โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์


            วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาในการสร้างทรัพยากรบุคคลด้านวิศวกรรมให้มีพื้นฐานทางวิศวกรรมที่ดีและมีทักษะที่ถูกต้อง ดังนั้นจึงต้องการที่จะเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความสามารถพิเศษทางวิศวกรรมหรือมีความความสามารถพิเศษในทางการประดิษฐ์ ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าศึกษาต่อในสาขาที่ถนัดเพื่อพัฒนาความสามารถพิเศษทางทักษะวิชาชีพควบคู่กับวิชาการ เกิดทักษะการรู้คิดอย่างมีเหตุผล แก้ไขปัญหาด้วยปัญญา มีจิตสำนึก จิตสาธารณะซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมงานทางด้านวิศวกรรม

หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2565)
หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ English Program
 

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ English Program
  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ Certificate in  Vocational Education Pre-Engineering

ชื่อประกาศนียบัตร

  ชื่อเต็มภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
  ชื่อย่อภาษาไทย ปวช. เตรียมวิศวกรรมศาสตร์
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Certificate in  Vocational Education Pre-Engineering
  ชื่อย่อภาษาอังกฤษ Cert. in Voc. Pre-Engi.
ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 6 ภาคการศึกษาปกติ (3 ปี)
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับมัธยศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

 


 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา