โลโก้เว็บไซต์ ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ


สาขาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี

 

ชื่อ-นามสกุล
นายต้นวงศ์  ปรีชานนท์
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
- Master of science (Applied Statistic, Operations Research)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- บ.ช.บ.  การบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความชำนาญ
กระบวนการจัดทำบัญชี, บัญชีบริษัท, บัญชีห้างหุ้นส่วน, บัญชีอุตสาหกรรม, บัญชีคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์
053-266518 ต่อ 2190
อีเมล
tonevong@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล
นายพนม  แก้วผาดี
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาโท ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
ความชำนาญ
วิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
เบอร์โทรศัพท์
053-266518 ต่อ 2190
อีเมล
ungalathefair@gmail.com

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวมุกดา  แว่น
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความชำนาญ
บริหารธุรกิจ
เบอร์โทรศัพท์
053-266-518
อีเมล
mookda_wan@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวช่อทิพย์  นิมิตรกุล
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความชำนาญ
บริหารธุรกิจ
เบอร์โทรศัพท์
053-266-516 ต่อ 2001
อีเมล
chorthip@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดิศร กวาวสิบสาม
ตำแหน่ง
อาจารย์ 
การศึกษา
ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า
ความชำนาญ
การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
เบอร์โทรศัพท์
053-266518 ต่อ 2007
อีเมล
adisorn_401@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล
รองศาสตราจารย์.ดร.พานิช  อินต๊ะ
ตำแหน่ง
อาจารย์ / หัวหน้าหน่วยวิจัยสนามไฟฟ้า RUEE
การศึกษา
ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความชำนาญ
การวัดขนาดอนุภาคนาโนด้วยเทคนิคการเคลื่อนตัวเชิงไฟฟ้า
เบอร์โทรศัพท์
053-266518 ต่อ 2001
อีเมล
panich_intra@yahoo.com, panich.intra@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล
นายชัชวาลย์ กันทะลา (ลาศึกษาต่อ)
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ลาศึกษาต่อปริญญาเอก) ตั้งแต่ปี 2558
ความชำนาญ
เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตขึ้นรูปยาง
เบอร์โทรศัพท์
053-266518 ต่อ 2001
อีเมล
chatchawan_kantala@yahoo.com, chatchawan_kantala@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
ดร.ธีระศักดิ์  สมศักดิ์
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า
ความชำนาญ
วิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
เบอร์โทรศัพท์
053-266518 ต่อ 2001
อีเมล
dhirasak@gmail.com

ชื่อ-นามสกุล
ดร.พลกฤษณ์  ทุนคำ
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า
ความชำนาญ
วิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
เบอร์โทรศัพท์
053-266518 ต่อ 2001
อีเมล
pollakrit_t@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล
นายวิสูตร  อาสนวิจิตร
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า
ความชำนาญ
วิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
เบอร์โทรศัพท์
053-266518 ต่อ 2001
อีเมล
iamvisut@gmail.com

ชื่อ-นามสกุล
นายศุภกาล  ตุ้ยเต็มวงศ์
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาโท  สาขาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความชำนาญ
งานเชื่อมโลหะ
เบอร์โทรศัพท์
053-266518 ต่อ 2010
อีเมล
supargane@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล
นายทะนุ  ประเสริฐสุนทร
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
Master of science in Engineering Management
ความชำนาญ
วิชาวิศวกรรมการจัดการ
เบอร์โทรศัพท์
053-266518 ต่อ 2061
อีเมล
psst.thanu@gmail.com

ชื่อ-นามสกุล
ว่าที่ร้อยโทลีรวัฒน์  สุภารัตน์
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  วิศวกรรมไฟฟ้า
ความชำนาญ
วิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
เบอร์โทรศัพท์
053-266518 ต่อ 2061
อีเมล
leerawat@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล
นายอลงกต  สุคำวัง
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม  โยธา
ความชำนาญ
วิชาวิศวกรรมโยธา
เบอร์โทรศัพท์
053-266518 ต่อ 2061
อีเมล
alongkot.su@gmail.com

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวทิพยภาวรรณ  ตันอ้วน
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม โยธา
ความชำนาญ
วิชาวิศวกรรมโยธา
เบอร์โทรศัพท์
053-266518 ต่อ 2061
อีเมล
thiphaya@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล
ดร.วรจักร์  เมืองใจ
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า
ความชำนาญ
วิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
เบอร์โทรศัพท์
053-266518 ต่อ 2001
อีเมล
worrajak@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล
นายถิร  ธาดาพรรษวุฒิ
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาโท วทม.ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความชำนาญ
วิชาฟิสิกส์
เบอร์โทรศัพท์
053-266518 ต่อ 2001
อีเมล
tira.tadapansawut@gmail.com

ชื่อ-นามสกุล
นาย กัมปนาท แสงสุวรรณ
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาโท วิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความชำนาญ
วิศวกรรมเกษตร
เบอร์โทรศัพท์
053-266-516 ต่อ 2001
อีเมล
kpnat@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
นายพิเชษฐ์ โค้วตระกูล
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาโท เครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ความชำนาญ
เครื่องกล
เบอร์โทรศัพท์
053-266-516 ต่อ 2001
อีเมล
pitchet@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
นายวีระศักดิ์  สวนจันทร์
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาโท คอ.บ.ครุศาสตร์ อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ความชำนาญ
ออกแบบ, เขียนแบบ, อินทีเรียดีไซน์ งานสถาปัตย์
เบอร์โทรศัพท์
053-266518 ต่อ 2068
อีเมล
aj-nui@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล
นายเอกชัย  ล่ามคำ
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์
ความชำนาญ
ออกแบบ, เขียนแบบงานสถาปัตย์, ควบคุมงานก่อสร้าง
เบอร์โทรศัพท์
053-266518 ต่อ 2068
อีเมล
tg_architect9179@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล
นายกอปรพร  นุกูลคาม
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์
ความชำนาญ
ออกแบบ, เขียนแบบงานสถาปัตย์
เบอร์โทรศัพท์
053-266518 ต่อ 2068
อีเมล
kobpornnukulkam@yahoo.com.au

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวศิรินภา ใจเมือง
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต พละศึกษา
ความชำนาญ
วิชาพละศึกษา
เบอร์โทรศัพท์
053-266518 ต่อ 2001
อีเมล
si_rinapa_tay@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล
นายธรรมนูญ  บุพเต
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาโท  ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
ความชำนาญ
วิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
เบอร์โทรศัพท์
053-266518 ต่อ 2001
อีเมล
thammanoon_rung@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวศิริพร  พละศูนย์ (ลาศึกษาต่อ)
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาโท การวิเคราะห์สถานการณ์และความไม่ลงลอยระหว่างประเทศและการสร้างสรรค์สันติภาพ
ความชำนาญ
วิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร, การสร้างสรรค์สันติภาพ
เบอร์โทรศัพท์
053-266518 ต่อ 2001
อีเมล
phalasoon6@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวรุ่งกานต์  ลีลาโสภาวุฒิ ( ลาศึกษาต่อ )
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาโท ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร (ลาศึกษาต่อ ปริญญาเอก 2559)
ความชำนาญ
วิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
เบอร์โทรศัพท์
053-266518 ต่อ 2001
อีเมล
rungkan_ple@yahoo.com

ชื่อ-นามสกุล
นายวัชรัตน์  ถมทอง
ตำแหน่ง
อาจารย์ 
การศึกษา
Master in Organic Agriculture
ความชำนาญ
การวิจัยทางเกษตรอินทรีย์
เบอร์โทรศัพท์
053-266518 ต่อ 2001
อีเมล
wacharat@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวพิกุลทอง  ไชยมงคล
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาตรี ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต  เคมี
ความชำนาญ
วิชาเคมี
เบอร์โทรศัพท์
053-266518 ต่อ 2001
อีเมล
c.pikulthong@gmail.com

ชื่อ-นามสกุล
ดร.ประเสริฐ  ลือโขง
ตำแหน่ง
อาจารย์ 
การศึกษา
ปริญญาเอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความชำนาญ
Machine Translation, Natural Language Processing, Information Retrieval, Information Extraction and Ontology
เบอร์โทรศัพท์
053-266518 ต่อ 2130
อีเมล
prasert@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
นายสิทธิศักดิ์  ยี่ยวน
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ความชำนาญ
วิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
เบอร์โทรศัพท์
053-266518 ต่อ 2001
อีเมล
sittisak_elec@hotmail.co.th

สาขาสหวิทยาการ
 

ชื่อ-นามสกุล
นางมาลัยพร  วงค์แก้ว
ตำแหน่ง
อาจารย์ / รองผู้อำนวยการด้านวิชาการ กิจการนักศึกษา
การศึกษา
- วท.ม. (ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี)
- วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
ความชำนาญ
- จุลชีววิทยาทางอาหาร
- จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
- เอมไซม์ทางอาหาร
เบอร์โทรศัพท์
053-921444 ต่อ 1012
อีเมล
duangban_m@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบงกช  โตไพบูลย์
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
Ph.D. Engineering (Warwick Manufacturing Group) ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมยานยนต์
University of WarwickCoventry, UK
ความชำนาญ
-
เบอร์โทรศัพท์
053-266518 ต่อ 2057 / และ 053-921444 ต่อ 1012
อีเมล
subongkoj@gmail.com

ชื่อ-นามสกุล
นายเอกรินทร์  อินประมูล
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์  เครื่องกล
ความชำนาญ
- พลังงานชีวมวล
- ก๊าซชีวภาพ
เบอร์โทรศัพท์
053-921444 ต่อ 1012
อีเมล
aeengineer@gmail.com

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวโบว์  ถิ่นโพธิ์วงศ์
ตำแหน่ง
อาจารย์ / หัวหน้าหลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหาร
การศึกษา
ปริญญาโท Food Innovation and Management
ความชำนาญ
ด้านนวัตกรรมอาหาร
เบอร์โทรศัพท์
053-921444 ต่อ 1012
อีเมล
bowvy_1@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล
ดร.วรวลัญช์  รุ่งเรืองศรี
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
ความชำนาญ
วิศวกรรมกระบวนการอาหาร, วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
เบอร์โทรศัพท์
053-921444 ต่อ 1012
อีเมล
pae_waran@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวณัฐธิณี ทรายแก้ว
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาโท Food Process Engineering
ความชำนาญ
วิศวกรรมกระบวนการอาหาร
เบอร์โทรศัพท์
053-921444 ต่อ 1012
อีเมล
nattinee@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
ดร.สุรีวรรณ ราชสม
ตำแหน่ง
อาจารย์ / หัวหน้ากลุ่มวิชานวัตกรรมอาหาร
การศึกษา
- วศ.ม. (วิศวกรรมอาหาร)
- วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)
ความชำนาญ
- Kinetic Modelling
- Food Processing
- Thermal Process
- Quality Control and Assurance
เบอร์โทรศัพท์
053-921444 ต่อ 1012
อีเมล
sureewan@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล นางสาวเพ็ญวรัตน์  เซ็นต์นันท์
ตำแหน่ง อาจารย์
การศึกษา ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความชำนาญ วิศวกรรมกระบวนการอาหาร
อีเมล  penwarat_s@rmutl.ac.th                                                                                             

ชื่อ-นามสกุล นาย กิตติ เอี่ยมเปรมจิต
ตำแหน่ง อาจารย์
การศึกษา ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ความชำนาญ วิศวกรรมเครื่องกล
อีเมล  kitti@rmutl.ac.th

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา