โลโก้เว็บไซต์ ข้อมูลผู้บริหาร | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ข้อมูลผู้บริหาร


ชื่อ-นามสกุล
ดร.นพดล  มณีเฑียร
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
การศึกษา
ปริญญาเอก วิศวกรรมไฟฟ้า Southern Taiwan University of Science and Technology (ไต้หวัน)
ความชำนาญ
วิศวกรรมไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์ - โทรคมนาคม
เบอร์โทรศัพท์
053-266518 ต่อ 2001
อีเมล
 nopadon@rmutl.ac.th

 

ชื่อ-นามสกุล
 
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการ
การศึกษา
 
ความชำนาญ
 
เบอร์โทรศัพท์
053-266 518 ต่อ 2001
อีเมล
 

   

ชื่อ-นามสกุล
นางเพ็ญวรัตน์ พันธ์ภัทรชัย
ตำแหน่งบริหาร หัวหน้าสาขาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
การศึกษา
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความชำนาญ
วิศวกรรมกระบวนการอาหาร
เบอร์โทรศัพท์
053-266518 ต่อ 2001
อีเมล
penwarat_s@rmutl.ac.th      

ชื่อ-นามสกุล
ดร.พลกฤษณ์  ทุนคำ
ตำแหน่งบริหาร หัวหน้าสาขาสหวิทยาการ
การศึกษา
ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า
ความชำนาญ
วิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
เบอร์โทรศัพท์
053-266518 ต่อ 2001
อีเมล
pollakrit_t@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล
นายต้นวงศ์ ปรีชานนท์
ตำแหน่งบริหาร หัวหน้าหลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ
การศึกษา
Master of science (Applied Statistic, Operations Research) บ.ช.บ. การบัญชี
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความชำนาญ
กระบวนการจัดทำบัญชี บัญชีบริษัท บัญชีห้างหุ้นส่วน บัญชีอุตสาหกรรม บัญชีคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์
053-266518 ต่อ 2190
อีเมล
tonevong@hotmail.com

   

ชื่อ-นามสกุล
นายเอกรินทร์  อินประมูล
ตำแหน่งบริหาร
หัวหน้าหลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหาร
การศึกษา
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์  เครื่องกล
ความชำนาญ
- พลังงานชีวมวล
- ก๊าซชีวภาพ
เบอร์โทรศัพท์
053-266516 ต่อ 2001
อีเมล
aeengineer@gmail.com

ชื่อ-นามสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดิศร กวาวสิบสาม
ตำแหน่งบริหาร

หัวหน้าหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์

การศึกษา
ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า
ความชำนาญ
การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
เบอร์โทรศัพท์
053-266518 ต่อ 2007
อีเมล
adisorn_401@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล
นายวีระศักดิ์  สวนจันทร์
ตำแหน่งบริหาร
หัวหน้าหลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์
การศึกษา
คอ.บ.ครุศาสตร์ อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ความชำนาญ
ออกแบบตกแต่งภายใน , ออกแบบผลิตภัณฑ์
เบอร์โทรศัพท์
053-266518 ต่อ 2123
อีเมล
aj-nui@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล
นายสมภพ  พัดจาด
ตำแหน่งบริหาร
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
การศึกษา
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ความชำนาญ
Math Pure 
เบอร์โทรศัพท์
053-266516 ต่อ 2012
อีเมล
indream072@rmutl.ac.th

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา