โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรงานหอพัก | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

บุคลากรงานหอพัก


บุคลากรงานหอพัก

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

การศึกษา

ความชำนาญ

อีเมล

นายกัมปนาท ปาวิน

ผู้จัดการหอพัก

ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

วงจรอิเล็กทรอนิกส์, ระบบสื่อสารโทรคมนาคม, การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้, TEAM BUILDING

kampanath.p@gmail.com

 

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง 

    การศึกษา    

  ความชำนาญ 

อีเมล

นางสาวมนสิชา พิชัยพรหม

อาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การตลาด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

จิตวิทยาแนะแนวและการให้คำปรึกษา(การวางแผนการศึกษาต่อ) ,
ออกแบบกับการจัดการองค์ประกอบสื่อสิ่งพิมพ์(หนังสือพิมพ์ นิตยสาร) , การตลาด

phichaiprome1988@gmail.com

 

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

การศึกษา

ความชำนาญ

อีเมล

นางสาวพิมสกาว มั่นขันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก

ปริญญาตรี  รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์                                         

จิตวิทยาวัยรุ่น, ศิลปะการแต่งหน้า

pimsakao.munkhun@gmail.com

 

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

การศึกษา

ความชำนาญ

อีเมล

นายวีระชัย ใจคำปัน

อาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก

ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์                                   

ระบบโทรคมนาคม , กล้องวงจรปิด , โปรแกรมคอมพิวเตอร์ , กีฬาฟุตบอล

Veerachai.ji@gmail.com

 

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

การศึกษา

ความชำนาญ

อีเมล

นายณัฐพล อินต๊ะเปียง

อาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก

ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ                                  

งานเชื่อมและโลหะแผ่น, งานเครื่องมือกล, งานเขียนแบบอ่านแบบคอมพิวเตอร์, งานซ่อมบำรุง

nutthapon.in@gmail.com

 

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

การศึกษา

ความชำนาญ

อีเมล

นายธณาพล สิงห์ษา

อาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก (งานพยาบาล)

ปริญญาตรี                                

งานพยาบาล

thanaphon@rmutl.ac.th                                                                                 

 

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

การศึกษา

ความชำนาญ

อีเมล

นางสาวพรกนก การะเกตุ

อาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก (นักจิตวิทยา)

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                               

จิตวิทยา

phonkanok@rmutl.ac.th                                                                                 

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา