โลโก้เว็บไซต์ ข้อมูลผู้บริหาร | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ข้อมูลผู้บริหาร


ชื่อ-นามสกุล
ดร.นพดล  มณีเฑียร
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
การศึกษา
ปริญญาเอก วิศวกรรมไฟฟ้า Southern Taiwan University of Science and Technology (ไต้หวัน)
ความชำนาญ
วิศวกรรมไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์ - โทรคมนาคม
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
 nopadon@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยวรรธน์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ วุฒิจำนงค์
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการฯ ด้านวิจัยและบริการวิชาการ
การศึกษา
Ph.D Nutritional Science Massey University (New Zealand)
ความชำนาญ
Phytochemicals, Polyphenolic extraction, Human nutrition antioxidants,
biological activity of plant extracts
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
vjanyawat@rmutl.ac.th

   

ชื่อ-นามสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญวรัตน์ พันธ์ภัทรชัย
ตำแหน่งบริหาร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ด้านงานประกันคุณภาพ
การศึกษา
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความชำนาญ
เคมี ,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร,ชีวเคมี
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
penwarat_s@rmutl.ac.th
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวโบว์ ถิ่นโพธิ์วงศ์
ตำแหน่งบริหาร
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ด้านบริหาร
การศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร) M.Sc. Food Technology 
Wageningen University (ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์) ประเทศฮอลแลนด์
ความชำนาญ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่/การแปรรูปอาหาร
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
bowtinpovong@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวลัญช์ ฉิมพะเนาว์
ตำแหน่งบริหาร หัวหน้าสาขาสหวิทยาการ / อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความชำนาญ
วิศวกรรมกระบวนการอาหาร, วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
worawaran@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
นายสมภพ  พัดจาด
ตำแหน่งบริหาร หัวหน้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี
การศึกษา
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความชำนาญ
คณิตศาสตร์ Math Pure
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
indream072@rmutl.ac.th

   

ชื่อ-นามสกุล
นายเอกรินทร์  อินประมูล
ตำแหน่งบริหาร
หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมและนวัตกรรมการผลิตอาหาร
การศึกษา
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความชำนาญ
ความร้อนและของไหลทางวิศวกรรม
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
aeengineer@rmutl.ac.th

   

ชื่อ-นามสกุล
ดร.เกริกเกียรติ  ศศิวิมลฤทธิ์
ตำแหน่งบริหาร
หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
การศึกษา
ปริญญาเอก Mechatronic Science and Technology in Department of Mechanical Engineering 
Southern Taiwan University of Science and Technology (ไต้หวัน)
ความชำนาญ
Thermal design and analysis, Fuel cell, Computer design (Solidworks, ANSYS.)
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
sasiwimonrit_k@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
ดร.ชัชวาลย์ กันทะลา
ตำแหน่งบริหาร

หัวหน้าหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์

การศึกษา
วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ความชำนาญ
เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตขึ้นรูปยาง
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
chatchawan_kantala@rmutl.ac.th

   

ชื่อ-นามสกุล
นางช่อทิพย์  นิมิตรกุล
ตำแหน่งบริหาร
หัวหน้าหลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ
การศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (M.B.A.) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความชำนาญ
การตลาด / ผู้ประกอบการ / การค้าระหว่างประเทศ
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
chorthip@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
นายนัฐพงษ์  ไชยสารฟุ่น
ตำแหน่งบริหาร
หัวหน้าหลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์
การศึกษา
ปริญญาโท สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความชำนาญ
การวิเคราะห์พัฒนาการแผนที่ , การสำรวจรังวัดอาคารทางประวัติศาสตร์ , 
ออกแบบสถาปัตยกรรม , งานออกแบบกราฟฟิก
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
ch.nattapong@rmutl.ac.th

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา