โลโก้เว็บไซต์ ดาวน์โหลด | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ดาวน์โหลด


** เล่มหลักสูตร ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด **

 1. ระดับ ปวช. 3 หลักสูตรเตรียม ดาวน์โหลดที่นี่

 2. ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมกระบวนการอาหาร ดาวน์โหลดที่นี่

 

** ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) พ.ศ. 2551 **  ดาวน์โหลดที่นี่

 

1.  แบบฟอร์มฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา **สำหรับนักศึกษา**

    1.1 แบบฟอร์มบันทึกการเข้าชั้นเรียน
    1.2 แบบฟอร์มใบสอนแทน
    1.3 แบบฟอร์มคำร้องขอแก้ I (ไอ)
    1.4 แบบฟอร์มคำร้องขอแก้ F (เอฟ)    
    1.5 แบบฟอร์มคำร้องขอแก้ U (ยู) 
    1.6 แบบคำร้องทั่วไป
    1.7 แบบคำร้องขอลาพักการเรียน
    1.8 แบบคำร้องขอเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล
    1.9 แบบฟอร์มใบลานักศึกษา
    1.10 แบบคำร้องขอย้ายสาขา
    1.11 แบบฟอร์มคำร้องแจ้งความจำนงขอเปิดรายวิชาเรียน Regrade
    1.12 แบบฟอร์มคำร้องแจ้งความจำนงค์ขอเปิดรายวิชาเรียนภาคการศึกษาฤดูร้อน เฉพาะนศ.ปี 3
    1.13 ใบคำร้องขอลาออกจากสภาพการเป็นนักศึกษา    
    1.14 แบบคำร้องขอใบแทนปริญญาบัตร (กรณีใบปริญญาบัตรสูญหาย)    
    1.15 ใบขออนุญาตออกหอพักนักศึกษ

2.  แบบฟอร์มห้องปฏิบัติการ

    2.1 ขั้นตอนการขอเข้าใช้บริการห้องปฏิบัติการ
    2.2 แบบฟอร์มขอเข้าใช้บริการห้องปฏิบัติการ
    2.3 แบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการ-เครื่องมือ-และวัสดุวิทยาศาสตร์
    2.4 แบบฟอร์มการขอยืม-เครื่องมือ-วัสดุวิทยาศาสตร์-และอื่นๆ
    2.5 แบบฟอร์มขอเบิก-วัสดุวิทยาศาสตร์-สารเคมี-และอื่นๆ
 
    3 แบบฟอร์มกลุ่มงานสารสนเทศ       

    3.1 แบบฟอร์มขอรับบริการตรวจสอบซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่แกี่ยวข้อง
 

 

    4 คู่มือและใบสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ( ธนาคารกสิกรไทย ) ** สำหรับบุคลากรวิทยาลัยฯ **

    4.1 ใบสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ    
    4.2 รายละเอียดกองทุนสำรองเชี้ยงชีพ โดยธนาคารกสิกรไทย    


    5. แบบฟอร์ม ครุภัณฑ์ / สิ่งก่อสร้าง / แบบเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562  New ! 

        5.1  แบบฟอร์ม ง.4 รายละเอียดคำชี้แจงค่าครุภัณฑ์
        5.2  แบบฟอร์มสิ่งก่อสร้าง ง.5  
        5.3  แบบฟอร์ม ง.8 แบบเสนอแผนโครงการ
        5.4  แบบฟอร์ม ง.9 แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม

 

    6. การขอตำแหน่งทางวิชาการ

    ดาวน์โหลดได้ที่นี่ ==> http://www.rmutl.ac.th/news/3029-positionteacher 
    เครดิต นส.ภาวิณี ทรัพย์ปาน กบบ. มทร.ล้านนา

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา