โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์


 

ข้อมูลหลักสูตร

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์
  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ Certificate in Vocational Education Pre-Architecture

ชื่อประกาศนียบัตร

  ชื่อเต็มภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์
  ชื่อย่อภาษาไทย ปวช. เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Certificate in Vocational Education Pre-Architecture
  ชื่อย่อภาษาอังกฤษ Cert. in Voc. Pre-Arch.
ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 6 ภาคการศึกษาปกติ (3 ปี)
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับมัธยศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

รายวิชาที่เปิดสอน

  รายวิชา เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊กดูรายละเอียด

อาจารย์ประจำหลักสูตร

สาขาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี

หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์
 

ชื่อ-นามสกุล
นายวีระศักดิ์ สวนจันทร์
ตำแหน่ง
หัวหน้าหลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์
การศึกษา
ปริญญาโท คอ.บ.ครุศาสตร์ อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ความชำนาญ
ออกแบบ, เขียนแบบ, อินทีเรียดีไซน์ งานสถาปัตย์
เบอร์โทรศัพท์
053-266518 ต่อ 2068
อีเมล
aj-nui@hotmail.com

 

ชื่อ-นามสกุล
นายกอปรพร  นุกูลคาม
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำหลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์
การศึกษา
ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์
ความชำนาญ
สถาปนิก : สถาปัตยกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ,
ผู้เชียวชาญอาคารเขียว TREES-A NC และ TREES-A EB ,
ผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน
เบอร์โทรศัพท์
053-266518 ต่อ 2068 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 086-2060-666
อีเมล
kobporn@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวศิรินภา ใจเมือง
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
  ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต พละศึกษา
ความชำนาญ
วิชาพละศึกษา
เบอร์โทรศัพท์
053-266518 ต่อ 2001
อีเมล
si_rinapa_tay@hotmail.com

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา