ประชาสัมพันธ์ Archive

 • 1

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยโครงการโรงเรียนในโรงงาน รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.)

  วันพุธที่ 8 กรกฏาคม 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยโครงการโรงเรียนในโรงงานผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) ขึ้น ณ ห้อง Innovation Learning Center นว.203 ตามที่ คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำโครงการ โรงเรียนในโรงงานผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อผลิตนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)         สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์...

  Full Story

 • 14

  บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ บูรณาการร่วมกับบุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ในการเป็นวิทยากรโครงการอบรมหลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น แก่ชุมชนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

  วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 เวลา 9.00 น. – 16.00น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ได้ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ในการเป็นวิทยากรให้ความรู้ แก่ชาวบ้านชุมชนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการอบรมหลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต เบื้องต้น จากโครงการอบรมหลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น ของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เมื่อวันที่ 26  มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา  มทร.ล้านนา ได้ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรของมหาวิทยาลัย คือ นายนริศ กำแพงแก้ว สังกัดสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และ นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ในการเป็นวิทยากรให้ความรู้ แก่ชาวบ้านชุมชนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างเทศบาลและมหาวิทยาลัยฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการใช้อินเทอร์เน็ต แก่ชาวบ้านในเขตเทศบาลฯ...

  Full Story

 • 16

  บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมจัดโครงการ “การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาสายวิชาการโดย STEM Education”

  วันที่ 26-28 มิถุนายน 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มทร.ล้านนา บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมจัดโครงการ “การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาสายวิชาการโดย STEM Education” ให้กับบุคลากรสายวิชาการที่บรรจุในรอบปี 2557 – 2558 วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้ - เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทุกสายวิชา ด้วยกระบวนการเรียนการสอน การบูรณาการเรียนรู้โดยวิธี STEM Education - เพื่อจัดทำแผนการเรียนการสอนให้ตรงกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ) ด้วยการบูรณาการเรียนรู้โดย STEM Education - เพื่อสร้างชุดการเรียนรู้ให้ตรงและสอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชาด้วยกระบวนการเรียนการสอนการบูรณาการเรียนรู้โดยวิธี STEM Education ซึ่งระหว่างการจัดโครงการ มีกิจกรรมการเรียนรู้แก่บุคลาการสายวิชาการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมีวิทยากรผู้ทรงเกียรติจากหลากหลายสถาบันเข้ามาให้ความรู้ความเข้าใจ และให้เข้าถึงการเรียนรู้แบบ  STEM Education มากยิ่งขึ้น ข่าวโดย :...

  Full Story

 • 13

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดโครงการพัฒนาวิทยากรกระบวนการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ด้วยปัญญา ระยะที่ 1

  ในระหว่างวันที่ 22 – 27 มิถุนายน 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้จัดโครงการพัฒนาวิทยากรกระบวนการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ด้วยปัญญา ระยะที่ 1 ซึ่งในรอบนี้เป็นรอบที่ 2 โดยมีอาจารย์จากวิทยาลัยฯ เข้าร่วมอบรมในโครงการฯ ดังกล่าว  ณ ห้องประชุมพลับพลึง โรงแรมโพธิ์ดล รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.เชียงราย ข่าวโดย : กลุ่มงานสารสนเทศ ภาพ : วิสูตร อาสนวิจิตร Tweet

  Full Story

 • 1

  อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้ามาแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

  เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมกลาง นว.502 มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพล ตุ้มนาค อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เข้ามาให้ความรู้และแนะแนวเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 และ 3 สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้อาจารย์สุรพล ตุ้มนาค ยังสอนให้นักศึกษารู้จักวิธีเรียน การศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม และช่วยให้สามารถวางแผนด้านการศึกษาต่อในอนาคตได้ รู้ถึงแนวทางการเลือกสถานที่เรียนต่อ รู้วิธีที่จะเตรียมตัวในการสอบคัดเลือกเข้าสถานศึกษาต่อ และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพชีวิตในสถานศึกษาแห่งใหม่ได้ ข่าวโดย : กลุ่มงานสารสนเทศ ภาพ : นิพนธ์ เขื่อนแก้ว Tweet

  Full Story

 • 1

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดโครงการทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ (Rosettastone) ประจำปีการศึกษา 2558

  วันอังคารที่ 16 มิุนายน – พฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558 ณ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมการเรียนรู้  ( Learning Innovation Center ) นว.203 มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ศูนย์ภาษาและงานวิเทศสัมพันธ์  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดโครงการทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ (Rosettastone) ประจำปีการศึกษา 2558 โดยในการทดสอบครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงเกณฑ์ความรู้ ความเข้าใจในด้านภาษาอังกฤษของตนเอง และเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน AEC ในปี 2558 นี้ วิทยาลัยฯ กำหนดให้นักศึกษาระดับชั้น ปีที่ 1 ทุกสาขา เข้ารับการทดสอบการใช้โปรแกรม ซึ่งในโปรแกรมมีการทดสอบการพูด อ่าน เขียน ฟัง โดยมีอาจารย์ธรรมนูญ  บุตเต...

  Full Story

 • 1

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรมการประกวด ดาว-เดือน CISAT Star Contest 2015

  เมื่อวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558 ณ โรงอาหาร มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้จัดกิจกรรมการประกวด ดาว-เดือน CISAT Star Contest 2015 โดยมีการคัดเลือกนักศึกษาวิทยาลัยฯ ระดับปวช. ชั้นปีที่ 1 ทั้งชายและหญิง ทุกสาขาวิชาที่มีบุคลิกดีเด่น มีความสามารถ กล้าแสดงออก เพื่อมาประกวดในครั้งนี้ โดยการคัดเลือกมีคณะกรรมการจากทุกสาขาวิชาลงคะแนนให้แก่นักศึกษา โดยดูจากความสามารถ การตอบคำถามและการแสดง และการให้คะแนนยังรวมไปถึงพวงมาลัยที่นักศึกษาแต่ละคนได้รับอีกด้วย ซึ่งในงานครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นจำนวนมาก ข่าวโดย : กลุ่มงานสารสนเทศ ขอบคุณภาพจาก : ธมนวรรณ  จิตบาล   Tweet

  Full Story

 • 1

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดประชุมโครงการ SBTS in Doisaket Model

  วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558 เวลา 14.00 น. – 16.30 น.  ณ ห้องประชุมสารภี นว.202 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดประชุมโครงการ SBTS in Doisaket Model ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  จันทร์ชาวนา กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงาน กับ ผู้บริหารและคณาจารย์วิทยาลัยฯ ซึ่ง โครงการ SBTS in Doisaket Model นั้น มีรูปแบบขับเคลื่อน นำร่องโมเดลการศึกษาวิชาชีพ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายบูรณการ การเรียนรู้กับการทำงาน เพื่อผลิตนักศึกษาที่มีฐานความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่พร้อมเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา ที่มีการเรียนการสอนแบบ Hand On...

  Full Story

 • 2

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

  วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 15.00 น. วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร  มูลปา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้กล่าวเปิดงานพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ พร้อมกับคณาจารย์เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ อย่างอบอุ่น ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาและผู้ปกครอง ได้รับทราบระเบียบ กฏเกณฑ์ ข้อบังคับ การอยู่ร่วมกัน และการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ของวิทยาลัยฯ โดยในวันดังกล่าวได้มีการจัดทำบัตรนักศึกษา และรับลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ล้านนา ในช่วงบ่ายของวันเดียวกันทางวิทยาลัยฯ ได้นำนักศึกษาเข้าหอพักและเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่  1 / 2558  ต่อไป ทางวิทยาลัยฯ ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 สู่รั้ววิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ...

  Full Story

 • 1

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดประชุมและเตรียมความพร้อมการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

  วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558  ณ ห้อง นว. 203 เวลา 10.00 น. – 12.30 น. วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดประชุมและเตรียมความพร้อมการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สสว.) มทร.ล้านนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ  วงษ์พานิช ผอ.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้อธิบายถึงขั้นตอนการรายงานตัว แก่อาจารย์ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งตรวจสอบห้องที่ใช้ในการรายงานตัว , ห้องถ่ายภาพติดบัตรนศ. ทั้งนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาใหม่ และผู้ปกครองที่จะเข้ารายงานตัวในวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2558 นี้ ข่าวโดย : กลุ่มงานสารสนเทศ (นิพนธ์) ภาพ : นิพนธ์ เขื่อนแก้ว Tweet

  Full Story

Page 3 of 29123451020...Last »