โลโก้เว็บไซต์ ดาวน์โหลด | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ดาวน์โหลด


 

สำหรับนักศึกษา

  1. ประกาศ มทร.ล้านนา เรื่องอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าเทอม กรณีแรกเข้า สำหรับนักศึกษาใหม่) New!! (เริ่มใช้ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป)

  2. ประกาศ มทร.ล้านนา เรื่องอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าเทอม) New!! (เริ่มใช้ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป)

  3. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับ ปวช. และ ปริญญาตรี (กรณียื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา) New!! (เริ่มใช้ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป)

     ระเบียบว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 3)

1.  แบบฟอร์มงานวิชาการและงานทะเบียนวิทยาลัยฯ **สำหรับนักศึกษา**

    1.1 แบบคำร้องทั่วไป
    1.2 แบบคำร้องขอลาพักการเรียน
    1.3 แบบคำร้องขอเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล
    1.4 แบบฟอร์มใบลานักศึกษา
    1.5 แบบคำร้องขอย้ายสาขา
    1.6 ใบคำร้องขอลาออกจากสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับ ปวช. 
    1.7 ใบคำร้องขอลาออกจากสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับ ป.ตรี   
    1.8 แบบคำร้องขอใบแทนปริญญาบัตร (กรณีใบปริญญาบัตรสูญหาย)    
    1.9 ใบขออนุญาตออกหอพักนักศึกษา
    1.10 เอกสารเบิกค่าเล่าเรียนบุตร
    1.11 แนวปฏิบัติการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา ล่าช้าเกินกำหนดพร้อมชำระค่าปรับ New!! มีผลบังคับใช้ 1/2564 เป็นต้นไป
   
1.12 แบบฟอร์มขออนุญาตให้ I (ไอ) สำหรับอาจารย์ผู้สอน
    1.13 แบบฟอร์มขอรักษาสภาพนักศึกษา (ใช้ทั้ง 2 แผ่น)

2.  แบบฟอร์มห้องปฏิบัติการ New!!

    2.ระเบียบการเข้าใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์และการยืมวัสดุอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการฯ
    2.2 แบบฟอร์มเบิกสารเคมี
    2.3 แบบฟอร์มยืม-คืนเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
    2.4 แบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการฯ
 
    3 แบบฟอร์มกลุ่มงานสารสนเทศ       

    3.1 แบบฟอร์มขอรับบริการตรวจสอบซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 

 

    4 คู่มือและใบสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ( ธนาคารกสิกรไทย ) ** สำหรับบุคลากรวิทยาลัยฯ **

    4.1 ใบสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
    4.2 รายละเอียดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยธนาคารกสิกรไทย    


    5. แบบฟอร์ม ครุภัณฑ์ / สิ่งก่อสร้าง / แบบเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566  New ! 

        5.1  แบบฟอร์ม ง.4 รายละเอียดคำชี้แจงค่าครุภัณฑ์ (.doc)
        5.2  แบบฟอร์มสิ่งก่อสร้าง ง.5  
        5.3  แบบฟอร์ม ง.8 แบบเสนอแผนโครงการ
        5.4  แบบฟอร์ม ง.9 แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม

 

    6. การขอตำแหน่งทางวิชาการ

    ดาวน์โหลดได้ที่นี่ ==> http://www.rmutl.ac.th/news/3029-positionteacher 
    เครดิต นส.ภาวิณี ทรัพย์ปาน กบบ. มทร.ล้านนา

   

   7. คู่มือการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

    ดาวน์โหลดได้ที่นี่ ==> https://bit.ly/3ftwONO
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สำหรับบุคลากร มทร.ล้านนา 

 ประกาศ หลักเกณฑ์การลา การจ่ายค่าจ้างและเงินประจำตำแหน่ง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สำหรับบุคลากรสายวิชาการ

    แนวทางการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการดำเนินการงานการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

1. เอกสาร (ปะหน้า) แนวทางการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการดำเนินการงานการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

2. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560

3. ผลงานทางวิชาการที่ใช้ในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

4. ประเด็นปัญหาที่พบจากการพิจารณากลั่นกรอง

5. รวมหนังสือเวียนและหนังสือตอบข้อหารือเกี่ยวกับการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

6. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องการกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ.2562

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ** เล่มหลักสูตร ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด **

 1. ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  4 หลักสูตร ดาวน์โหลดที่นี่

 2. ระดับปริญญาตรี วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร / วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ดาวน์โหลดที่นี่

 

** ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) พ.ศ. 2552 **  ดาวน์โหลดที่นี่
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

New !  คู่มือการใช้งานระบบ RIMS สำหรับนักวิจัย ==> ดาวน์โหลดที่นี่

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


    

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา