โลโก้เว็บไซต์ ข้อมูลผู้บริหาร | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ข้อมูลผู้บริหาร


ชื่อ-นามสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบงกช โตไพบูลย์
ตำแหน่ง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
การศึกษา
Ph.D. Engineering (Warwick Manufacturing Group) ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมยานยนต์
University of WarwickCoventry, UK
ความชำนาญ
Reseacher, Head of Bioenergy Research Laboratory,
Bioenergy Research Laboratory, Material for Energy Research Unit
เบอร์โทรศัพท์
053-266518 ต่อ 2001
อีเมล
subongkoj@gmail.com

ชื่อ-นามสกุล
นางมาลัยพร วงค์แก้ว
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการด้านวิชาการ กิจการนักศึกษา
การศึกษา
- วท.ม. (ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี)
- วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
ความชำนาญ
- จุลชีววิทยาทางอาหาร
- จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
- เอมไซม์ทางอาหาร
เบอร์โทรศัพท์
053-266 518 ต่อ 2001
อีเมล
duangban_m@hotmail.com

   

ชื่อ-นามสกุล
นางเพ็ญวรัตน์ พันธ์ภัทรชัย
ตำแหน่งบริหาร หัวหน้าสาขาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
การศึกษา
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความชำนาญ
วิศวกรรมกระบวนการอาหาร
เบอร์โทรศัพท์
053-266518 ต่อ 2001
อีเมล
penwarat_s@rmutl.ac.th      

ชื่อ-นามสกุล
ดร.พลกฤษณ์  ทุนคำ
ตำแหน่งบริหาร หัวหน้าสาขาสหวิทยาการ
การศึกษา
ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า
ความชำนาญ
วิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
เบอร์โทรศัพท์
053-266518 ต่อ 2001
อีเมล
pollakrit_t@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล
นายต้นวงศ์ ปรีชานนท์
ตำแหน่งบริหาร หัวหน้าหลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ
การศึกษา
Master of science (Applied Statistic, Operations Research) บ.ช.บ. การบัญชี
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความชำนาญ
กระบวนการจัดทำบัญชี บัญชีบริษัท บัญชีห้างหุ้นส่วน บัญชีอุตสาหกรรม บัญชีคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์
053-266518 ต่อ 2190
อีเมล
tonevong@hotmail.com

   

ชื่อ-นามสกุล
นายเอกรินทร์  อินประมูล
ตำแหน่งบริหาร
หัวหน้าหลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหาร
การศึกษา
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์  เครื่องกล
ความชำนาญ
- พลังงานชีวมวล
- ก๊าซชีวภาพ
เบอร์โทรศัพท์
053-266516 ต่อ 2001
อีเมล
aeengineer@gmail.com

ชื่อ-นามสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดิศร กวาวสิบสาม
ตำแหน่งบริหาร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รับผิดชอบด้านกายภาพและกิจการนักศึกษา /
หัวหน้าหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์

การศึกษา
ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า
ความชำนาญ
การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
เบอร์โทรศัพท์
053-266518 ต่อ 2007
อีเมล
adisorn_401@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล
ดร.ประเสริฐ  ลือโขง
ตำแหน่งบริหาร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การศึกษา
ปริญญาเอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความชำนาญ
Machine Translation, Natural Language Processing, Information Retrieval, Information Extraction and Ontology
เบอร์โทรศัพท์
053-266518 ต่อ 2130
อีเมล
prasert@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
นายวีระศักดิ์  สวนจันทร์
ตำแหน่งบริหาร
หัวหน้าหลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์
การศึกษา
คอ.บ.ครุศาสตร์ อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ความชำนาญ
ออกแบบตกแต่งภายใน , ออกแบบผลิตภัณฑ์
เบอร์โทรศัพท์
053-266518 ต่อ 2123
อีเมล
aj-nui@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล
นายสมภพ  พัดจาด
ตำแหน่งบริหาร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหาร / หัวหน้าสำนักงาน
การศึกษา
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ความชำนาญ
Math Pure 
เบอร์โทรศัพท์
053-266516 ต่อ 2012
อีเมล
indream072@rmutl.ac.th

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา