ประชาสัมพันธ์ Archive

 • 1

  บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ฝึกอบรมการใช้งานครุภัณฑ์ชุดผลิตน้ำผลไม้ฯ

  วันจันทร์ที่ 5 และ วันอังคารที่ 6 มกราคม 2558 บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้ฝึกอบรมการใช้งานครุภัณฑ์ชุดผลิตน้ำผลไม้ฯ ณ โรงฝึกปฏิบัติการระบบผลิตน้ำผลไม้พาสเจอร์ไรส์ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ได้รับเกียรติจากวิทยากร บริษัทเอชเอ รีเสิร์ช ( HA Research ) บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องจักร ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรสามารถใช้เครื่องจักรอย่างถูกวิธี และเป็นไปตามขั้นตอนตั้งแต่เริ่มเปิดเครื่อง จนกระทั่งได้ผลผลิต โดยมีอาจารย์สาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร และเจ้าหน้าที่ดูแลเครื่องจักร เข้ารับการอบรม ข่าวโดย : กลุ่มงานสารสนเทศ ภาพ : นิพนธ์ เขื่อนแก้ว / ชวนะ  เรือนมูล Tweet

  Full Story

 • 1

  บุคลากรและนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร เข้าร่วมงาน TSME-ICoME 2014

  ระหว่างวันที่ 17 – 19 ธันวาคม 2557 บุคลากรและนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร เข้าร่วมงาน TSME-ICoME 2014 The 5th International Conference on Mechanical Engineering  ณ โรงแรม The Empress Hotel จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นงานประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ โดยในงานฯ อาจารย์ณัฐธินี ทรายแก้ว อาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง Application of the heat exchanger modified from car radiator for Jiagulan dying system ในงานประชุมครั้งนี้ด้วย ข่าวโดย...

  Full Story

 • 2

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2558

  วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยสโมสรนักศึกษา จัดการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2558 โดยมีนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมเลือกตั้งนายกสโมสรคนใหม่เพื่อเป็นตัวแทนนักศึกษาในการทำกิจกรรมและพัฒนาวิทยาลัยฯ ต่อไป สถานที่เลือกตั้ง : โถงอาคารนวัตกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ( ดอยสะเก็ด ) ซึ่งผลการเลือกตั้ง : เบอร์ 3 นางสาวดวงกมล งามอยู่เจริญ นักศึกษาเตรียมบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ทางวิทยาลัยฯ ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ ข่าวโดย : ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ขอบคุณภาพจาก : ธนากร  นาเมืองรักษ์   Tweet

  Full Story

 • 20141204164633

  ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

  ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จะได้ดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  และผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ แทนผู้ดำรงตำแหน่งเดิมที่จะหมดวาระลงในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 นี้   เพื่อให้การสรรหาดังกล่าวดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามเจตนารมณ์ ในมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ.2553 คณะกรรมการสรรหา จึงออกประกาศกำหนดการ  ขั้นตอน และกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 1. กำหนดการ ขั้นตอนและกระบวนการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  (Download) 2. คุณสมบัติของผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  (Download) 2.1 ใบสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  (Download) 2.2. ใบเสนอชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  (Download)   ข่าวโดย : ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ขอบคุณข่าวจาก :...

  Full Story

 • 1

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ สาขาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานที่โรงงานแปรรูปสุกรแม่โจ้ เครือเบทาโกร

  วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ สาขาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์นำนักศึกษาจำนวน 31 คน เข้าศึกษาดูงานที่โรงงานแปรรูปสุกรแม่โจ้ เครือเบทาโกร จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวิทยากรของบริษัทฯ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ทั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงทั้ง ในและนอกห้องเรียน ตลอดจนการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานภายนอกได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน โดยมีอาจารย์ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ , อาจารย์พลกฤษณ์  ทุนคำ , อาจารย์ลีรวัฒน์  สุภารัตน์ และอาจารย์สิทธิศักดิ์  ยี่ยวน เป็นผู้ควบคุมดูแลนักศึกษา อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาการจัดการและนวัตกรรมเบื้องต้น ข่าวโดย : ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ภาพ : อาจารย์ลีรวัฒน์  สุภารัตน์ Tweet

  Full Story

 • 6

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2557

  วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2557 ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ ร่วมใจถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2557 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์  ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ และทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ข่าวโดย : ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ภาพ : ชินวุฒิ  สายงาม / นิพนธ์  เขื่อนแก้ว Tweet

  Full Story

 • 2

  นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้องเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

  วันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมคณะ ใด้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา และห้องปฏิบัติการต่างๆ ของวิทยาลัยฯ โดยในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ  สุวัตถี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และรองผู้อำนวยการ หัวหน้าหลักสูตร ได้ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีได้พูดคุยซักถามเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างเทศบาลฯ กับวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีและความร่วมมือระหว่างองค์กร ต่อไป ข่าวโดย : ด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา ภาพ : นิพนธ์  เขื่อนแก้ว Tweet

  Full Story

 • 1

  นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัยฯ

  วันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อสอดคล้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ และเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสนองนโยบายในการสร้างเยาวชนของชาติ ให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพ อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชากิจกรรมดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ที่มีอาจารย์สิทธิศักดิ์ ยี่ยวน, อาจารย์พิกุลทอง ไชยมงคล และอาจารย์จันทร์จิรา  พุทธิมา เป็นผุ้สอนและควบคุมกิจกรรมในครั้งนี้ ข่าวโดย : ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ภาพ  : นางสาวธมนวรรณ  จิตบาล Tweet

  Full Story

 • 2

  บุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ คว้ารางวัลเหรียญเงินและเหรียญทองแดง การแสดงผลงานวิจัยนิทรรศการ Seoul International Invention Fair 2014 (SIIF) ประเทศเกาหลีใต้

  วันที่ 1 ธันวาคม 2557 บุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยอาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร และคณะ ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการ โดย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  Silver Prize (SIIF2014) ภายใต้ผลงานชื่อผลงานชื่อ การประยุกต์ใช้ไฟฟ้าแรงดันสูงกระแสตรงสำหรับดักจับกลุ่มควันจากการประกอบอาหาร (Application of HVDC for Smoke Collecting in Cooking Process) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พานิช อินต๊ะ และคณะ  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ภายใต้ผลงานชื่อ Extraction of Red Beetroot Pigment by Using Pulsed Electric Field Treatment. ในงาน...

  Full Story

 • 0

  บุคลากรทีมนักวิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมแสดงผลงานวิจัยนิทรรศการ Seoul International Invention Fair 2014 (SIIF) ประเทศเกาหลีใต้

  รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดีด้านบริหาร ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา และ ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์ รองอธิการบดีด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เยี่ยมชมและให้คำแนะนำแก่คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เนื่องในการแสดงผลงานในนิทรรศการ Seoul International Invention Fair 2014 (SIIF) ซึ่งจัดโดย Korea Invention Promotion Association (KIPA) โดยมีงานวิจัยและผู้เข้าร่วมงานที่เข้าร่วมแสดงผลงานในครั้งนี้ ดังนี้ 1. การวิจัยและพัฒนาบ้านที่สร้างด้วยส่วนผสมของเฮมพ์ (Research and Development on Hemp House) โดย ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์ และคณะ 2. การพัฒนาข้าวพื้นเมืองและข้างหอมล้านนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มี ประสิทธิภาพเชิงนิเวศน์เศรฐกิจ (Development...

  Full Story

Page 3 of 26123451020...Last »