โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหาร | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

หลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหาร


            เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถในการใช้หลักวิชาด้านวิศวกรรมอาหาร เพื่อดำเนินการในด้านอุตสาหกรรมอาหาร โดยเน้นการปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือ เครื่องจักรกลในงานวิศวกรรมอาหาร ตลอดจนอุตสาหกรรมทีเกี่ยวข้อง สามารทำงานออกแบบและควบคุมการผลิต เป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริมให้มีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในงานด้านวิศวกรรมและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้เท่าเทียมกันทั่วประเทศ

เว็ปไซต์หลัก  ==>  http://fe.rmutl.ac.th/2012/

เฟสบุ๊คหลักสูตร  ==> https://www.facebook.com/fe.rmutl?ref=ts&fref=ts

ข้อมูลหลักสูตร

 

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมกระบวนการอาหาร
  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Food Process Engineering

ชื่อประกาศนียบัตร

  ชื่อเต็มภาษาไทย วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมกระบวนการอาหาร)
  ชื่อย่อภาษาไทย วท.บ. (วิศวกรรมกระบวนการอาหาร)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Food Process Engineering
  ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.Sc. (Food Process Engineering)
ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 8 ภาคการศึกษาปกติ (4 ปี)
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเที่ยบเท่า

รายวิชาที่เปิดสอน

  รายวิชาหลักสูตรวิศวกรรมกระบวนการอาหาร คลิ๊ก ดูรายละเอียด

อาจารย์ประจำหลักสูตร

สาขาสหวิทยาการ

หลักสูตรวิศวกรรมกระบวนการอาหาร
 

ชื่อ-นามสกุล
นายเอกรินทร์ อินประมูล
ตำแหน่ง
อาจารย์ / หัวหน้าหลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหาร
การศึกษา
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล
ความชำนาญ
- พลังงานชีวมวล
- ก๊าซชีวภาพ
เบอร์โทรศัพท์
053-266516 ต่อ 2001
อีเมล
aeengineer@gmail.com

ชื่อ-นามสกุล
ดร.สุบงกช โตไพบูลย์
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
Ph.D. Engineering (Warwick Manufacturing Group) ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมยานยนต์
University of WarwickCoventry, UK
ความชำนาญ
Reseacher, Head of Bioenergy Research Laboratory,
Bioenergy Research Laboratory, Material for Energy Research Unit
เบอร์โทรศัพท์
053-266516 ต่อ 2001
อีเมล
subongkoj@gmail.com

ชื่อ-นามสกุล
นางมาลัยพร วงค์แก้ว
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
- วท.ม. (ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี)
- วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
ความชำนาญ
- จุลชีววิทยาทางอาหาร
- จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
- เอมไซม์ทางอาหาร
เบอร์โทรศัพท์
053-266516 ต่อ 2001
อีเมล
duangban_m@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวโบว์ ถิ่นโพธิ์วงศ์
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาโท Food Innovation and Management
ความชำนาญ
ด้านนวัตกรรมอาหาร
เบอร์โทรศัพท์
053-266516 ต่อ 2001
อีเมล
bowvy_1@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล
ดร.วรวลัญช์ ฉิมพะเนาว์
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
ความชำนาญ
วิศวกรรมกระบวนการอาหาร, วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
เบอร์โทรศัพท์
053-266516 ต่อ 2001
อีเมล
pae_waran@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล
นางณัฐธินี สาลี
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาโท Food Process Engineering
ความชำนาญ
วิศวกรรมกระบวนการอาหาร
เบอร์โทรศัพท์
053-266516 ต่อ 2001
อีเมล
nattinee@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
ดร.สุรีวรรณ ราชสม
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
- วศ.ม. (วิศวกรรมอาหาร)
- วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)
ความชำนาญ
- Kinetic Modelling
- Food Processing
- Thermal Process
- Quality Control and Assurance
เบอร์โทรศัพท์
053-266516 ต่อ 2001
อีเมล
sureewan@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
นางเพ็ญวรัตน์ พันธ์ภัทรชัย
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
- วศ.ม. (วิศวกรรมอาหาร)
- วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)
ความชำนาญ
- Food Processing
 
เบอร์โทรศัพท์
053-266516 ต่อ 2001
อีเมล
 penwarat_s@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวจรรยวรรธน์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ วุฒิจำนงค์
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ Massey University (นิวซีแลนด์)
ความชำนาญ
วิศวกรรมกระบวนการอาหาร
เบอร์โทรศัพท์
053-266516 ต่อ 2001
อีเมล
vjanyawat@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
นายกิตติ  เอี่ยมเปรมจิต
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ความชำนาญ
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
เบอร์โทรศัพท์
053-266516 ต่อ 2001
อีเมล
 kitti@rmutl.ac.th

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา