ประชาสัมพันธ์ Archive

 • 1

  บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 4

  วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2558 บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 4 ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้นำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อ อาทิเช่น 1 .การพัฒนาระบบตรวจสอบควันแบบวงปิดสำหรับเตาเผาขยะแบบไร้ควันสำนักงาน โดยใช้หลักการตกตะกอนด้วยไฟฟ้าแรงสูง ผลงานร่วมของ อาจารย์วิสูตร  อาสนวิจิตร , อาจารย์วรจักร  เมืองใจ และ ผศ.ดร.พานิช อินต๊ะ 2. แนวทางการประยุกต์ใช้รหัสแท่ง 2 มิติเพื่อจัดการครุภัณฑ์ในวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ผลงานร่วมของ ดร.ไพรพันธ์  ธนเลิศโศภิต , นายธนากร  นาเมืองรักษ์ และนายนิพนธ์  เขื่อนแก้ว 3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำนมถั่วเหลือง งาขี้ม้อนโดยการพาสเจอไรซ์ ผลงานร่วมของ อาจารย์มาลัยพร ...

  Full Story

 • 6

  นักศึกษาสาขาวิชาเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ร่วมกันประดับดอกไม้ขบวนบุผาชาติ ในนามอำเภอดอยสะเก็ด เนื่องในงานไม้ดอกไม้ประดับ ประจำปี 2558

  วันพุธที่ 28 มกราคม 2558 ณ ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นักศึกษาสาขาวิชาเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ร่วมกันตกแต่งดอกไม้ขบวนรถบุปผชาติในนามของอำเภอดอยสะเก็ด เพื่อนำไปประกวดในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้ โดยมีอาจารย์วีระศักดิ์ สวนจันทร์ หัวหน้าสาขาวิชาเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ และอาจารย์กอปพร  นุกูลคาม เป็นผู้ควบคุมดูแลนักศึกษาในกิจกรรมครั้งนี้ ข่าวโดย : กลุ่มงานสารสนเทศ ภาพ : นิพนธ์  เขื่อนแก้ว   Tweet

  Full Story

 • 3

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นำนักศึกษาเข้าดูงานด้านการจัดการและนวัตกรรมทางการศึกษา ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  วันพุธที่ 28 มกราคม 2558 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นำนักศึกษาเข้าดูงานด้านการจัดการและนวัตกรรมทางการศึกษา  โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เข้าศึกษาดูงานพร้อมทั้งมีวิทยากรซึ่งเป็นอาจารย์ในคณะ มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ซึ่งทางสาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชา การจัดการและนวัตกรรมเบื้องต้น ทางอาจารย์ผู้สอนได้ตระหนักถึงการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับนโยบายของวิทยาลัยฯ ที่เน้นให้นักศึกษาได้เรียน ได้รู้ ได้คิด ได้เห็น ได้ทำ ได้เป็น เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงทั้งในและนอกห้องเรียน ตลอดจนการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานภายนอกได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน ทั้งนี้มีอาจารย์ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ , อาจารย์พลกฤษณ์  ทุนคำและอาจารย์ลีรวัฒน์  สุภารัตน์ เป็นผู้ควบคุมดูแลนักศึกษาสาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ Tweet

  Full Story

 • 2

  นายอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา

  วันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 นายชูศักดิ์  รู้ยิ่ง นายอำเภอดอยสะเก็ด  ,นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง ,  นายดวงแก้ว  สะอาดล้วน  นายกเทศมนตรีตำบลลวงเหนือ พร้อมคณะ ให้เกียรติมาเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และเชิญชวน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมงานไม้ดอกไม้ประดับ  และงานซ๊ะป๊ะของดีดอยสะเก็ด ประจำปี 2558 ข่าวโดย : กลุ่มงานสารสนเทศ ภาพ : ชินวุฒิ  สายงาม   Tweet

  Full Story

 • 1

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “CISAT GAME ครั้งที่ 4″

  วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “CISAT GAME ครั้งที่ 4″ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ  สุวัตถี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี และให้โอวาทแก่นักศึกษาให้มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ในงานยังมีการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์จากน้องๆ นักศึกษา การประกวดเดินขบวนของแต่ละสี การแข่งขันกีฬามหาสนุก วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ คือ 1. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์  บุคลากรและนักศึกษาด้วยกัน และส่งเสริมให้เกิดความกล้าแสดงออก 2. เพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  และนักศึกษาทุกชั้นปี ได้ออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพโดยการแข่งขันเกมกีฬา หลากหลายประเภทร่วมกัน ข่าวโดย : กลุ่มงานสารสนเทศ ภาพโดย : ชินวุฒิ  สายงาม /...

  Full Story

 • 1

  ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา รอบรับตรง ปีการศึกษา 2558

  วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 15.00 น. ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา รอบรับตรง ปีการศึกษา 2558 ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางให้กับบุคคลภายนอกได้รับรู้ข่าวสารการรับสมัครให้มากขึ้น นอกจากนี้ยังได้แจกเอกสารการรับสมัครนักศึกษา ให้แก่อาจารย์และน้องๆ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม. 3 ) ที่มีความสนใจ ตามโรงเรียนที่อยู่ในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีอาจารย์ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ เป็นผู้ควบคุมดูแลและนำนักศึกษาสาขาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 3 ราย ร่วมแจกเอกสารในครั้งนี้ด้วย ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศ ภาพ : ศุกภกาล  ตุ้ยเต้มวงศ์ Tweet

  Full Story

 • 1

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมงานกิจกรรมสานเสวนาและจัดแสดงผลงานทางวิชาการ เนื่องในงานฉลองครบรอบ 10 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

  วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2558 เวลา 9.00น. – 16.30 น. วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมงานกิจกรรมสานเสวนาและจัดแสดงผลงานทางวิชาการ เนื่องในงานฉลองครบรอบ 10 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาวิทยาลัยฯ ได้จัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ พร้อมกันนี้ทางวิทยาลัยฯ ยังได้จัดเสวนาในหัวข้อ “International College : International Learning Standard for Global Work Opportunities” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยมหิดล , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และจากโรงเรียนวารีเชียงใหม่ ได้มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรอินเตอร์ฯ และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)  ณ บริเวณมณฑลพิธีข่วงวัฒนธรรม...

  Full Story

 • 6

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการได้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

  ระหว่างวันที่ 12 – 13 มกราคม 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการได้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิทยาลัยฯ ได้นำบอร์ดนิทรรศการและนำเสนอผลงานเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาไปจัดแสดง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาวิทยาลัยรอบรับตรงปีการศึกษา 2558  โดยมีอาจารย์ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ , อาจารย์สิทธิศักดิ์  ยี่ยวน, อาจารย์พิกุลทอง  ไชยมงคล และอาจารย์ธนากานต์  กิติกาศ เป็นผู้ควบคุมดูแลนักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ข่าวโดย : กลุ่มงานสารสนเทศ ภาพ : สิทธิศักดิ์  ยี่ยวน Tweet

  Full Story

 • 3

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 วันเสาร์ที่ 10  มกราคม 2558 นักศึกษาเตรียมบริหารธุรกิจและเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ลานกิจกรรมแม่คือเซ็นเตอร์พ้อยท์  ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี อาจารย์ลีรวัฒน์  สุภารัตน์ , นายธนากร นาเมืองรักษ์ เป็นผู้ควบคุมและเข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้น้องๆ ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ในงานมีกิจกรรมความบันเทิงต่างๆ  เช่นการแสดงดนตรีจากวงนกแล , การแสดงความสามารถของน้องๆ นักเรียน , การแสดงโชว์การบินผาดโผน กองบิน 41 , ซุ้มจัดแสดงกิจกรรมทางวิชาการ ฯลฯ และในวันเดียวกันทางสาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหารได้นำนักศึกษา เดินทางไปจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนบ้านนาฟ่อน...

  Full Story

 • 7

  ผู้บริหารและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

  วันพุธที่ 7 มกราคม 2558  เวลา 9.00 น. – 12.00 น. คณะผู้บริหารและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยมีผู้บริหารวิทยาลัยฯ และคณาจารย์เจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับ ซึ่งทั้งนี้ทางมทร.ธัญบุรี ได้มีข้อซักถามในด้านการเรียนการสอน , สาขาที่เปิดสอนในปัจจุบัน , สถิติการรับนักศึกษาและมีความสนใจทางด้านผลผลิตของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา อีกทั้งยังได้รับทราบการดำเนินงานด้านต่างๆ อาทิเช่น หอพักนักศึกษา รวมไปถึงเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ของวิทยาลัยฯ เป็นต้น ข่าวโดย : กลุ่มงานสารสนเทศ ภาพ : ว่าที่ร้อยตรีหญิงชไมพร  สุขใจ๋ / นิพนธ์ เขื่อนแก้ว Tweet

  Full Story

Page 3 of 27123451020...Last »