โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

หลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ


ข้อมูลหลักสูตร

ชื่อหลักสูตรภาษาไทยประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษCertificate in Vocational Education Pre-Bussiness Administration

ชื่อประกาศนียบัตร

ชื่อเต็มภาษาไทยประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ
ชื่อย่อภาษาไทยปวช. เตรียมบริหารธุรกิจ
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษCertificate in Vocational Education Pre-Bussiness Administration
ชื่อย่อภาษาอังกฤษCert. in Voc. Pre-BA.
ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา6 ภาคการศึกษาปกติ (3 ปี)
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับมัธยศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

 

รายวิชาที่เปิดสอน

รายวิชา เตรียมบริหารธุรกิจคลิ๊ก ดูรายละเอียด

อาจารย์ประจำหลักสูตร

เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์

หลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ

ชื่อ-นามสกุล
นายต้นวงศ์ ปรีชานนท์
ตำแหน่ง
หัวหน้าสาขาวิชาเตรียมบริหารธุรกิจ
การศึกษา
- Master of science (Applied Statistic, Operations Research) สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
- บ.ช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความชำนาญ
กระบวนการจัดทำบัญชี, บัญชีบริษัท, บัญชีห้างหุ้นส่วน, บัญชีอุตสาหกรรม, บัญชีคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์
053-266518 ต่อ 2190
อีเมล
tonevong@hotmail.com

  

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวมุกดา  แว่น
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา

ความชำนาญ
ระบบบัญชี เศรษฐศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์
053-266518 ต่อ 2190
อีเมล
mookda_wan@hotmail.com

 

ชื่อ-นามสกุล
นายพิพัทธเวศ วันนารี  ( ลาศึกษาต่อ )
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
Master of science in International Supply Chain Management University of Plymouth, UK
ความชำนาญ
กระบวนการโดยรวมของการไหลของวัสดุ สินค้า ตลอดจนข้อมูล และธุรกรรมต่าง ๆ
เบอร์โทรศัพท์
053-266518 ต่อ 2190
อีเมล
pip_wannaree@hotmail.com

 

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวกรรณิการ์ ดวงแสง
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์
ความชำนาญ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์
053-266518 ต่อ 2190
อีเมล
ape_aeecom@hotmail.com


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา