โลโก้เว็บไซต์ สรุปข้อมูลความพึงพอใจของนักศึกษาในการรับบริการ วทส. ปี 2561 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

สรุปข้อมูลความพึงพอใจของนักศึกษาในการรับบริการ วทส. ปี 2561


ภาคเรียนที่ 1/2561

ภาคเรียนที่ 2/2561

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา