โลโก้เว็บไซต์ ข้อมูลผู้บริหาร | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ข้อมูลผู้บริหาร


ชื่อ-นามสกุล
ดร.นพดล  มณีเฑียร
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
การศึกษา
ปริญญาเอก วิศวกรรมไฟฟ้า Southern Taiwan University of Science and Technology (ไต้หวัน)
ความชำนาญ
วิศวกรรมไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์ - โทรคมนาคม
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
 nopadon@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
นายวัชรัตน์ ถมทอง
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
การศึกษา
M.Sc. Organic Agriculture
Wageningen University (ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์) ประเทศฮอลแลนด์
ความชำนาญ
Agri-Systems Management, Crop Modelling, Farm Modelling
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
wacharat@rmutl.ac.th

   

ชื่อ-นามสกุล
นางเพ็ญวรัตน์ พันธ์ภัทรชัย
ตำแหน่งบริหาร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
การศึกษา
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความชำนาญ
เคมี ,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร,ชีวเคมี
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
penwarat_s@rmutl.ac.th
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวโบว์ ถิ่นโพธิ์วงศ์
ตำแหน่งบริหาร
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
การศึกษา
วิิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร) M.Sc. Food Technology 
Wageningen University (ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์) ประเทศฮอลแลนด์
ความชำนาญ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่/การแปรรูปอาหาร
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
bowtinpovong@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลกฤษณ์  ทุนคำ
ตำแหน่งบริหาร หัวหน้าสาขาสหวิทยาการ / หัวหน้าหลักสูตร วศ.บ.เมคคาทรอนิกส์
การศึกษา
ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฯ
ความชำนาญ
การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล การประมวลผลสัญญาณแบบปรับตัวได้
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
pollakrit.t@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
นายต้นวงศ์ ปรีชานนท์
ตำแหน่งบริหาร หัวหน้าสาขาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา / หัวหน้าหลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ
การศึกษา
พัฒนบริหารศาสตร์ มหาบัณฑิต การวิจัยการดำเนินงาน
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความชำนาญ
การบัญชี การวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์ทางสถิติ
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
tonevong@rmutl.ac.th

   

ชื่อ-นามสกุล
นายเอกรินทร์  อินประมูล
ตำแหน่งบริหาร
หัวหน้าหลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหาร
การศึกษา
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความชำนาญ
ความร้อนและของไหลทางวิศวกรรม
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
aeengineer@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
นายสิทธิศักดิ์  ยี่ยวน
ตำแหน่งบริหาร

หัวหน้าหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์

การศึกษา
ปริญญาโท ค.อ.ม. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์)
ความชำนาญ
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ , การออกแบบ การวิจัย และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ , จิตวิทยาวัยรุ่น
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
sittisak_elec@hotmail.co.th

ชื่อ-นามสกุล
นายวีระศักดิ์  สวนจันทร์
ตำแหน่งบริหาร
หัวหน้าหลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์
การศึกษา
ปริญญาโท ค.อ.ม.ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ความชำนาญ
สถาปัตยกรรมภายใน , การออกแบบผลิตภัณฑ์
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
aj-nui@hotmail.com

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา