โลโก้เว็บไซต์ ข้อมูลผู้บริหาร | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ข้อมูลผู้บริหาร


ชื่อ-นามสกุล
ดร.นพดล  มณีเฑียร
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
การศึกษา
ปริญญาเอก วิศวกรรมไฟฟ้า Southern Taiwan University of Science and Technology (ไต้หวัน)
ความชำนาญ
วิศวกรรมไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์ - โทรคมนาคม
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
 nopadon@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
นายวัชรัตน์ ถมทอง
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
การศึกษา
M.Sc. Organic Agriculture
Wageningen University (ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์) ประเทศฮอลแลนด์
ความชำนาญ
Agri-Systems Management, Crop Modelling, Farm Modelling
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
wacharat@rmutl.ac.th

   

ชื่อ-นามสกุล
นางเพ็ญวรัตน์ พันธ์ภัทรชัย
ตำแหน่งบริหาร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
การศึกษา
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความชำนาญ
เคมี ,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร,ชีวเคมี
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
penwarat_s@rmutl.ac.th
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวโบว์ ถิ่นโพธิ์วงศ์
ตำแหน่งบริหาร
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
การศึกษา
วิิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร) M.Sc. Food Technology 
Wageningen University (ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์) ประเทศฮอลแลนด์
ความชำนาญ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่/การแปรรูปอาหาร
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
bowtinpovong@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลกฤษณ์  ทุนคำ
ตำแหน่งบริหาร หัวหน้าสาขาสหวิทยาการ 
การศึกษา
ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฯ
ความชำนาญ
การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล การประมวลผลสัญญาณแบบปรับตัวได้
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
pollakrit.t@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
นายสมภพ  พัดจาด
ตำแหน่งบริหาร หัวหน้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี
การศึกษา
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความชำนาญ
คณิตศาสตร์ Math Pure
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
indream072@rmutl.ac.th

   

ชื่อ-นามสกุล
นายเอกรินทร์  อินประมูล
ตำแหน่งบริหาร
หัวหน้าหลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหาร
การศึกษา
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความชำนาญ
ความร้อนและของไหลทางวิศวกรรม
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
aeengineer@rmutl.ac.th

   

ชื่อ-นามสกุล
ว่าที่ร้อยโทลีรวัฒน์  สุภารัตน์
ตำแหน่งบริหาร
หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
การศึกษา
ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ความชำนาญ
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ วงจรดิจิตอล ไมโครคอลโทรเลอร์
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
leerawat@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
ดร.ชัชวาลย์ กันทะลา
ตำแหน่งบริหาร

หัวหน้าหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์

การศึกษา
วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ตั้งแต่ปี 2558
ความชำนาญ
เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตขึ้นรูปยาง
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
chatchawan_kantala@rmutl.ac.th

   

ชื่อ-นามสกุล
นางช่อทิพย์  นิมิตรกุล
ตำแหน่งบริหาร
หัวหน้าหลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ
การศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (M.B.A.) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความชำนาญ
การตลาด / ผู้ประกอบการ
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
chor.nimitkul@gmail.com

ชื่อ-นามสกุล
นายนัฐพงษ์  ไชยสารฟุ่น
ตำแหน่งบริหาร
หัวหน้าหลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์
การศึกษา
ปริญญาโท สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความชำนาญ
การวิเคราะห์พัฒนาการแผนที่ , การสำรวจรังวัดอาคารทางประวัติศาสตร์ , 
ออกแบบสถาปัตยกรรม , งานออกแบบกราฟฟิก
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
ch.nattapong@rmutl.ac.th

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา