โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2559 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

กำหนดการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 กรกฎาคม 2559 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 614 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 28 กรกฎาคม 2559 - 7 สิงหาคม 2559

สถานที่ : ห้องพยาบาล อาคารศึกษาทั่วไป มทร.ล้านนา เจ็ดลิน ห้วยแก้ว

ผู้รับผิดชอบ : แผนกพยาบาล

แผนกพยาบาล วทส. แจ้งให้นักศึกษา ระดับปวช. ชั้นปีที่ 1 และระดับปริญญาตรี วิศวกรรมกระบวนการอาหาร ชั้นปีที่ 1 เข้ารับการตรวจสุขภาพ

ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 ณ ห้องพยาบาล อาคารศึกษาทั่วไป มทร.ล้านนา เจ็ดลิน ห้วยแก้ว

รายละเอียดเพิ่มเติมที่  http://college.rmutl.ac.th/news/1519-กำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่-ระดับ-ปวช-และปริญญ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา