โลโก้เว็บไซต์ ระบบทะเบียนกลางนักศึกษา และปฏิทินการศึกษา 2559 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ระบบทะเบียนกลางนักศึกษา และปฏิทินการศึกษา 2559เข้าสู่ระบบทะเบียนกลาง (สำหรับนักศึกษา)

regis2015.rmutl.ac.th คลิ๊กที่นี่


ปฏิทินการศึกษา ประจำปี 2559 คลิ๊กที่นี่


New !! ปฏิทินการศึกษา ประจำปี 2560 คลิ๊กที่นี่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา