โลโก้เว็บไซต์ ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน


ชื่อ-นามสกุล
นายสมภพ  พัดจาด
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหาร / หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยฯ
การศึกษา
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ความชำนาญ
Math Pure 
เบอร์โทรศัพท์
053-266516 ต่อ 2012
อีเมล
indream072@rmutl.ac.th

ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน

สนับสนุนบริหาร และสนับสนุนวิชาการ

ชื่อ-นามสกุล
นายนิพนธ์  เขื่อนแก้ว
ตำแหน่ง
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา นักวิชาการศึกษา ดูแลงานทะเบียนและวัดผล - คอมพิวเตอร์ - อาคารสถานที่ - ประชาสัมพันธ์ - TA
การศึกษา
ปริญญาตรี สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ความชำนาญ
คอมพิวเตอร์ Hardware, Software ระบบทะเบียนกลาง / งานด้านอาคาร / เทคนิคการเขียนข่าว
เบอร์โทรศัพท์
053-266516 ต่อ 2130
อีเมล
linda21vespashop@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
ว่าที่ร้อยตรีหญิงชไมพร  สุขใจ๋
ตำแหน่ง
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ดูแลงานด้านสารบรรณ - ธุรการ
การศึกษา
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร มหาวิทยาลัยเแม่โจ้
ความชำนาญ
งานธุรการ / สารบรรณ
เบอร์โทรศัพท์
053-266518 ต่อ 2031
อีเมล
yakuzaa_2007@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวธมนวรรณ  จิตบาล
ตำแหน่ง
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ดูแลงานด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ - งบประมาณ
การศึกษา
ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา
ความชำนาญ
งานแผนฯ / งานงบประมาณ
เบอร์โทรศัพท์
053-266518 ต่อ 2001
อีเมล
pokpag_@hotmail.com / pokpag27@gmail.com

ชื่อ-นามสกุล
นายธนากร  นาเมืองรักษ์
ตำแหน่ง
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ดูแลงานด้านหลักสูตรและกลุ่มวิชา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
การศึกษา
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
ความชำนาญ
รายงานการประชุม / สารบรรณ / กิจกรรมนักศึกษา
เบอร์โทรศัพท์
053-266518 ต่อ 2014
อีเมล
korn_nvb@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวอรพรรณ  นามพิชัย
ตำแหน่ง
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ดูแลงานด้านวิชาการ - หลักสูตร - ตารางสอน
การศึกษา
ปริญญาโท ศศ.ม.เศรษฐศาสตร์การเมือง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความชำนาญ
งานด้านวิชาการ / หลักสูตร / ตารางสอน
เบอร์โทรศัพท์
053-266518 ต่อ 2012
อีเมล
orapan_nampichai@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล
นางสาววีรินทร์ภัทร์  สมพมิตร
ตำแหน่ง
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ดูแลงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา - ความเสี่ยง - KM
การศึกษา
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่
ความชำนาญ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์
053-266518 ต่อ 2001
อีเมล
ab_tarant@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล
นางศิริพรรณ ธารพรศรี
ตำแหน่ง
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ดูแลงานด้านพัสดุ - ครุภัณฑ์ - ยานพาหนะ
การศึกษา
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป
ความชำนาญ
งานด้านพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์
053-266518 ต่อ 2031
อีเมล
Siriphan_pp@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล
นางสาววรรณนิพา มหาไม้
ตำแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ดูแลงานด้านกิจการนักศึกษา - ธุรการ - กยศ. - นักศึกษาวิชาทหาร
การศึกษา
ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
ความชำนาญ
งานกิจการนักศึกษา งานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์
053-266518 ต่อ 2012
อีเมล
nooiza30@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล
นายณยศ สังข์คำภาร์
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ดูแลงานด้านบุคลากร
การศึกษา
ปริญญาตรี ศศ.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ความชำนาญ
งานด้านบุคลากร
เบอร์โทรศัพท์
053-266518 ต่อ 2001
อีเมล
mongmong7@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล
นายสงกรานต์ แสวงงาม
ตำแหน่ง
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ดูแลงานด้านหลักสูตรและกลุ่มวิชา สาขาสหวิทยาการ
การศึกษา
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ มทร.ล้านนา
ความชำนาญ
งานเอกสาร งานสารบรรณ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เบอร์โทรศัพท์
053-266518 ต่อ 2001 , 0954475226
อีเมล
songkran@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
นายกอปรพร  นุกูลคาม
ตำแหน่ง
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา นักวิชาการศึกษา
การศึกษา
ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์
ความชำนาญ
สถาปนิก : สถาปัตยกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ,
ผู้เชียวชาญอาคารเขียว TREES-A NC และ TREES-A EB ,
ผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน
เบอร์โทรศัพท์
053-266518 ต่อ 2068 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 086-2060-666
อีเมล
kobporn@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
นายอภิชาติ  ใสงาม
ตำแหน่ง
พนักงานราชการ ช่างเทคนิค ดูแลงานด้านควบคุมโรงฝึกปฏิบัติการ - Teacher Assistant
การศึกษา
ปริญญาตรี. คอ.บ.อุตสาหการ. มทร.ล้านนา
ความชำนาญ
ด้านช่างกลโรงงาน.
เบอร์โทรศัพท์
080-1327422
อีเมล
Apichat_singam@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวศศิรดี  พานชาตรี
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ปริหารงานทั่วไป ดูแลงานด้านบรรณารักษ์ - การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
การศึกษา
ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ความชำนาญ
งานบรรณารักษ์ งานพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์
086-5872663
อีเมล
saseradee@hotmail.com
 
ชื่อ-นามสกุล
 
ตำแหน่ง
 
การศึกษา
 
ความชำนาญ
 
เบอร์โทรศัพท์
 
อีเมล
 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา