โลโก้เว็บไซต์ ประวัติวิทยาลัยฯ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ประวัติวิทยาลัยฯ


 

ประวัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลได้ยกฐานะ เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 นั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงการบริหาร และโครงสร้างใหม่ของมหาวิทยาลัยฯ เกิดการยุบและรวมคณะวิชาเดิมให้เป็นคณะใหม่เพื่อทำให้เกิดความเข้มแข็ง เกิดแนวคิดการจัดการศึกษาแบบบูรณการองค์ความรู้ในแต่ละศาสตร์เข้าด้วยกัน อีกทั้งยังต้องคงความเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนช่างฝีมือด้านอุตสาหกรรม พณิชยกรรมเกษตรกรรม และศิลปกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการจึงได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2550 ตามกฎกระทรวงให้เป็นหน่วยงานที่มีระดับเทียบเท่าคณะ ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อตอบสนองปณิธานหลักของมหาวิทยาลัยที่ต้องการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติที่พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่จะไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนและดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุขพึ่งพาตนเองได้ โดยมีภาระกิจการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับปริญญาตรีในหลักสูตรที่มีการบูรณาการศาสตร์บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดระบบการเรียนการสอน การเรียนรู้ด้วยปัญหาและการเรียนรู้ด้วยโครงการ (Problem-Project Based Learning) การบูรณาการการเรียนรู้ เข้ากับการ ทำงานจริง (Work Integrated Learning : WIL) เพื่อให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านทักษะความชำนาญและความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ บนฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาท้องถิ่น และภาคอุตสาหกรรมในภูมิภาค เกิดการพัฒนาอาชีพและพัฒนาการศึกษาต่อเนื่องและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยแบ่งออกเป็น 2 สาขา 5 หลักสูตร ได้แก่

1. สาขาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี ระดับ ปวช. ได้แก่ หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์

2. สาขาสหวิทยาการ ระดับปริญญาตรี ได้แก่ หลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหาร และหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

ปณิธาน

 

จัดการศึกษาด้านวิชาชีพที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานร่วมกับกิจกรรมจิตสาธารณะนำสู่ภาคปฏิบัติโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สร้างสรรค์หลักสูตรบูรณาการอันเป็นสากล พัฒนาบุคลากรทางวิชาการและงานวิจัยเพื่อนำผลงานกลับสู่การเรียนการสอน

 

วิสัยทัศน์

 

แหล่งบ่มเพาะนักศึกษาให้มีความรู้ความชำนาญสรรพวิชาพื้นฐานทางอาชีพแบบบูรณาการศาสตร์บนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสรรค์บรรยากาศแห่งความใฝ่รู้ ผสานความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม และจิตสำนึกสาธารณะสร้างสรรค์ผลงานวิจัยเชิงประยุกต์เพื่อเป็นแหล่งความรู้ในการพัฒนาชุมชน

 

พันธกิจ

 

     1. จัดการศึกษาในสาขาวิชาที่ใช้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นฐานความรู้ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ

     2. สร้างหลักสูตรและกิจกรรมที่นักศึกษาได้ใช้โครงงานเป็นฐานในการเรียนรู้ และศึกษาผ่านการทำงานด้วยการปฏิบัติจริง

     3. สร้างสรรค์งานวิจัยผสานเข้ากับการเรียนการสอน และการเผยแพร่สู่ชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่

     4. แหล่งบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม และจิตสำนึกสาธารณะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

 

1. ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

 

2. ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมและชุมชน

3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนผ่านการวิจัยและโครงงานเชิงบูรณาการ

4. สร้างและปลูกจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้แก่นักศึกษา

 

การจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา