โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์


            วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาในการสร้างทรัพยากรบุคคลด้านวิศวกรรมให้มีพื้นฐานทางวิศวกรรมที่ดีและมีทักษะที่ถูกต้อง ดังนั้นจึงต้องการที่จะเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความสามารถพิเศษทางวิศวกรรมหรือมีความความสามารถพิเศษในทางการประดิษฐ์ ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าศึกษาต่อในสาขาที่ถนัดเพื่อพัฒนาความสามารถพิเศษทางทักษะวิชาชีพควบคู่กับวิชาการ เกิดทักษะการรู้คิดอย่างมีเหตุผล แก้ไขปัญหาด้วยปัญญา มีจิตสำนึก จิตสาธารณะซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมงานทางด้านวิศวกรรม

ข้อมูลหลักสูตร

 

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ Certificate in  Vocational Education Pre-Engineering

ชื่อประกาศนียบัตร

  ชื่อเต็มภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
  ชื่อย่อภาษาไทย ปวช. เตรียมวิศวกรรมศาสตร์
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Certificate in  Vocational Education Pre-Engineering
  ชื่อย่อภาษาอังกฤษ Cert. in Voc. Pre-Engi.
ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 6 ภาคการศึกษาปกติ (3 ปี)
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับมัธยศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

รายวิชาที่เปิดสอน

  รายวิชา เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ คลิ๊ก ดูรายละเอียด

อาจารย์ประจำหลักสูตร

สาขาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี

หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์

 

ชื่อ-นามสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดิศร กวาวสิบสาม
ตำแหน่ง
หัวหน้าหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
การศึกษา
ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า
ความชำนาญ
การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
เบอร์โทรศัพท์
053-266518 ต่อ 2007
อีเมล
adisorn_401@hotmail.com

 

ชื่อ-นามสกุล
รศ.ดร.พานิช อินต๊ะ
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความชำนาญ
การวัดขนาดอนุภาคนาโนด้วยเทคนิคการเคลื่อนตัวเชิงไฟฟ้า
เบอร์โทรศัพท์
053-266518 ต่อ
อีเมล
panich_intra@yahoo.com, panich.intra@hotmail.com

 

ชื่อ-นามสกุล
ดร.ธีระศักดิ์ สมศักดิ์
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า
ความชำนาญ
วิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
เบอร์โทรศัพท์
053-266518 ต่อ
อีเมล
dhirasak@gmail.com

 

ชื่อ-นามสกุล
ดร.พลกฤษณ์ ทุนคำ
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า
ความชำนาญ
วิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
เบอร์โทรศัพท์
053-266518 ต่อ
อีเมล
pollakrit_t@hotmail.com

 

ชื่อ-นามสกุล
นายชัชวาลย์ กันทะลา (ลาศึกษาต่อ)
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ความชำนาญ
เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตขึ้นรูปยาง
เบอร์โทรศัพท์
053-266518 ต่อ
อีเมล
 

 

ชื่อ-นามสกุล
นายวิสูตร อาสนวิจิตร
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า
ความชำนาญ
วิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
เบอร์โทรศัพท์
053-266518 ต่อ
อีเมล
iamvisut@gmail.com

 

ชื่อ-นามสกุล
นายศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความชำนาญ
วิชาอุตสาหการ
เบอร์โทรศัพท์
053-266518 ต่อ
อีเมล
supargane@hotmail.com

 

ชื่อ-นามสกุล
นายทะนุ ประเสริฐสุนทร
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
Master of science in Engineering Management
ความชำนาญ
วิชาวิศวกรรมการจัดการ
เบอร์โทรศัพท์
053-266518 ต่อ 2057
อีเมล
psst.thanu@gmail.com

 

ชื่อ-นามสกุล
ว่าที่ร้อยโทลีรวัฒน์ สุภารัตน์
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า
ความชำนาญ
วิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
เบอร์โทรศัพท์
053-266518 ต่อ 2057
อีเมล
leerawat@hotmail.com

 

ชื่อ-นามสกุล
นายอภิชาติ ใสงาม
ตำแหน่ง
นักเทคนิค
การศึกษา
ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหการ
ความชำนาญ
วิชาอุตสาหการ
เบอร์โทรศัพท์
053-266518 ต่อ 2001
อีเมล
apichat_singam@hotmail.com

 

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวทิพยภาวรรณ ตันอ้วน
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม โยธา
ความชำนาญ
วิชาวิศวกรรมโยธา
เบอร์โทรศัพท์
053-266518 ต่อ 2062
อีเมล
thiphaya@hotmail.com

 

ชื่อ-นามสกุล
ดร.วรจักร์ เมืองใจ
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า
ความชำนาญ
วิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
เบอร์โทรศัพท์
053-266518 ต่อ 2001
อีเมล
worrajak@hotmail.com

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา