โลโก้เว็บไซต์ ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน


ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
 

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวธมนวรรณ  จิตบาล
ตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ
ดูแลงานด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ - งบประมาณ
การศึกษา
ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ความชำนาญ
งานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ / งานงบประมาณ
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
pokpag@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
ว่าที่ร้อยตรีหญิงชไมพร  สุขใจ๋
ตำแหน่ง
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ
ดูแลงานด้านสารบรรณ - ธุรการ
การศึกษา
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร มหาวิทยาลัยเแม่โจ้
ความชำนาญ
งานธุรการ / สารบรรณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
yakuzaa@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
นายสงกรานต์ แสวงงาม
ตำแหน่ง
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ
ดูแลงานสารบรรณรองผู้อำนวยการ ,  เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ
การศึกษา
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ความชำนาญ
งานเอกสาร - งานสารบรรณ - และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
songkran@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวโชติรส ดวงปินตา
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ
การศึกษา
ปริญญาตรี สาขาการจัดการสำนักงาน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ความชำนาญ
งานเอกสารธุรการ งานบริหารทรัพยากรบุคคล 
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
Chotirode_du@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวดวงฤทัย ไอราเขตต์
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
การศึกษา
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ความชำนาญ
งานพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
irakatt@rmutl.ac.th

กลุ่มงานบริการการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล
นายนิพนธ์  เขื่อนแก้ว
ตำแหน่ง
1. หัวหน้ากลุ่มงานบริการการศึกษา
2. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ


พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ
ดูแลงานทะเบียนและวัดผล - คอมพิวเตอร์ - อาคารสถานที่ - ระบบประชาสัมพันธ์ - พัสดุ
การศึกษา
ปริญญาตรี สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ความชำนาญ
คอมพิวเตอร์ Hardware, Software ระบบทะเบียนกลาง / งานด้านอาคาร / เทคนิคการเขียนข่าว
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
linda21vespashop@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวอรพรรณ  นามพิชัย
ตำแหน่ง
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ
ดูแลงานด้านสารบรรณวิชาการ - หลักสูตร - ตารางสอน/ตารางสอบ - งานรับสมัคร 
การศึกษา
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความชำนาญ
งานด้านวิชาการ / หลักสูตร / ตารางสอน
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
orapan_nampichai@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล
นายธนากร  นาเมืองรักษ์
ตำแหน่ง
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ
ดูแลงานด้านกิจการนักศึกษา รด.  / แนะแนว / พัฒนาวินัย / ทุนการศึกษา
การศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) M.B.A. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความชำนาญ
 กิจการนักศึกษา
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
korn_nvb@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล
นางสาววีรินทร์ภัทร์  สมพมิตร
ตำแหน่ง
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ
ดูแลงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร-คณะ  / กยศ. / กสศ. และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
การศึกษา
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่
ความชำนาญ
งานประกันคุณภาพการศึกษา / ทวนสอบ
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
aoijai@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
นางสาววรรณนิพา มหาไม้
ตำแหน่ง
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ
ดูแลงานด้านหลักสูตรและกลุ่มวิชา สาขาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา - สาขาสหวิทยาการ
การศึกษา
ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ความชำนาญ
งานสารบรรณวิชาการ / สหกิจศึกษา
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
wannipa.m@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวศศิรดี  พานชาตรี
ตำแหน่ง
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ
ดูแลงานด้านวิจัยและบริการวิชาการ KM / ความเสี่ยง
การศึกษา
ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ความชำนาญ
งานวิจัย งานบริการวิชาการ ประสานงานโครงการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
saseradee@rmutl.ac.th

 

ศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพและเทคโนโลยี

ชื่อ-นามสกุล
นางสาววราภรณ์ ต้นใส
ตำแหน่ง
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ
ประจำ หน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม
การศึกษา
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ
ความชำนาญ
การบริหารจัดการการทำวารสารวิชาการ / สารบรรณ
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
kwangtong@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวพัชรี ไชยยงค์
ตำแหน่ง
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย ระดับปฏิบัติการ
ประจำ หน่วยวิจัยและพัฒนาระบบการศึกษาและวิจัยร่วมระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา
การศึกษา
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความชำนาญ
ประสานงานวิจัยระบบการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
patcharee_ch@rmutl.ac.th

 

นักวิทยาศาสตร์ (สนับสนุนห้องปฏิบัติการฯ)

ชื่อ-นามสกุล
นายรัฐพล  สุยะวงศ์
ตำแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์ ดูแลห้องปฏิบัติการ FABLAB / โรงฝึกปฏิบัติการ
การศึกษา
ปวส. ช่างกลโรงงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ความชำนาญ
เครื่องจักรกลโรงงาน อุตสาหกรรม
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
bigrattapon@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวมณีรัตน์  เมืองใจ
ตำแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์ ดูแลห้องปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร , เคมี ฯลฯ
การศึกษา
ปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความชำนาญ
งานด้านปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เคมี
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
MManeerat@rmutl.ac.th

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา