ประชาสัมพันธ์ Archive

 • 1

  นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

  เมื่อวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30 น. – 15.00 น. นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิชัย  ศรีพัฒนาสกุล ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย ฯ มาบรรยายเกี่ยวกับการใช้ภาษาและแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา และเป็นการสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ที่เน้นให้นักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ( AEC ) โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาวิทยาลัยฯ ทุกชั้นปี เข้ารับฟังการบรรยายฯ จำนวนมาก งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม นว.508 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ข่าวโดย : ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ภาพ : ชินวุฒิ สายงาม ขอบคุณทีมงานกลุ่มงานระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา...

  Full Story

 • 13

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557  ณ โถง อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ด้วยงานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ผศ.วันชาติ  สุวัตถี  เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และพิธีสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ หลังจากนั้นตัวแทนนักศึกษาได้กล่าวคำไหว้ครู และร้องเพลงพระคุณของครู พร้อมทั้งนำพานมอบให้แก่คุณครู เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้ถ่ายทอด ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่นักศึกษาด้วยความเมตตาตลอดมา ขณะเดียวกัน ในวันดังกล่าว ทางวิทยาลัยฯ ยังได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เตรียมวิศกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการพัฒนา อนุรักษ์ พื้นฟู ต้นน้ำห้วยต้นยาว และบวชป่า เนื่องในวโรกาส วันแม่แห่งชาติ ปี 2557 จัดโดยเทศบาลตำบลป่าป้อง ข่าว : ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา...

  Full Story

 • 1

  คณะนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าศึกษาและเยี่ยมชมการเรียนการสอนวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

  เมื่อวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 เวลา 12.00น. – 15.00 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 40 คน จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยมีอาจารย์ศุภกาล  ตุ้ยเต็มวงศ์ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา และนางสาวเจตนิพิฐ  ท้าวแก้ว อาจารย์ประจำกลุ่มศึกษาทั่วไป ได้ให้การต้อนรับนักเรียน พร้อมทั้งได้แนะแนวการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ให้แก่นักเรียน และนำนักเรียนชมห้องปฏิบัติการและโรงฝึกปฏิบัติการ ต่างๆ การเดินทางมาเยี่ยมชมในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในโครงการเยี่ยมชมสถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ - เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสสำรวจความต้องการในด้านการศึกษาของตนเอง - เพื่อเพิ่มความสนใจในสาขาวิชาที่นักเรียนวางแผนเลือกศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษา - เพื่อให้นักเรียนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมในสาขาวิชาที่สนใจ - เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากสภาพจริงในสาขาวิชาที่ตนเองสนใจ ข่าวโดย : ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ภาพ : นิพนธ์ เขื่อนแก้ว...

  Full Story

 • 1

  คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

  เมื่อวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี  พรรณวิเชียร ประธานคณะกรรมการ และ นางสาวนุชนภา  รื่นอบเชย กรรมการและเลขนุการ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ผศ.วันชาติ  สุวัตถี และรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา อาจารย์นที  สัมปุรณะพันธ์ พร้อมคณะกรรมการขับเคลื่อน ได้ให้การต้อนรับคณะฯ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้เข้าเยี่ยมชมในด้านการเรียนการสอน และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ รวมถึงห้องภูมิประวัติ ซึ่งแสดงผลงานและรางวัลทางวิชาการของนักศึกษาและอาจารย์ โดยคณะกรรมการฯ ได้กล่าวชื่นชมวิทยาลัยฯ ในด้านการเรียนการสอน และผลงานรางวัลต่างๆ ที่ได้รับ ทางวิทยาลัยฯ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการฯ ที่ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชม ในโอกาสนี้ ข่าวโดย : ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ภาพ : นิพนธ์  เขื่อนแก้ว Tweet

  Full Story

 • 2557

  นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้รับรางวัล “คนดี เด่น ดัง วังเจ็ดลิน” ประจำปี 2557

    เมื่อวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้รับรางวัล “คนดี เด่น ดัง วังเจ็ดลิน” ประจำปี 2557 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดงานวันสถาปนาราชมงคล ภาคพายัพ พร้อมกันนี้จึงได้จัดให้มีพิธีมอบโล่และเกียรติบัตร ในนาม “คนดี เด่น ดัง วังเจ็ดลิน” เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสำรัหบผู้ที่ส่งเสริมและสนับสนุน ผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และผู้ที่มีผลงานดีเด่นดังกล่าว รวมทั้งเพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเกิดความสามาัคคีในหมู่คณะภายในมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธธรมและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนเป็นการเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรและนักศึกษา โดยในปีนี้ นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้รับรางวัล นักศึกษาดีเด่นด้านเรียนดี พิจารณาจากผลการเรียนของนักศึกษาที่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุด  จากนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย  สถานภาพนักศึกษา ปกติ  ของแต่ละสาขา นายอานนท์  ชาวบ้านกร่าง  สาขา เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์  เกรดเฉลี่ย  ...

  Full Story

 • 8

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557 เวลา 9.30 น. – 15.30 น. วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ  สุวัตถี และรองผู้อำนวยการฯ ได้ให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ มทร.ล้านนา ตาก ได้เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ ในเรื่องแนวทางการจัดตั้งวิทยาลัยฯ การจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   ( ปวช. ) ทั้ง 3 หลักสูตร วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะและเพิ่มขีดความสามารถทั้งความรู้วิชาการและวิธีการปฏิบัติต่างๆ ให้กับบุคลากรสำหรับเป็นแรงผลักดันให้ยุทธศาสตร์ เป็นไปตามเป้าหมาย ตลอดจนสร้างความเข้าใจในเจตนารมณ์ หรือนโยบายการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) ของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน และแลกเปลี่ยนความรู้ ระบบแบบแผนการบริหารจัดการของวิทยาลัยฯ และนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนในอนาคต ต่อไป ข่าวโดย...

  Full Story

 • 1

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดงานถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557 เวลา 8.00 น. – 9.00 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดงานถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2557 โดย ผศ.วันชาติ  สุวัตถี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว โดยมีคณาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมลงนามถวายพระพร สำหรับการจัดงานถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้มีส่วนร่วมในการเทิดพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดีต่อ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์...

  Full Story

 • 1_resize

  บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาและบูรณาการหลักสูตรบัณฑิตนักปฏิบัติ

  เมื่อวันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2557  ที่ผ่านมา บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดย อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร และอาจารย์โบว์  ถิ่นโพธิ์วงศ์ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและบูรณาการหลักสูตรบัณฑิตนักปฏิบัติ เพื่อสร้างกระบวนการเรียนการสอนให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล และพัฒนากรอบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตนักปฏิบัติ ตลอดจนปรับกระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เชิงสมรรถนะ ที่สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาแบบเชิงก้าวหน้า  โครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มทร.ล้านนา” ซึ่งได้รับความสนใจจากอาจารย์ มทร.ล้านนา ทั้ง 6 พื้นที่เข้าร่วมในโครงการ สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความสอดคล้องระหว่างสมรรถนะอาชีพต่อการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยคุณวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) การร่วมกันอภิปรายในหัวข้อการจัดการศึกษาระหว่าง มทร.ล้านนา กับสถานประกอบการด้านวิศวกรรม และด้านอุตสาหกรรมการเกษตร จัดโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ล้านนา  ณ...

  Full Story

 • 1

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

  เมื่อวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00 น. – 12.00 น. วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ  สุวัตถี และรองผู้อำนวยการฯ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ  ภูผา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ จำนวน 30 ท่าน เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ ในเรื่องแนวทางการจัดตั้งวิทยาลัยฯ การจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อนำไปประยุกต์และเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ยังได้เข้าเยี่ยมชมการจัดการห้องปฏิบัติการต่างๆ อาทิเช่น ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ห้องวิจัยและบริการวิชาการ และศูนย์ภาษาและวิเทศน์สัมพันธ์ โดยมีคณาจารย์จากวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง ข่าวโดย :...

  Full Story

 • 1

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Chengdu Electronic Information School สาธารณรัฐประชาชนจีน

  เมื่อวันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2557 เวลา 9.30 น. – 12.30 น. วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นำโดยผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ผศ.วันชาติ  สุวัตถี , รองผู้อำนวยการฯ และคณาจารย์ ได้ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Chengdu Electronic Information School สาธารณรัฐประชาชนจีน  โดยผู้อำนวยการฯ ได้แนะนำวิทยาลัยฯ พร้อมพาผู้บริหารฯ เยี่ยมชมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่างๆ , โรงงานปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบผลิตน้ำผลไม้ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริหารจาก Chengdu เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ผู้บริหารฯ ยังได้ลองชิมความอร่อยของไอศกรีมลำไย จากเครื่องผลิต ในโรงงานต้นแบบฯ อีกด้วย อนึ่ง การเยี่ยมชมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การบริหารงานภายใต้การเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตร และเพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือกันในอนาคต ต่อไป ข่าวโดย...

  Full Story

Page 3 of 23123451020...Last »