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ สะเต็มศึกษา STEM Education

  วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน บุคลากรวิทยาลัยฯ โดยทีมงาน ม.พี่เลี้ยง ของโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ได้จัดทำกิจกรรมสะเต็มศึกษา STEM Education โดยได้มีการใช้โจทย์ปัญหาเรื่อง “การสร้างเขื่อนจำลอง” ซึ่งเป็นการนำรายวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม มาจัดการศึกษาและเป็นการบูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ มาใช้ในการทำและแก้ปัญหาโจทย์ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมทักษะการทำงานร่วมกันและการให้มีส่วนร่วมของแต่ละบุคคลในทีม เป็นทักษะของการผลิตบัญทิตในศตวรรษที่ 21 โดยผ่านกลไกที่ถูกกระตุ้นให้ผู้เรียน ได้ทำงาน ได้คิด ได้วิเคราะห์ ให้สัมพันธ์กับข้อมูลและสิ่อสารผลงานออกมาให้สังคมได้รับรู้ ข่าวโดย : แผนกงานทะเบียนและสารสนเทศ ขอบคุณภาพจาก : วิสูตร  อาสนวิจิตร ทีมงาน ม.พี่เลี้ยง Tweet

  Full Story

 • 4

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ณ อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท จ.เชียงใหม่

  ระหว่างวันที่ 14 – 15 มกราคม 2559 ณ อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจัดทำแผน นำโดยผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ รองผู้อำนวยการฯ และหัวหน้าสาขา , คณาจารย์เจ้าหน้าที่วิทยาลัยฯ ในการประชุมดังกล่าวได้รับเกียรติจากคุณทวีผล แก้วศิริ , ดร.ณัฐวุฒิ อนุนิวัฒน์ จากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) , คุณสุชิน อิงคะประดิษฐ์ , ดร.บรรพต หอบรรลือกิจ ผู้จัดการโครงการเรียนรู้และการพัฒนา บริษัท สยามมิชลิน จำกัด ร่วมจัดทำแผนกลยุทธ์ 5 ปีและแผนปฏิบัติราชการประจำปี ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานโดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องขององค์กรที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายต่างๆ...

  Full Story

 • 4

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “CISAT GAME” ประจำปีการศึกษา 2558

    วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2559 ณ สนามกีฬากลางแจ้ง มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “CISAT GAME” ประจำปีการศึกษา 2558 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบงกช  โตไพบูลย์ เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี และให้โอวาทแก่นักศึกษาให้มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ คือ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์  บุคลากรและนักศึกษาด้วยกัน และส่งเสริมให้เกิดความกล้าแสดงออก ภายในงานยังมีกิจกรรมการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์จากน้องๆ นักศึกษา การประกวดเดินขบวนของแต่ละสี มีจำนวนทั้งหมด 4 สี และการแข่งขันกีฬามหาสนุก ข่าวโดย : แผนกงานทะเบียนและสารสนเทศ ภาพ : นิพนธ์  เขื่อนแก้ว /...

  Full Story

 • 11

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการนำนักศึกษาเข้าร่วมทำกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

  วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการนำนักศึกษาเข้าร่วมทำกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ด้วยสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สนับสนุนการจัดกิจกรรมและการเล่นเกมส์ โดยในปีนี้วิทยาลัยฯ ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลแม่คือ ส่วนงานปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาใกล้เคียง สถานประกอบการ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 “เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต” ภายในงานพ่อแม่ ผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้าร่วมงาน โดยมีการแสดงจากนักศึกษาวิทยาลัยฯ และมีเกมการละเล่นต่างๆ เพื่อให้น้องๆ ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน และร่วมเล่นเกมรับของรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ ที่มาจัดกิจกรรมภายในงานกันอย่างคับคั่ง และในวันเดียวกัน สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร ยังได้นำนักศึกษาระดับปริญญาตรี ออกพื้นที่ไปยังโรงเรียนบ้านขุนกลาง ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ เพื่อไปทำกิจกรรมและมอบของขวัญให้แก้น้องๆ อีกด้วย ข่าวโดย : แผนกงานทะเบียนและสารสนเทศ ขอบคุณภาพจาก : ธนากร ...

  Full Story

 • 6

  คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

  วันพุธที่ 6 มกราคม 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสารภี นว.202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร  มูลปา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการและรองผู้อำนวยการฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบงกช  โตไพบูลย์ และคณาจารย์ ได้ให้ต้อนรับผู้บริหารฯ ในโอกาสที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการดำเนินงานด้านต่างๆ โดยเน้นการศึกษาดูงานโครงสร้างหลักสูตรในระดับปริญญาตรีและ การจัดการเรียนการสอน ข่าวโดย : แผนกงานทะเบียนและสารสนเทศ ภาพ : ว่าที่ร้อยตรีหญิง ชไมพร  สุขใจ๋ Tweet

  Full Story

 • 4_resize

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมมอบของขวัญเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2559

  วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2558 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559 … วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ขอมอบของขวัญพร้อมทั้งสวัสดีปีใหม่ ยังหน่วยงานภาครัฐ อำเภอดอยสะเก็ด ซึ่งในปีนี้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้ นายอดิศร  กวาวสิบสาม และนายธนากร  นาเมืองรักษ์ เป็นตัวแทนมอบของขวัญ เพื่อเป็นการขอบคุณและสวัสดีปีใหม่หน่วยงานภาครัฐของอำเภอดอยสะเก็ด โดยได้เดินทางไปที่เทศบาลตำบลแม่โป่ง , เทศบาลตำบลป่าป้อง , การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาดอยสะเก็ด และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ห้วยฮ่องไคร้ ข่าวโดย : แผนกงานทะเบียนและสารสนเทศ ภาพ : ธนากร  นาเมืองรักษ์ Tweet

  Full Story

 • 3

  บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 9 ปี โครงการกำลังใจฯ และร่วมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

  วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558  ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 9 ปี โครงการกำลังใจในพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เรื่อง “สู่นโยบายยาเสพติดที่มีมนุษยธรรม ( Toward Humane Drug Policy ) “  ซึ่งกระทรวงยุติธรรมได้ดำเนินการจัดประชุมและจัดเสวนาเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด อันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาผู้ต้องขังล้นคุก และผลของการประชุมดังกล่าว ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อนโยบายยาเสพติดของประเทศเป็นอย่างมาก โดยจะเห็นได้ชัดเจนถึงกรณีที่มีการปรับปรุงกฏหมายยาเสพติด โดยจัดทำเป็นร่างประมวลกฏหมายยาเสพติด โดยมีตัวแทนจากวิทยาลัยฯ ดร.สุรีวรรณ  ราชสม , นายธนากร  นาเมืองรักษ์ และนางสาววรรณิพา  มหาไม้ และนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมกระบวนการอาหารเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ข่าวโดย : แผนกงานทะเบียนและสารสนเทศ ขอบคุณภาพจาก : ธนากร  นาเมืองรักษ์...

  Full Story

Page 3 of 3412345102030...Last »