โลโก้เว็บไซต์ ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน


ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
 

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวธมนวรรณ  จิตบาล
ตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ
ดูแลงานด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ - งบประมาณ
การศึกษา
ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ความชำนาญ
งานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ / งานงบประมาณ
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
pokpag_@hotmail.com / pokpag27@gmail.com

ชื่อ-นามสกุล
ว่าที่ร้อยตรีหญิงชไมพร  สุขใจ๋
ตำแหน่ง
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ
ดูแลงานด้านสารบรรณ - ธุรการ
การศึกษา
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร มหาวิทยาลัยเแม่โจ้
ความชำนาญ
งานธุรการ / สารบรรณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
yakuzaa_2007@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล
นางศิริพรรณ ธารพรศรี
ตำแหน่ง
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ
ดูแลงานด้านพัสดุ - ครุภัณฑ์
การศึกษา
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ความชำนาญ
งานด้านพัสดุ - ยานพาหนะ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
Siriphan_pp@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล
นายสงกรานต์ แสวงงาม
ตำแหน่ง
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ
ดูแลงานสารบรรณรองผู้อำนวยการ ,  เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ
การศึกษา
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ความชำนาญ
งานเอกสาร - งานสารบรรณ - และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
songkran@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวโชติรส ดวงปินตา
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
การศึกษา
ปริญญาตรี สาขาการจัดการสำนักงาน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ความชำนาญ
งานเอกสารธุรการ งานบริหารทรัพยากรบุคคล 
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
Chotirode_du@rmutl.ac.th

กลุ่มงานบริการการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล
นายนิพนธ์  เขื่อนแก้ว
ตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริการการศึกษา

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ
ดูแลงานทะเบียนและวัดผล - คอมพิวเตอร์ - อาคารสถานที่ - ประชาสัมพันธ์ 
การศึกษา
ปริญญาตรี สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ความชำนาญ
คอมพิวเตอร์ Hardware, Software ระบบทะเบียนกลาง / งานด้านอาคาร / เทคนิคการเขียนข่าว
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
linda21vespashop@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวอรพรรณ  นามพิชัย
ตำแหน่ง
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ
ดูแลงานด้านสารบรรณวิชาการ - หลักสูตร - ตารางสอน/ตารางสอบ - งานรับสมัคร 
การศึกษา
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความชำนาญ
งานด้านวิชาการ / หลักสูตร / ตารางสอน
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
orapan_nampichai@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล
นายธนากร  นาเมืองรักษ์
ตำแหน่ง
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ
ดูแลงานด้านกิจการนักศึกษา รด. กยศ.
การศึกษา
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ความชำนาญ
รายงานการประชุม / สารบรรณ / กิจกรรมนักศึกษา
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
korn_nvb@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล
นางสาววีรินทร์ภัทร์  สมพมิตร
ตำแหน่ง
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ
ดูแลงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร / คณะ  , กสศ. และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
การศึกษา
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่
ความชำนาญ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
ab_tarant@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล
นางสาววรรณนิพา มหาไม้
ตำแหน่ง
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ
ดูแลงานด้านหลักสูตรและกลุ่มวิชา สาขาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา - สาขาสหวิทยาการ
การศึกษา
ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ความชำนาญ
งานสารบรรณวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
nooiza30@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวศศิรดี  พานชาตรี
ตำแหน่ง
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ
ดูแลงานด้านวิจัยและบริการวิชาการ KM
การศึกษา
ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ความชำนาญ
งานวิจัย งานบริการวิชาการ ประสานงานโครงการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
saseradee@hotmail.com

 

ศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพและเทคโนโลยี

ชื่อ-นามสกุล
นางสาววราภรณ์ ต้นใส
ตำแหน่ง
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ
ประจำ หน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม
การศึกษา
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ
ความชำนาญ
การบริหารจัดการการทำวารสารวิชาการ / สารบรรณ
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
kwangtong51@gmail.com

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวพัชรี ไชยยงค์
ตำแหน่ง
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย ระดับปฏิบัติการ
ประจำ หน่วยวิจัยและพัฒนาระบบการศึกษาและวิจัยร่วมระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา
การศึกษา
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความชำนาญ
ประสานงานวิจัยระบบการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
Chyo.patcharee@gmail.com

 

นักวิทยาศาสตร์ (สนับสนุนห้องปฏิบัติการฯ)

ชื่อ-นามสกุล
นายรัฐพล  สุยะวงศ์
ตำแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์ ดูแลห้องปฏิบัติการ FABLAB / โรงฝึกปฏิบัติการ
การศึกษา
ปวส. ช่างกลโรงงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ความชำนาญ
เครื่องจักรกลโรงงาน อุตสาหกรรม
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
bigrattapon@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวนาฎดี ลีนาราช
ตำแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์ ดูแลห้องปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร , เคมี ฯลฯ
การศึกษา
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความชำนาญ
งานด้านห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
nleenarach@rmutl.ac.th

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา