โลโก้เว็บไซต์ การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 มิถุนายน 2563 โดย สุพิชฌาย์ ถาวรลิมปะพงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 699 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 2 กันยายน 2563 - 4 กันยายน 2563

สถานที่ : MS Teams Online

ผู้รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา