โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ภาคเรียน1/2564 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

มทร.ล้านนา ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียน1/2564

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 31 สิงหาคม 2564 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1102 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

กรณีสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

 

          ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019เกิดการระบาดรุนแรงอย่างกว้างขวางในหลายพื้นที่และแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเพื่อให้การจัดการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2564 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2564 ดังนี้

การเรียนการสอนภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ

  1. การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีให้อาจารย์ผู้สอนปรับเปลี่ยนจากการเรียนการสอนแบบบรรยายในชั้นเรียนเป็นการเรียนการสอนออนไลน์ เป็นระยะเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2564  ทั้งนี้ให้ผู้สอนปรับปรุงรูปแบบการสอนให้เหมาะสม ดำเนินการสอนให้ครอบคลุมเนื้อหา เป้าประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ตามคำอธิบายรายวิชาที่ระบุไว้ใน มคอ.3 อย่างครบถ้วน
  2. การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ห้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาเสริมสร้างองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติในรายวิชานั้น ด้วยวิธีการออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1-14 กันยายน 2564 เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างทันทีที่มหาวิทยาลัยจัดให้มีการเรียนการสอนในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย

ในส่วนของการวัดและประเมินผลและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพดูรายละเอียดพิ่มเติมที่เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา