โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรเตรียมศิลปะและการออกแบบ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

หลักสูตรเตรียมศิลปะและการออกแบบ


หลักสูตรเตรียมศิลปะและการออกแบบ (หลักสูตรใหม่)

ข้อมูลหลักสูตร

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรเตรียมศิลปะและการออกแบบ
  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ Certificate in Vocational Education

ชื่อประกาศนียบัตร

  ชื่อเต็มภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรเตรียมศิลปะและการออกแบบ
  ชื่อย่อภาษาไทย ปวช. เตรียมศิลปะและการออกแบบ
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Certificate in Vocational Education
  ชื่อย่อภาษาอังกฤษ Cert. in Voc. Pre-
ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 6 ภาคการศึกษาปกติ (3 ปี)
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับมัธยศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา