โลโก้เว็บไซต์ เอกลักษณ์  อัตลักษณ์ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา