โลโก้เว็บไซต์ ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ


สาขาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี


 

ชื่อ-นามสกุล
นายต้นวงศ์  ปรีชานนท์
ตำแหน่ง
หัวหน้าสาขาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
การศึกษา
พัฒนบริหารศาสตร์ มหาบัณฑิต การวิจัยการดำเนินงาน
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความชำนาญ
การบัญชี การวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์ทางสถิติ
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
tonevong@rmutl.ac.th

หลักสูตรศึกษาทั่วไป

ชื่อ-นามสกุล
นายสมภพ พัดจาด
ตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มหลักสูตรศึกษาทั่วไป
การศึกษา
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความชำนาญ
คณิตศาสตร์ Math Pure
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
indream072@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวกาญจนา  ใบวุฒิ
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว) 
Chongqing Technology and Business University (สาธารณรัฐประชาชนจีน)
ความชำนาญ
ภาษาจีนกลาง
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
wootkarn@gmail.com

ชื่อ-นามสกุล
นายชนัสพงศ์  โปธิกลาง
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความชำนาญ
ฟิสิกส์
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
chanatpong_p@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
นายธรรมนูญ  บุพเต
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
Christ University (สาธารณรัฐอินเดีย)
ความชำนาญ
TESOL
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
thammanoonbuphate@gmail.com

 

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวนภสร ปันแก้ว
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาโท Bachelor of Science Program in Mathematics (อยู่ระหว่างศึกษาต่อ )
ความชำนาญ
Mathematics , STEM Education
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
napasorn_p@rmutl.ac.th
ชื่อ-นามสกุล
นายพงศกร  สงวนศักดิ์
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความชำนาญ
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา / การเมืองการปกครอง
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
ball_bunsai@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
นายพนม  แก้วผาดี
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 
Christ University (สาธารณรัฐอินเดีย)
ความชำนาญ
World literature , การสอนภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
ungalathefair@gmail.com

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวพิกุลทอง  ไชยมงคล
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาเคมีอุตสาหกรรม)
ความชำนาญ
เคมี
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
c.pikulthong@gmail.com

ชื่อ-นามสกุล นางเพ็ญวรัตน์ พันธ์ภัทรชัย
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ / อาจารย์ 
การศึกษา ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรม)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความชำนาญ วิเคมี ,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร,ชีวเคมี
อีเมล  penwarat_s@rmutl.ac.th                                                                                            
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวเมธปิยา คูหา
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ความชำนาญ
คณิตศาสตร์ Math Pure
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
metapiya_k@rmutl.ac.th
ชื่อ-นามสกุล
นางสาววราภรณ์ ทองสว่าง
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ความชำนาญ
ภาษาศาสตร์ ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
waraporn_t@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
นายวัชรัตน์  ถมทอง
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ / อาจารย์
การศึกษา
M.Sc. Organic Agriculture
Wageningen University (ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์) ประเทศฮอลแลนด์
ความชำนาญ
Agri-Systems Management, Crop Modelling, Farm Modelling
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
wacharat@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวศิรินภา ใจเมือง
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความชำนาญ
การส่งเสริมสุขภาพ กีฬาต่างๆ โภชนาการและการออกกำลังกาย
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
si_rinapa_tay@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล ดร.ศิริวิมล ณ เชียงใหม่
ตำแหน่ง อาจารย์
การศึกษา ปริญญาเอก ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ
The University Of New South Wales (เครือรัฐออสเตรเลีย)
ความชำนาญ ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ แรงจูงใจ
อีเมล ploy_38@hotmail.com                                                            
ชื่อ-นามสกุล
นายหัสพงศ์  กิติเดช
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความชำนาญ
คณิตศาสตร์ ไฟฟ้า สิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
tuhussapong@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล
นายอชิรวิชญ์  เชื้อคำ
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ความชำนาญ
สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
achirawit@rmutl.ac.th

 

กลุ่มหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์

ชื่อ-นามสกุล
นายสิทธิศักดิ์  ยี่ยวน
ตำแหน่ง
หัวหน้าหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
การศึกษา
ปริญญาโท ค.อ.ม. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์)   
ความชำนาญ
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ , การออกแบบ การวิจัย และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ , จิตวิทยาวัยรุ่น 
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
sittisak_elec@hotmail.co.th

ชื่อ-นามสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศร กวาวสิบสาม
ตำแหน่ง
อาจารย์ 
การศึกษา
ปริญญาโท ค.อ.ม.ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (สาขาไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ความชำนาญ
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
adisorn_401@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
นายวิสูตร อาสนวิจิตร
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาโท วศ.ม.วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
ความชำนาญ
การประยุกต์ใช้สนามไฟฟ้าในงานวิศวกรรมและเกษตรกรรม, วิศวกรรมไฟฟ้า
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
visut@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
นายกัมปนาท แสงสุวรรณ
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาโท วิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความชำนาญ
วิศวกรรมเกษตร
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
kpnat@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวทิพยภาวรรณ  ตันอ้วน
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมโยธา
ความชำนาญ
คำนวณโครงสร้างคาน, เขียนแบบ 3 มิติ โดยใช้โปรแกรม Sketch Up
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
thiphaya@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล
นายพิเชษฐ์ โค้วตระกูล
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาโท ค.อ.ม.ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ความชำนาญ
การออกแบบ การผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล และการสร้างเครื่องจักร
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
pitchet@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
นายศิขรินทร์  มัลลิกาวงศ์
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ความชำนาญ
เทคนิคการก่อสร้าง,เขียนแบบ 2มิติ 3มิติ,ถอดแบบประมาณราคา,งานสำรวจ,คำนวณโครงสร้าง
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
sikarint_mu@rmutl.ac.th
ชื่อ-นามสกุล
นายบวรศักดิ์ สมเคราะห์
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความชำนาญ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ และการจัดการเรียน
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
bsomkror@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล นายกิตติ เอี่ยมเปรมจิต
ตำแหน่ง อาจารย์
การศึกษา ปริญญาโท วศ.ม.วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ความชำนาญ เครื่องยนต์สันดาปภายใน
อีเมล  kitthi@hotmail.com

 

หลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ

ชื่อ-นามสกุล
นายต้นวงศ์  ปรีชานนท์
ตำแหน่ง
หัวหน้าหลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ
การศึกษา
พัฒนบริหารศาสตร์ มหาบัณฑิต การวิจัยการดำเนินงาน
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความชำนาญ
การบัญชี การวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์ทางสถิติ
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
ttonevong@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
นายคทาชา ศรีฟ้าเลื่อน
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความชำนาญ
การบัญชี / การภาษีอากร / โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
buncha001@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวช่อทิพย์  นิมิตรกุล
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (M.B.A.)  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความชำนาญ
การตลาด / ผู้ประกอบการ
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
chor.nimitkul@gmail.com

ชื่อ-นามสกุล
นางสาววนัสสุดา คำพุฒ
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
Master of Business Administration (Global Trade Management) 
Charles Sturt University (ประเทศออสเตรเลีย)
ความชำนาญ
เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
wanassuda@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
นายภากร กัทชลี
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาโท Master of Engineering, Computer software and theory,
Beihang University ,China
ความชำนาญ
Internet Technology,  Online Marketing, E-commerce
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
pagongat@rmutl.ac.th

กลุ่มหลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์

ชื่อ-นามสกุล
นายวีระศักดิ์  สวนจันทร์
ตำแหน่ง
หัวหน้าหลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์
การศึกษา
ปริญญาโท ค.อ.ม.ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ความชำนาญ
สถาปัตยกรรมภายใน , การออกแบบผลิตภัณฑ์
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
aj-nui@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล
นายธัชพล  เปียทิพย์
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ความชำนาญ
สถาปัตยกรรม
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
bassiwa.1@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวพรพิมล  ช่วงชัย
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ความชำนาญ
สถาปัตยกรรม
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
phonphimon5712@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล
นายนัฐพงษ์  ไชยสารฟุ่น
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาโท สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความชำนาญ
สถาปัตยกรรม
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
ch.nattapong@rmutl.ac.th

 

สาขาสหวิทยาการ

ชื่อ-นามสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลกฤษณ์  ทุนคำ
ตำแหน่ง
หัวหน้าสาขาสหวิทยาการ / หัวหน้าหลักสูตร วศ.บ.เมคคาทรอนิกส์
การศึกษา
ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฯ    
ความชำนาญ
การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล การประมวลผลสัญญาณแบบปรับตัวได้
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
pollakrit.t@rmutl.ac.th

 

หลักสูตรวิศวกรรมการผลิตและนวัตกรรมอาหาร

ชื่อ-นามสกุล
นายเอกรินทร์  อินประมูล
ตำแหน่ง
หัวหน้าหลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหาร
การศึกษา
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความชำนาญ
ความร้อนและของไหลทางวิศวกรรม
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
aeengineer@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวโบว์ ถิ่นโพธิ์วงศ์
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ / อาจารย์ 
การศึกษา
วิิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร) M.Sc. Food Technology
Wageningen University (ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์) ประเทศฮอลแลนด์
ความชำนาญ
วิศวกรรมการผลิตและนวัตกรรมอาหาร
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
bowtinpovong@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
ดร.วรวลัญช์ ฉิมพะเนาว์
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความชำนาญ
วิศวกรรมกระบวนการอาหาร, วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
pae_waran@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบงกช  โตไพบูลย์
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
Ph.D. Engineering (Warwick Manufacturing Group)
ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมการผลิตยานยนต์
University of WarwickCoventry, UK ( ประเทศอังกฤษ สหราชอาณาจักร )
ความชำนาญ
Mechanical Product Conceptual Design, Characterisation of Food materials,
Basic coding and control
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
subongkoj@rmutl.ac.th
ชื่อ-นามสกุล
ดร.สุรีวรรณ ราชสม
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน / อาจารย์
การศึกษา
Ph.D. Food and Bioprocess Engineering Massey University (New Zealand)
ความชำนาญ
Food process engineering and process innovation
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
sureewan@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล ดร.จรรยวรรธน์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ วุฒิจำนงค์
ตำแหน่ง อาจารย์
การศึกษา Ph.D Nutritional Science Massey University (New Zealand)
ความชำนาญ Phytochemicals, Polyphenolic extraction, Human nutrition antioxidants,
biological activity of plant extracts
อีเมล vjanyawat@rmutl.ac.th                                                                  

ชื่อ-นามสกุล ดร.ปวียา  รักนิ่ม
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ / อาจารย์
การศึกษา Ph.D. Computer Science and Information Engineering
National Cheng Kung University (ไต้หวัน)
ความชำนาญ Data Analytics, Sensor Networks
อีเมล paweeya@rmutl.ac.th                                                                    

 

หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

ชื่อ-นามสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลกฤษณ์  ทุนคำ
ตำแหน่ง
หัวหน้าสาขาสหวิทยาการ / หัวหน้าหลักสูตร วศ.บ.เมคคาทรอนิกส์
การศึกษา
ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฯ
ความชำนาญ
การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล การประมวลผลสัญญาณแบบปรับตัวได้
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
pollakrit.t@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
ว่าที่ร้อยโทลีรวัฒน์  สุภารัตน์
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ความชำนาญ
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ วงจรดิจิตอล ไมโครคอลโทรเลอร์
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
leerawat@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรจักร์  เมืองใจ
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความชำนาญ
วิศวกรรมไฟฟ้า
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
worrajak@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล
นายทะนุ  ประเสริฐสุนทร
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาโท Master of Science การจัดการอุตสาหกรรม 
Brunel University ( ประเทศอังกฤษ สหราชอาณาจักร )
ความชำนาญ
วิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
psst.thanu@gmail.com

ชื่อ-นามสกุล
ดร.ธราพงษ์  กาญจนปาริชาติ
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความชำนาญ
วิศวกรรมเครื่องกล
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
tarapong@rmutl.ac.th
ชื่อ-นามสกุล
ดร.อำนาจ ตงติ๊บ
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความชำนาญ
กลศาสตร์ของเเข็ง การออกเเบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล การออกเเบบหุ่นยนต์และการควบคุม
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
amnad_to@rmutl.co.th

ชื่อ-นามสกุล
นายศุภกาล  ตุ้ยเต็มวงศ์
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริิญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความชำนาญ
งานเชื่อมและโลหะแผ่น ,การบริหารโครงการ
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
supargane@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล
ดร.ประเสริฐ  ลือโขง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ / อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาเอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความชำนาญ
Machine Translation, Natural Language Processing, Information Retrieval,
Information Extraction and Ontology
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
prasert@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณชาติ มั่นศิลป์
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ความชำนาญ
การเผาไหม้ ระบบวิศวกรรมความร้อนและของไหล
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
ronnachart@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช  อินต๊ะ
ตำแหน่ง
หัวหน้าหน่วยวิจัยสนามไฟฟ้า RUEE / อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความชำนาญ
การวัดขนาดอนุภาคนาโนด้วยเทคนิคการเคลื่อนตัวเชิงไฟฟ้า
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
panich.intra@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล
ดร.ธีระศักดิ์ สมศักดิ์
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน / อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาเอก Ph.d. วิศวกรรมไฟฟ้า
Kanazawa University (ประเทศญี่ปุ่น)
ความชำนาญ
ระบบโซล่าเซลล์, ระบบทดสอบแบตเตอรี่, พลังงานทดแทน
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
dhirasak@rmutl.ac.th

 

TA ( Teacher Assistant )

ชื่อ-นามสกุล
นายกอปรพร  นุกูลคาม
ตำแหน่ง
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา นักวิชาการศึกษา - Teacher Assistant
การศึกษา
ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์
ความชำนาญ
สถาปนิก : สถาปัตยกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ,
ผู้เชียวชาญอาคารเขียว TREES-A NC และ TREES-A EB ,
ผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
kobporn@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
นายอภิชาติ  ใสงาม
ตำแหน่ง
พนักงานราชการ ช่างเทคนิค ดูแลงานด้านควบคุมโรงฝึกปฏิบัติการ - Teacher Assistant
การศึกษา
ปริญญาตรี. คอ.บ.อุตสาหการ. มทร.ล้านนา
ความชำนาญ
ช่างกลโรงงาน
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
Apichat_singam@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล
นายรัฐพล  สุยะวงศ์
ตำแหน่ง
ช่างเทคนิค - Teacher Assistant
การศึกษา
ระกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช่างกลโรงงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ความชำนาญ
ช่างกลโรงงาน
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
bigrattapon@rmutl.ac.th

อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อ

ชื่อ-นามสกุล
นายชัชวาลย์ กันทะลา (ลาศึกษาต่อ)
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ลาศึกษาต่อปริญญาเอก)
ตั้งแต่ปี 2558
ความชำนาญ
เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตขึ้นรูปยาง
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
chatchawan_kantala@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
นายถิร  ธาดาพรรษวุฒิ (ลาศึกษาต่อ)
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
MSc. Applied Geophysics (Chiang Mai University) (อยู่ระหว่างการศึกษาต่อ)
ความชำนาญ
ฟิสิกส์
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
tira.tadapansawut@gmail.com

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวศิริพร  พละศูนย์ (ลาศึกษาต่อ)
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
MA. Conflict Analysis and Peace Building (อยู่ระหว่างการศึกษาต่อ)
ความชำนาญ
Work-based Learning, Learning in the process of work
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
phalasoon@gmail.com

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวรุ่งกานต์  ลีลาโสภาวุฒิ ( ลาศึกษาต่อ )
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
MA.English with Communication Studies and Ms.C Educational Research 
(อยู่ระหว่างการศึกษาต่อ)
ความชำนาญ
การทำวิจัยด้านการศึกษา/ การออกแบบหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษโดยกระตุ้นทักษะการคิด/การออกแบบกิจกรรมพัฒนาเรียนรู้เชิงปฎิสัมพันธ์
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
Kruapplecisat@gmail.com

ชื่อ-นามสกุล
นางมาลัยพร  วงค์แก้ว (ลาศึกษาต่อ)
ตำแหน่ง
อาจารย์ 
การศึกษา
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความชำนาญ
- จุลชีววิทยาทางอาหาร
- จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
- เอมไซม์ทางอาหาร
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
duangban_m@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล
นางณัฐธินี สาลี ( ลาศึกษาต่อ )
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเคมี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ความชำนาญ
วิศวกรรมกระบวนการอาหาร / เคมี
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
nattinee@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
นายอดิศร โอดศรี ( ลาศึกษาต่อ )
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาโท Master of Science การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 
Technische Universitat Dresden (สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี)
ความชำนาญ
การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
adisorn@rmutl.ac.th

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา