โลโก้เว็บไซต์ ข้อมูลผู้บริหาร | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ข้อมูลผู้บริหาร


 

ชื่อ-นามสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร  มูลปา
ตำแหน่งบริหาร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
การศึกษา
ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ความชำนาญ
วิศวกรรมเครื่องกล
เบอร์โทรศัพท์
053-266518 ต่อ 2057
อีเมล
Nmoonpa@hotmail.com

 

ชื่อ-นามสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบงกช โตไพบูลย์
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
การศึกษา
Ph.D. Engineering (Warwick Manufacturing Group) ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมยานยนต์
University of WarwickCoventry, UK
ความชำนาญ
-
เบอร์โทรศัพท์
053-266518 ต่อ 2031 / และ 053-921444 ต่อ 1012
อีเมล
subongkoj@gmail.com

 

ชื่อ-นามสกุล
นางมาลัยพร วงค์แก้ว
ตำแหน่งบริหาร
หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมกระบวนอาหาร
การศึกษา
- วท.ม. (ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี)
- วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
ความชำนาญ
- จุลชีววิทยาทางอาหาร
- จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
- เอมไซม์ทางอาหาร
เบอร์โทรศัพท์
053-921444 ต่อ 1012
อีเมล
duangban_m@hotmail.com

 

ชื่อ-นามสกุล
นายอดิศร กวาวสิบสาม
ตำแหน่งบริหาร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา อาคารสถานที่และยานพาหนะ / หัวหน้าหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
การศึกษา
ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า
ความชำนาญ
การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
เบอร์โทรศัพท์
053-266518 ต่อ 2001
อีเมล
adisorn_401@hotmail.com

 

ชื่อ-นามสกุล
ดร.ประเสริฐ  ลือโขง
ตำแหน่งบริหาร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การศึกษา
ปริญญาเอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความชำนาญ
Machine Translation, Natural Language Processing, Information Retrieval, Information Extraction and Ontology
เบอร์โทรศัพท์
053-266518 ต่อ 2130
อีเมล
prasert@rmutl.ac.th

 

ชื่อ-นามสกุล
นายต้นวงศ์ ปรีชานนท์
ตำแหน่งบริหาร หัวหน้าหลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ
การศึกษา
Master of science (Applied Statistic, Operations Research) บ.ช.บ. การบัญชี
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความชำนาญ
กระบวนการจัดทำบัญชี บัญชีบริษัท บัญชีห้างหุ้นส่วน บัญชีอุตสาหกรรม บัญชีคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์
053-266518 ต่อ 2190
อีเมล
tonevong@hotmail.com

 

ชื่อ-นามสกุล
นายวีระศักดิ์  สวนจันทร์
ตำแหน่งบริหาร
หัวหน้าหลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์
การศึกษา
คอ.บ.ครุศาสตร์ อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ความชำนาญ
ออกแบบตกแต่งภายใน , ออกแบบผลิตภัณฑ์
เบอร์โทรศัพท์
053-266518 ต่อ 2123
อีเมล
aj-nui@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล
นายสมภพ  พัดจาด
ตำแหน่งบริหาร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รักษาราชการหัวหน้าสำนักงาน
การศึกษา
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ความชำนาญ
Math Pure 
เบอร์โทรศัพท์
053-266516 ต่อ 20112
อีเมล
indream072@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
นายวัชรัตน์  ถมทอง
ตำแหน่งบริหาร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการรับผิดชอบด้านวิชาการ
การศึกษา
ปริญญาโท Master of Science  Wageningen University (ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์)
ความชำนาญ
เกษตรอินทรีย์
เบอร์โทรศัพท์
053-266518 ต่อ 2012
อีเมล
wacharat@rmutl.ac.th

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา