โลโก้เว็บไซต์ ข้อมูลผู้บริหาร | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ข้อมูลผู้บริหาร


ชื่อ-นามสกุล
ดร.นพดล  มณีเฑียร
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
การศึกษา
ปริญญาเอก วิศวกรรมไฟฟ้า Southern Taiwan University of Science and Technology (ไต้หวัน)
ความชำนาญ
วิศวกรรมไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์ - โทรคมนาคม
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
 nopadon@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยวรรธน์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ วุฒิจำนงค์
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการฯ ด้านบริหาร
การศึกษา
Ph.D Nutritional Science Massey University (New Zealand)
ความชำนาญ
Phytochemicals, Polyphenolic extraction, Human nutrition antioxidants,
biological activity of plant extracts
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
vjanyawat@rmutl.ac.th
ชื่อ-นามสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลัยพร  วงค์แก้ว
ตำแหน่งบริหาร
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา
การศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ความชำนาญ
- จุลชีววิทยาทางอาหาร
- จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
- เอมไซม์ทางอาหาร
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
malaiporn@rmutl.ac.th

   

ชื่อ-นามสกุล
นายสิทธิศักดิ์  ยี่ยวน
ตำแหน่งบริหาร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ด้านวิจัยและบริการวิชาการ
การศึกษา
ปริญญาโท ค.อ.ม. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์)   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ความชำนาญ
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ , การออกแบบ การวิจัย และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ , จิตวิทยาวัยรุ่น 
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
sittisak@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวลัญช์ ฉิมพะเนาว์
ตำแหน่งบริหาร หัวหน้าสาขาสหวิทยาการ / อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความชำนาญ
วิศวกรรมกระบวนการอาหาร, วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
worawaran@rmutl.ac.t

 

ชื่อ-นามสกุล
นายสมภพ  พัดจาด
ตำแหน่งบริหาร หัวหน้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี
การศึกษา
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความชำนาญ
คณิตศาสตร์ Math Pure
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
indream072@rmutl.ac.th

   

ชื่อ-นามสกุล
นายเอกรินทร์  อินประมูล
ตำแหน่งบริหาร
หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมและนวัตกรรมการผลิตอาหาร
การศึกษา
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความชำนาญ
ความร้อนและของไหลทางวิศวกรรม
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
aeengineer@rmutl.ac.th

   

ชื่อ-นามสกุล
ดร.เกริกเกียรติ  ศศิวิมลฤทธิ์
ตำแหน่งบริหาร
หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
การศึกษา
ปริญญาเอก Mechatronic Science and Technology in Department of Mechanical Engineering 
Southern Taiwan University of Science and Technology (ไต้หวัน)
ความชำนาญ
Thermal design and analysis, Fuel cell, Computer design (Solidworks, ANSYS.)
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
sasiwimonrit_k@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
นายศุภกาล  ตุ้ยเต็มวงศ์
ตำแหน่งบริหาร

หัวหน้าหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์

การศึกษา
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความชำนาญ
งานเชื่อมและโลหะแผ่น ,การบริหารโครงการ
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
supargane@rmutl.ac.th

   

ชื่อ-นามสกุล
นายคทาชา ศรีฟ้าเลื่อน
ตำแหน่งบริหาร
หัวหน้าหลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ / ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
การศึกษา
ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความชำนาญ
การบัญชี / การภาษีอากร / โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
buncha001@rmutl.ac.th

       

ชื่อ-นามสกุล
นายกอปรพร  นุกูลคาม
ตำแหน่งบริหาร
หัวหน้าหลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ / ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม
การศึกษา
ปริญญาโท สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
ความชำนาญ
สถาปนิก : สถาปัตยกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ,
ผู้เชียวชาญอาคารเขียว TREES-A NC และ TREES-A EB ,
ผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน
เบอร์โทรศัพท์
-
อีเมล
kobporn@rmutl.ac.th

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา