โลโก้เว็บไซต์ ดาวน์โหลด | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ดาวน์โหลด


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สำหรับบุคลากร มทร.ล้านนา 

 ประกาศ หลักเกณฑ์การลา การจ่ายค่าจ้างและเงินประจำตำแหน่ง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สำหรับบุคลากรสายวิชาการ

    แนวทางการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการดำเนินการงานการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

1. เอกสาร (ปะหน้า) แนวทางการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการดำเนินการงานการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

2. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560

3. ผลงานทางวิชาการที่ใช้ในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

4. ประเด็นปัญหาที่พบจากการพิจารณากลั่นกรอง

5. รวมหนังสือเวียนและหนังสือตอบข้อหารือเกี่ยวกับการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

6. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องการกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ.2562

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ** เล่มหลักสูตร ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด **

 1. ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  4 หลักสูตร ดาวน์โหลดที่นี่

 2. ระดับปริญญาตรี วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร / วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ดาวน์โหลดที่นี่

 

** ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) พ.ศ. 2552 **  ดาวน์โหลดที่นี่

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สำหรับนักศึกษา 

1.  แบบฟอร์มงานวิชาการและงานทะเบียนวิทยาลัยฯ **สำหรับนักศึกษา**

    1.1 แบบฟอร์มบันทึกการเข้าชั้นเรียน
    1.2 แบบฟอร์มใบสอนแทน
    1.3 แบบฟอร์มคำร้องขอแก้ I (ไอ)
    1.4 แบบฟอร์มคำร้องขอแก้ F (เอฟ)    
    1.5 แบบฟอร์มคำร้องขอแก้ U (ยู) 
    1.6 แบบคำร้องทั่วไป
    1.7 แบบคำร้องขอลาพักการเรียน
    1.8 แบบคำร้องขอเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล
    1.9 แบบฟอร์มใบลานักศึกษา
    1.10 แบบคำร้องขอย้ายสาขา
    1.11 แบบฟอร์มคำร้องแจ้งความจำนงขอเปิดรายวิชาเรียน Regrade
    1.12 แบบฟอร์มคำร้องแจ้งความจำนงค์ขอเปิดรายวิชาเรียนภาคการศึกษาฤดูร้อน เฉพาะนศ.ปี 3
    1.13 ใบคำร้องขอลาออกจากสภาพการเป็นนักศึกษา    
    1.14 แบบคำร้องขอใบแทนปริญญาบัตร (กรณีใบปริญญาบัตรสูญหาย)    
    1.15 ใบขออนุญาตออกหอพักนักศึกษา
    1.16 เอกสารเบิกค่าเล่าเรียนบุตร
    1.17 แนวปฏิบัติการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา ล่าช้าเกินกำหนดพร้อมชำระค่าปรับ New!! มีผลบังคับใช้ 1/2564 เป็นต้นไป
   
1.18 แบบฟอร์มขออนุญาตให้ I (ไอ) สำหรับอาจารย์ผู้สอน

2.  แบบฟอร์มห้องปฏิบัติการ

    2.1 ขั้นตอนการขอเข้าใช้บริการห้องปฏิบัติการ
    2.2 แบบฟอร์มขอเข้าใช้บริการห้องปฏิบัติการ
    2.3 แบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการ-เครื่องมือ-และวัสดุวิทยาศาสตร์
    2.4 แบบฟอร์มการขอยืม-เครื่องมือ-วัสดุวิทยาศาสตร์-และอื่นๆ
    2.5 แบบฟอร์มขอเบิก-วัสดุวิทยาศาสตร์-สารเคมี-และอื่นๆ
 
    3 แบบฟอร์มกลุ่มงานสารสนเทศ       

    3.1 แบบฟอร์มขอรับบริการตรวจสอบซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 

 

    4 คู่มือและใบสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ( ธนาคารกสิกรไทย ) ** สำหรับบุคลากรวิทยาลัยฯ **

    4.1 ใบสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
    4.2 รายละเอียดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยธนาคารกสิกรไทย    


    5. แบบฟอร์ม ครุภัณฑ์ / สิ่งก่อสร้าง / แบบเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562  New ! 

        5.1  แบบฟอร์ม ง.4 รายละเอียดคำชี้แจงค่าครุภัณฑ์ (.doc)
        5.2  แบบฟอร์มสิ่งก่อสร้าง ง.5  
        5.3  แบบฟอร์ม ง.8 แบบเสนอแผนโครงการ
        5.4  แบบฟอร์ม ง.9 แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม

 

    6. การขอตำแหน่งทางวิชาการ

    ดาวน์โหลดได้ที่นี่ ==> http://www.rmutl.ac.th/news/3029-positionteacher 
    เครดิต นส.ภาวิณี ทรัพย์ปาน กบบ. มทร.ล้านนา

   

   7. คู่มือการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

    ดาวน์โหลดได้ที่นี่ ==> https://bit.ly/3ftwONO

   8. คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการใช้ระบบทะเบียนกลางในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ผ่านระบบออนไลน์ ในยุคการเรียนการสอนควบคู่ไปกับการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
 ดาวน์โหลด

    

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา