โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

หลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ


ข้อมูลหลักสูตร

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ
  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ Certificate in Vocational Education Pre-Bussiness Administration

ชื่อประกาศนียบัตร

  ชื่อเต็มภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ
  ชื่อย่อภาษาไทย ปวช. เตรียมบริหารธุรกิจ
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Certificate in Vocational Education Pre-Bussiness Administration
  ชื่อย่อภาษาอังกฤษ Cert. in Voc. Pre-BA.
ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 6 ภาคการศึกษาปกติ (3 ปี)
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับมัธยศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

 

รายวิชาที่เปิดสอน

  รายวิชา เตรียมบริหารธุรกิจ คลิ๊ก ดูรายละเอียด

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา