โลโก้เว็บไซต์ ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ


สาขาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี


 

ชื่อ-นามสกุล
นายวีระศักดิ์  สวนจันทร์
ตำแหน่ง
หัวหน้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี
การศึกษา
ปริญญาโท ค.อ.ม.ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ความชำนาญ
สถาปัตยกรรมภายใน , การออกแบบผลิตภัณฑ์
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
aj_nui@rmutl.ac.th

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
 

ชื่อ-นามสกุล
ดร.ถิร  ธาดาพรรษวุฒิ
ตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
การศึกษา
Doctor of Philosophy in Science University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น
ความชำนาญ
Doctoral Program in Earth Evolution Sciences
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
tira.tada@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
นายสมภพ พัดจาด
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความชำนาญ
คณิตศาสตร์ Math Pure
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
indream072@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
นายชนัสพงศ์  โปธิกลาง
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความชำนาญ
ฟิสิกส์
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
chanatpong_p@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนูญ  บุพเต
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การศึกษา
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
Christ University (สาธารณรัฐอินเดีย)
ความชำนาญ
TESOL
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
thammanoon_rung@rmutl.ac.th

 

ชื่อ-นามสกุล
นายพนม  แก้วผาดี
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 
Christ University (สาธารณรัฐอินเดีย)
ความชำนาญ
World literature , การสอนภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
pk@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวพิกุลทอง  ไชยมงคล
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาเคมีอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความชำนาญ
เคมี
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
c.pikulthong@rmutl.ac.th
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวเมธปิยา คูหา
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ความชำนาญ
คณิตศาสตร์ Math Pure
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
metapiya_k@rmutl.ac.th
ชื่อ-นามสกุล
นางสาววราภรณ์ ทองสว่าง
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรการสอนและเทคโนโลยีการเรียนรู้
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความชำนาญ
ภาษาศาสตร์ ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์
 
อีเมล
waraporn_t@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินภา ใจเมือง
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การศึกษา
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความชำนาญ
การส่งเสริมสุขภาพ กีฬาต่างๆ โภชนาการและการออกกำลังกาย
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
sirinapa_tay@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล ดร.ศิริวิมล ณ เชียงใหม่
ตำแหน่ง อาจารย์
การศึกษา ปริญญาเอก ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ
The University Of New South Wales (เครือรัฐออสเตรเลีย)
ความชำนาญ ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ แรงจูงใจ
อีเมล siriwimon@rmutl.ac.th                                                
ชื่อ-นามสกุล
นายหัสพงศ์  กิติเดช
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความชำนาญ
คณิตศาสตร์ ไฟฟ้า สิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
hussapong_k@rmutl.ac.th
ชื่อ-นามสกุล
นายอชิรวิชญ์  เชื้อคำ
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ความชำนาญ
จัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
achirawit@rmutl.ac.th
ชื่อ-นามสกุล
ดร.วสิษฐา ราชคม
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาเอก สาขาชีวเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความชำนาญ
ชีวเคมี, การศึกษาฤทธิ์ของพืชสมุนไพรต่อการต้านเซลล์มะเร็ง, กลไกการตายของเซลล์
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
wasitta@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
ดร.อดิศร โอดศรี
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาเอก [ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต - Doctor of Philosophy] สาขาการศึกษา
Technische Universität Dresden สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ความชำนาญ
การวิจัยทางการศึกษา อาชีวศึกษา เทคนิคการสอน และ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
adisorn@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
ดร.รุ่งกานต์  ลีลาโสภาวุฒิ
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
Doctor of philosophy in Education University of Exeter, UK
ความชำนาญ
Conversation Analysis, Designing a Thinking-based curriculum  for EFL learning, Improving EFL learners  interactional competence through a thinking -based pedagogies.
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
Rungkan@rmutl.ac.th


หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์

ชื่อ-นามสกุล
นายศุภกาล  ตุ้ยเต็มวงศ์
ตำแหน่ง
หัวหน้าหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
การศึกษา
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความชำนาญ
งานเชื่อมและโลหะแผ่น ,การบริหารโครงการ
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
supargane@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
ดร.ชัชวาลย์ กันทะลา
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาเอก 
ความชำนาญ
เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตขึ้นรูปยาง
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
chatchawan_kantala@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
นายสิทธิศักดิ์  ยี่ยวน
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ด้านวิจัยและบริการวิชาการ / อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาโท ค.อ.ม.ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์)   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ความชำนาญ
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ , การออกแบบ การวิจัย และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ , จิตวิทยาวัยรุ่น 
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
sittisak@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศร กวาวสิบสาม
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การศึกษา
ปริญญาโท ค.อ.ม.ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (สาขาไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ความชำนาญ
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
adisorn_401@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การศึกษา
ปริญญาโท วศ.ม.วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความชำนาญ
การประยุกต์ใช้สนามไฟฟ้าในงานวิศวกรรมและเกษตรกรรม, วิศวกรรมไฟฟ้า
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
visut@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
นายกัมปนาท แสงสุวรรณ
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาโท วิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความชำนาญ
วิศวกรรมเกษตร
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
kpnat@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวทิพยภาวรรณ  ตันอ้วน
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาโท วศ.ม.วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความชำนาญ
คำนวณโครงสร้างคาน , เขียนแบบ 3 มิติ และ 2 มิติ , Digital Twin , การบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร 
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
thiphaya@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
นายพิเชษฐ์ โค้วตระกูล
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาโท ค.อ.ม.ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ความชำนาญ
การออกแบบ การผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล และการสร้างเครื่องจักร
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
pitchet@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
นายศิขรินทร์  มัลลิกาวงศ์
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความชำนาญ
ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารงานก่อสร้าง , เทคนิคการก่อสร้าง , เขียนแบบ 2 มิติ 3 มิติ , ถอดแบบประมาณราคา , งานสำรวจ , คำนวณโครงสร้าง
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
sikarint_mu@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ เอี่ยมเปรมจิต
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การศึกษา ปริญญาโท วศ.ม.วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ความชำนาญ เครื่องยนต์สันดาปภายใน
อีเมล  kitti@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล นายวัชรพงศ์ โพธา 
ตำแหน่ง อาจารย์
การศึกษา ปริญญาโท วศ.ม.วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ความชำนาญ เทคโนโลยีเครื่องกล
อีเมล  watcharapong_po@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล ดร.วรัชญ์ เขียวรัตน์
ตำแหน่ง อาจารย์
การศึกษา ปริญญาเอก Cognitive Science ณ Michigan Technological University (MI, USA)
ความชำนาญ Applied cognitive science and human factors และ human memory and learning
อีเมล wkhaewra@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล นายวีระชัย ใจคำปัน
ตำแหน่ง อาจารย์
การศึกษา ปริญญาโท วศ.ม.วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ความชำนาญ ไมโครคอนโทรลเลอร์ , การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ , AI , อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT)
อีเมล veerachai@rmutl.ac.th

 

หลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ
 

ชื่อ-นามสกุล
ดร.พีรธรรม เตชะพะโลกุล
ตำแหน่ง
หัวหน้าหลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ
การศึกษา
Ph.D. in Computer Science and Applications
Virginia Tech (สหรัฐอเมริกา)
ความชำนาญ
computer science education, software engineering
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
peeratham@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
นายคทาชา ศรีฟ้าเลื่อน
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความชำนาญ
การบัญชี / การภาษีอากร / โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
buncha001@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
นางช่อทิพย์  นิมิตรกุล
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (M.B.A.) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความชำนาญ
การตลาด / ผู้ประกอบการ
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
chorthip@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
นางสาววนัสสุดา คำพุฒ
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
Master of Business Administration (Global Trade Management) 
Charles Sturt University (ประเทศออสเตรเลีย)
ความชำนาญ
เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
wanassuda@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ลือโขง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การศึกษา
ปริญญาเอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความชำนาญ
Machine Translation, Natural Language Processing, Information Retrieval,
Information Extraction and Ontology
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
prasert@rmutl.ac.th
ชื่อ-นามสกุล
นายบวรศักดิ์ สมเคราะห์
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความชำนาญ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ และการจัดการเรียน
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
bsomkror@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล ดร.ปวียา  รักนิ่ม
ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฯ ( Digital Transformation , University Ranking , ประกันคุณภาพ ) / อาจารย์
การศึกษา Ph.D. Computer Science and Information Engineering
National Cheng Kung University (ไต้หวัน)
ความชำนาญ Data Analytics, Sensor Networks
อีเมล paweeya@rmutl.ac.th                                                                    

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวพัทธ์ธีรา  เพ่งพิศ
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต : บช.ม (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความชำนาญ
การบัญชี
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
phatteera@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
ดร.ภาณี ทิพย์วงศ์
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ Asia University (ไต้หวัน)
ความชำนาญ
เศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
phanee@rmutl.ac.th


หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์
 

ชื่อ-นามสกุล
นายกอปรพร  นุกูลคาม
ตำแหน่ง
หัวหน้าหลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์
การศึกษา
ปริญญาโท สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
ความชำนาญ
สถาปนิก : สถาปัตยกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ,
ผู้เชียวชาญอาคารเขียว TREES-A NC และ TREES-A EB ,
ผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
kobporn@rmutl.ac.th
ชื่อ-นามสกุล
นายนัฐพงษ์  ไชยสารฟุ่น
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาโท สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความชำนาญ
การวิเคราะห์พัฒนาการแผนที่ , การสำรวจรังวัดอาคารทางประวัติศาสตร์ , 
ออกแบบสถาปัตยกรรม , งานออกแบบกราฟฟิก
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
ch.nattapong@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
นายวีระศักดิ์  สวนจันทร์
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาโท ค.อ.ม.ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ความชำนาญ
สถาปัตยกรรมภายใน , การออกแบบผลิตภัณฑ์
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
aj_nui@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
นายธัชพล  เปียทิพย์
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ความชำนาญ
สถาปนิก , การออกแบบสถาปัตยกรรม
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
tatchapon_pi@rmutl.ac.th
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวพรพิมล  ช่วงชัย
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ความชำนาญ
สถาปนิก , การออกแบบสถาปัตยกรรม
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
phonphimon_c@rmutl.ac.th

 

หลักสูตรเตรียมศิลปะและการออกแบบ

ชื่อ-นามสกุล
ดร.เปศล  อัศวปรมิตชัย
ตำแหน่ง
หัวหน้าหลักสูตรเตรียมศิลปะและการออกแบบ
การศึกษา
ปริญญาโท ศิลปมหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความชำนาญ
ทัศนศิลป์
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
pesol_h_b_mance@rmutl.ac.th
ชื่อ-นามสกุล
นายทวีศักดิ์ แสนสง่า
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาโท ศิลปมหาบัณฑิต คอมพิวเตอร์อาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต (ไทย)
ความชำนาญ
-
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
atcool@rmutl.ac.th

 

สาขาสหวิทยาการ
 

ชื่อ-นามสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวลัญช์ ฉิมพะเนาว์
ตำแหน่ง
หัวหน้าสาขาสหวิทยาการ / ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การศึกษา
ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความชำนาญ
วิศวกรรมกระบวนการอาหาร, วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
warawaran@rmutl.ac.th

 

หลักสูตรวิศวกรรมและนวัตกรรมการผลิตอาหาร
 

ชื่อ-นามสกุล
นายเอกรินทร์  อินประมูล
ตำแหน่ง
หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมและนวัตกรรมการผลิตอาหาร
การศึกษา
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความชำนาญ
ความร้อนและของไหลทางวิศวกรรม
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
aeengineer@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลัยพร  วงค์แก้ว
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา / ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ความชำนาญ
Functional foods, Food analysis, Shelf life evaluation in foods, Biomass valorisation in foods, Food drying process and product
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
malaiporn@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวโบว์ ถิ่นโพธิ์วงศ์
ตำแหน่ง
อาจารย์ 
การศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร) M.Sc. Food Technology
Wageningen University (ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์) ประเทศฮอลแลนด์
ความชำนาญ
วิศวกรรมการผลิตและนวัตกรรมอาหาร
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
bowtinpovong@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบงกช  โตไพบูลย์
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / กรรมการสภาวิชาการ มทร.ล้านนา
การศึกษา
Ph.D. Engineering (Warwick Manufacturing Group)
ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมการผลิตยานยนต์
University of WarwickCoventry, UK ( ประเทศอังกฤษ สหราชอาณาจักร )
ความชำนาญ
Mechanical Product Conceptual Design, Characterisation of Food materials,
Basic coding and control
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
subongkoj@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยวรรธน์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ วุฒิจำนงค์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฯ ด้านบริหาร / ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การศึกษา Ph.D Nutritional Science Massey University (New Zealand)
ความชำนาญ Phytochemicals, Polyphenolic extraction, Human nutrition antioxidants,
biological activity of plant extracts
อีเมล vjanyawat@rmutl.ac.th                                                                  

ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญวรัตน์ พันธ์ภัทรชัย
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การศึกษา ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรม)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความชำนาญ วิเคมี ,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร,ชีวเคมี
อีเมล  penwarat_s@rmutl.ac.th                                                                                            

ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีวรรณ ราชสม
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การศึกษา ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Massey University (นิวซีแลนด์)
ความชำนาญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
อีเมล  sureewan@rmutl.ac.th                                                                                            

 

หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
 

ชื่อ-นามสกุล
ดร.เกริกเกียรติ  ศศิวิมลฤทธิ์
ตำแหน่ง
หัวหน้าหลักสูตร วศ.บ.เมคคาทรอนิกส์
การศึกษา
ปริญญาเอก Mechatronic Science and Technology in Department of Mechanical Engineering 
Southern Taiwan University of Science and Technology (ไต้หวัน)
ความชำนาญ
Thermal design and analysis, Fuel cell, Computer design (Solidworks, ANSYS.)
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
sasiwimonrit_k@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
ว่าที่ร้อยโทลีรวัฒน์  สุภารัตน์
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ความชำนาญ
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ วงจรดิจิตอล ไมโครคอลโทรเลอร์
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
leerawat@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลกฤษณ์  ทุนคำ
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การศึกษา
ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฯ
ความชำนาญ
การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล การประมวลผลสัญญาณแบบปรับตัวได้
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
pollakrit.t@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
ศาสตราจารย์ ดร.พานิช  อินต๊ะ
ตำแหน่ง
หัวหน้าหน่วยวิจัยสนามไฟฟ้า RUEE / ศาสตราจารย์
การศึกษา
ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความชำนาญ
การวัดขนาดอนุภาคนาโนด้วยเทคนิคการเคลื่อนตัวเชิงไฟฟ้า
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
panich.intra@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล
นายอภิชาติ  ใสงาม
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาโท วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล มทร.ล้านนา
ความชำนาญ
ช่างกลโรงงาน
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
Apichat_singam@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ สมศักดิ์
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา / ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การศึกษา
ปริญญาเอก Ph.d. วิศวกรรมไฟฟ้า
Kanazawa University (ประเทศญี่ปุ่น)
ความชำนาญ
ระบบโซล่าเซลล์, ระบบทดสอบแบตเตอรี่, พลังงานทดแทน
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
dhirasak@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
ดร.ธราพงษ์  กาญจนปาริชาติ
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความชำนาญ
วิศวกรรมเครื่องกล
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
tarapong@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
ดร.ณัฏฐิกานต์ กันกา
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาเอก สหวิทยาการภาควิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
Kagoshima University (ญี่ปุ่น)
ความชำนาญ
วิศวกรรมเครื่องกล
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
nattikan@rmutl.ac.th

อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อ

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวกาญจนา  ใบวุฒิ (ลาศึกษาต่อ)
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว) 
Chongqing Technology and Business University (สาธารณรัฐประชาชนจีน) (อยู่ระหว่างการศึกษาต่อ)
ความชำนาญ
ภาษาจีนกลาง
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
wootkarn@gmail.com

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวศิริพร  พละศูนย์ (ลาศึกษาต่อ)
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
MA. Conflict Analysis and Peace Building (อยู่ระหว่างการศึกษาต่อ)
ความชำนาญ
Work-based Learning, Learning in the process of work
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
phalasoon@gmail.com

ชื่อ-นามสกุล
นางณัฐธินี สาลี (ลาศึกษาต่อ)
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเคมี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ความชำนาญ
วิศวกรรมกระบวนการอาหาร / เคมี
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
nattinee@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
นายวัชรัตน์  ถมทอง ( ลาศึกษาต่อ )
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
M.Sc. Organic Agriculture
Wageningen University (ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์) ประเทศเนเธอร์แลนด์
ความชำนาญ
Agri-Systems Management, Crop Modelling, Farm Modelling
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
wacharat@rmutl.ac.th
ชื่อ-นามสกุล
นายพงศกร  สงวนศักดิ์
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความชำนาญ
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา / การเมืองการปกครอง
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
ball_bunsai@rmutl.ac.th

 

ชื่อ-นามสกุล
นางสาววาสนา ดวงคำ
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความชำนาญ
คอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรม
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
wasana_k@rmutl.ac.th

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา