โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์


 

ข้อมูลหลักสูตร

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์
  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ Certificate in Vocational Education Pre-Architecture

ชื่อประกาศนียบัตร

  ชื่อเต็มภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์
  ชื่อย่อภาษาไทย ปวช. เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Certificate in Vocational Education Pre-Architecture
  ชื่อย่อภาษาอังกฤษ Cert. in Voc. Pre-Arch.
ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 6 ภาคการศึกษาปกติ (3 ปี)
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับมัธยศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

รายวิชาที่เปิดสอน

  รายวิชา เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊กดูรายละเอียด

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา