โลโก้เว็บไซต์ มหกรรมรักน้อง No-S No-L | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

มหกรรมรักน้อง No-S No-L

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 สิงหาคม 2559 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 548 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 14 สิงหาคม 2559 - 14 สิงหาคม 2559

สถานที่ : มทร.ล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา + สโมสรนักศึกษา

วันที่ 14 สิงหาคม 2559 สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และสโมสรนักศึกษาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมมหกรรมรักน้อง NO-S NO-L ซึ่งรูปแบบการจัดงานจะเน้นการใช้กิจกรรมที่สร้างสรรค์ แทนการรับน้องแบบรุ่นแรง ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ โดยจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการ "มหกรรมรักน้อง NO-S NO-L"  เน้นการทำกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์โดยปราศจากสิ่งเสพติด เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ความสามัคคีระหว่างเพื่อน รุ่นพี่กับรุ่นน้อง อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษารักและเคารพในสถาบันอันทรงเกียรติแห่งนี้ โดยจัดกิจกรรมภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด สอบถามรายละเอียดการจัดกิจกรรมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา โทร.053-921444 ต่อ 1230 ,สโมสรนักศึกษา โทร.053-921444 ต่อ 1483 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา