โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหาร | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

หลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหาร


            เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถในการใช้หลักวิชาด้านวิศวกรรมอาหาร เพื่อดำเนินการในด้านอุตสาหกรรมอาหาร โดยเน้นการปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือ เครื่องจักรกลในงานวิศวกรรมอาหาร ตลอดจนอุตสาหกรรมทีเกี่ยวข้อง สามารทำงานออกแบบและควบคุมการผลิต เป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริมให้มีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในงานด้านวิศวกรรมและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้เท่าเทียมกันทั่วประเทศ

เฟสบุ๊คหลักสูตร  ==> https://www.facebook.com/fe.rmutl

ข้อมูลหลักสูตร

https://academic.rmutl.ac.th/curriculum/detail/24935882909810828

รายวิชาที่เปิดสอน

  รายวิชาหลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหาร คลิ๊ก ดูรายละเอียด

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา