ประชาสัมพันธ์ Archive

 • 0

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดโครงการงานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

  วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2558 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 12.0 น. วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยการ โดยฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา จัดโครงการงานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งภายในกิจกรรมมีการจัดนิทรรศการและการแข่งขันทักษะทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาเห็นคุณค่าและความสำคัญของรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมถึงมีกิจกรรมการประกวด “Science Show” จากน้องๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา , กิจกรรมฐาน “เกมวิทยาศาสตร์แสนสนุก” และการแสดงดันตรีสด อีกทั้งมีคณะกรรมการจากคณาจารย์วิทยาลัยฯ เยี่ยมชมซุ้มแสดงนิทรรศการ และมีการตอบปัญหาชิงรางวัล โดยให้นักศึกษาใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์ , ทักษะฟิสิกส์ , ทักษะชีววิทยา และทักษะเคมี ร่วมแข่งขันกันตอบปัญหา งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โถงอาคารนวัตกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ข่าวโดย :...

  Full Story

 • 1

  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ และคณาจารย์ เข้าร่วมถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558

  วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2558 ณ เทศบาลตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร  มูลปา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ และคณาจารย์ เข้าร่วมถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่ม) ร่วมกับส่วนราชการท้องถิ่น และสถาบันการศึกษาใกล้เคียง เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ถวายพระพรชัยมงคล แสดงความจงรักภักดี ปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ น้อมนำพระราชดำรัสของพระองค์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และถวายความดีเป็นพระราชกุศล ข่าวโดย : กลุ่มงานสารสนเทศ วทส. ขอบคุณภาพจาก : ธนากร  นาเมืองรักษ์ Tweet

  Full Story

 • 0

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบงกช  โตไพบูลย์ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เป็นประธานในพิธีฯ โดยมีคณาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมถวายพระพรฯ และร่วมลงนามถวายพระพรฯ สำหรับการจัดพิธีถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 ในครั้งนี้เพื่อให้ ผู้บริหารฯ คณาจารย์ ,เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ได้เทิดพระเกียรติฯ และแสดงความจงรักภักดีต่อ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  และเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระคุณของแม่ ข่าวโดย : กลุ่มงานสารสนเทศ วทส. ขอบคุณภาพ  : นายรัตนกร  แก้วบุญมา นศ.สาขาวิชาเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3 , นส.ปิ่นสุดา ...

  Full Story

 • 0

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2558

  วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 เวลา 8.00 น. – 12.00 น. วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2558 ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ นำนักศึกษาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธีแห่เทียนพรรษา โดยในปีนี้ได้เคลื่อนขบวนแห่เทียนพรรษาไป ณ พัทธสีมาวัดกัญจน์นิธยาราม ( ป่าไผ่-บ่อทอง ) อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร ได้เคลื่อนขบวนแห่เทียนพรรษาไป ยังวัดฝายหิน  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาเข้าวัด ทำบุญ และสวดมนต์ฟังเทศน์ ฟังธรรม และเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและผู้อื่น รวมถึงครอบครัว  และให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบต่อกันมาอย่างช้านาน สืบไป ข่าวโดย : กลุ่มงานสารสนเทศ วทส. ขอบคุณภาพ...

  Full Story

 • 0

  สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหารจัดโครงการอบรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

  วันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2558 สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา จัดโครงการอบรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษา มีคุณภาพด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ ฝึกความมีระเบียบวินัย ให้นักศึกษาประพฤติตนเป็นคนดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมีพระภิกษุสงฆ์ ฝึกให้นักศึกษาได้ดำรงตนตามพุทธมามะกะในการสืบสานพระพุทธศาสนา ในการสวดมนต์ นั่งสมาธิเจริญวิปัสสนา โดยโครงการดังกล่าว จัดขึ้น ณ สำนักวิปัสนากรรมฐาน วัดพระธาตุศรีจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ข่าวโดย : กลุ่มงานสารสนเทศ วทส. ขอบคุณภาพจาก : www.facebook.com/fe.rmutl Tweet

  Full Story

 • โจทย์แนวคิดและทักษะ_Final_ทักษะA4_re_resize

  สาขาวิชาเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการประกวดแข่งขันทักษะทางสถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2558

  เนื่องด้วย  สาขาเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดทำโครงการประกวดแข่งขันทักษะทางสถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2558 โดยแบ่งเป็น 2 ระดับคือ “การแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี” สำหรับนักเรียนระดับมัธยมตอนต้น  และ“การแข่งขันแนวคิดและทักษะทางวิชาการด้านสถาปัตยกรรม” สำหรับระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และมัธยมตอนปลาย เพื่อเป็นพื้นฐานในการสำหรับการศึกษาต่อระดับสูงขึ้นในอนาคต ณ โครงการศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่  20 -21 สิงหาคม 2558 กำหนดการ โครงการประกวดแข่งขันทักษะทางสถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ทำการประชาสัมพันธ์โครงการ วันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึง วันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม...

  Full Story

 • 3

  บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ บูรณาการร่วมกับบุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ในการเป็นวิทยากรโครงการอบรมหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต แก่ชุมชนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3

  ระหว่างวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ บูรณาการร่วมกับบุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ในการเป็นวิทยากรโครงการอบรมหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต แก่ชุมชนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 การอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น แก่ชาวบ้านชุมชนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง รุ่นที่ 1 ประสบความสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี ทางเทศบาลตำบลยางเนิ้ง จึงจัดให้มีการอบรมหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ขึ้นอีก 2 รุ่น โดยขอความอนุเคราะห์วิทยากรจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คือ นายนริศ กำแพงแก้ว สังกัดสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และ นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ในการเป็นวิทยากรให้ความรู้ แก่ชาวบ้านชุมชนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่...

  Full Story

 • 2

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

  วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมสารภี นว. 202 รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานของวิทยาลัยเทคโนโลยี และสหวิทยาการ พร้อมคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา จัดตั้งขึ้นตามกฏกระทรวง เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนในระดับต่ำกว่าปริญญาตรีและระดับปริญญา ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ เชื่อมโยงกับการพัฒนาท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม ในปีการศึกษา 2558 นี้ ทางวิทยาลัยฯ จึงมีการจัดทำหลักสูตรและดำเนินโครงสร้างต่างๆ ที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยฯ ข่าวโดย : กลุ่มงานสารสนเทศ ภาพ : นิพนธ์ เขื่อนแก้ว   Tweet

  Full Story

 • 1

  บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมวิชาการ SBTC ครั้งที่ 5 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

  วันศุกร์ที่ 10 กรกฏาคม 2558 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี บุคลากรวิทยาลัยฯ โดยอาจารย์วิสูตร  อาสนวิจิตร , ดร.ไพรพันธ์  ธนเลิศโสภิต และเข้าร่วมประชุมวิชาการ SBTC ครั้งที่ 5 โดยเป็นคณะกรรมการทำงานโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ และได้นำนักศึกษาฯ เข้าร่วมแสดงผลงานในการประชุมฯ ซึ่งได้รับความสนใจจาก ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวสิงห์บุรี  ดร.ประชาคม จันทรชิต ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษา ช่างอุตสาหกรรม ซึ่งท่านเป็นประธานในพิธี และเยี่ยมชมผลงานนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ลำพูน อีกด้วย ข่าวโดย : กลุ่มงานสารสนเทศ ภาพ : วิสูตร อาสนวิจิตร Tweet

  Full Story

 • 1

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยโครงการโรงเรียนในโรงงาน รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.)

  วันพุธที่ 8 กรกฏาคม 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยโครงการโรงเรียนในโรงงานผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) ขึ้น ณ ห้อง Innovation Learning Center นว.203 ตามที่ คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำโครงการ โรงเรียนในโรงงานผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อผลิตนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)         สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์...

  Full Story

Page 3 of 3012345102030...Last »