โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

หลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ


ข้อมูลหลักสูตร

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ
  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ Certificate in Vocational Education Pre-Bussiness Administration

ชื่อประกาศนียบัตร

  ชื่อเต็มภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ
  ชื่อย่อภาษาไทย ปวช. เตรียมบริหารธุรกิจ
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Certificate in Vocational Education Pre-Bussiness Administration
  ชื่อย่อภาษาอังกฤษ Cert. in Voc. Pre-BA.
ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 6 ภาคการศึกษาปกติ (3 ปี)
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับมัธยศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

 

รายวิชาที่เปิดสอน

  รายวิชา เตรียมบริหารธุรกิจ คลิ๊ก ดูรายละเอียด

อาจารย์ประจำหลักสูตร

เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์

หลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ
 

ชื่อ-นามสกุล
นายต้นวงศ์ ปรีชานนท์
ตำแหน่ง
หัวหน้าสาขาวิชาเตรียมบริหารธุรกิจ
การศึกษา
- Master of science (Applied Statistic, Operations Research) สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
- บ.ช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความชำนาญ
กระบวนการจัดทำบัญชี, บัญชีบริษัท, บัญชีห้างหุ้นส่วน, บัญชีอุตสาหกรรม, บัญชีคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์
053-266518 ต่อ 2190
อีเมล
tonevong@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล
นายพนม แก้วผาดี
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาโท ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
ความชำนาญ
วิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
เบอร์โทรศัพท์
053-266518 ต่อ 2190
อีเมล
ungalathefair@gmail.com

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวกาญจนา  ใบวุฒิ
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาโท การท่องเที่ยว Chongqing Technology and Business University
(สาธารณรัฐประชาชนจีน)
ความชำนาญ
ภาษาจีน
เบอร์โทรศัพท์
053-266518 ต่อ 2001
อีเมล
wootkarn@rmutl.ac.th

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวช่อทิพย์  นิมิตรกุล
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาโท การบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความชำนาญ
การบริหารธุรกิจ การตลาด
เบอร์โทรศัพท์
053-266518 ต่อ 2001
อีเมล
chorthip@rmutl.ac.th

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา