โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์


ข้อมูลหลักสูตร

ชื่อหลักสูตรภาษาไทยประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษCertificate in Vocational Education Pre-Architecture

ชื่อประกาศนียบัตร

ชื่อเต็มภาษาไทยประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์
ชื่อย่อภาษาไทยปวช. เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษCertificate in Vocational Education Pre-Architecture
ชื่อย่อภาษาอังกฤษCert. in Voc. Pre-Arch.
ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา6 ภาคการศึกษาปกติ (3 ปี)
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับมัธยศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

รายวิชาที่เปิดสอน

รายวิชา เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์คลิ๊กดูรายละเอียด

อาจารย์ประจำหลักสูตร

สาขาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี

หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์

ชื่อ-นามสกุล
นายวีระศักดิ์ สวนจันทร์
ตำแหน่ง
หัวหน้าหลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์
การศึกษา
ปริญญาโท คอ.บ.ครุศาสตร์ อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ความชำนาญ
ออกแบบ, เขียนแบบ, อินทีเรียดีไซน์ งานสถาปัตย์
เบอร์โทรศัพท์
053-266518 ต่อ 2068
อีเมล
aj-nui@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล
นายเอกชัย ล่ามคำ
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์
ความชำนาญ
ออกแบบ, เขียนแบบงานสถาปัตย์, ควบคุมงานก่อสร้าง
เบอร์โทรศัพท์
053-266518 ต่อ 2068
อีเมล
tg_architect9179@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล
นายกอปรพร นุกูลคาม
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์
ความชำนาญ
ออกแบบ, เขียนแบบงานสถาปัตย์
เบอร์โทรศัพท์
053-266518 ต่อ 2068
อีเมล
kobpornnukulkam@yahoo.com.au

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา