โลโก้เว็บไซต์ ขยายเวลาเปิดรับบทความ CRCI 2023 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ขยายเวลาเปิดรับบทความ CRCI 2023

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 พฤษภาคม 2566 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 217 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 1 พฤษภาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2566

สถานที่ : www.crci.rmutl.ac.th

ผู้รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา

 

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566

9th Conference on Research and Creative Innovations: CRCI 2023

วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ “...สู่วิจัยรับใช้สังคม การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยนวัตกรรม เพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”

 

ขยายเวลาเปิดรับบทความ  

CALL FOR PAPER : CRCI 2023

ลงทะเบียนส่งผลงาน ผ่านระบบ Online Submission

บทความ : วันที่ 5-10 พฤษภาคม 2566

ผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ : วันที่ 5-31 พฤษภาคม 2566

 

ส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอ

 

ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

 

   

 

   

อัตราค่าลงทะเบียน บทความละ 3,000 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม

อัตราค่าลงทะเบียน ผลงานละ 3,000 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม

 

การนำเสนอผลงาน = สาขาที่เปิดรับ 

 • (01-ENG) งานวิจัย ด้าน วิศวกรรม พลังงาน และเทคโนโลยี

 • (02-SCI) งานวิจัย ด้าน วิทยาศาสตร์ กายภาพ สุขภาพ และชีวภาพ

 • (03-AGRI) งานวิจัย ด้าน เทคโนโลยีเกษตร และอาหาร

 • (04-BA) งานวิจัย ด้าน บริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์

 • (05-ART) ด้าน ศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมศาสตร์

 • (06-SE) งานวิจัยรับใช้สังคม / งานวิจัยนวัตกรรมชุมชน

 • (07-R2R) งานประจำสู่งานวิจัย

 • (08-EDU) งานวิจัยด้านการศึกษา

 

ประเภทผลงาน = การประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์

 • สิ่งประดิษฐ์  (Invention)

 • นวัตกรรม (Innovation)

 • งานสร้างสรรค์ (Creative work)

 

รางวัล

  รางวัลบทความยอดเยี่ยม 24 รางวัล 
ตามกลุ่มสาขา (8 สาขา) สาขาละ 3 รางวัล ได้แก่ อันดับ 1 (Gold), อันดับ 2 (Silver), อันดับ 3 (Bronze) คัดเลือกจากบทความที่มีคะแนนการประเมินคุณภาพบทความสูงสุด (อ้างอิงจากผลคะแนนในระบบประเมินออนไลน์) ได้รับใบประกาศนียบัตรรางวัลบทความยอดเยี่ยม

  รางวัลการนำเสนอผลงานยอดเยี่ยม (Best Presentation) 16 รางวัล 
ตามกลุ่มสาขา (8 สาขา) พิจารณาจากคะแนนการนำเสนอผลงานสูงสุดของประเภทภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ สาขาละ 1 รางวัล (อ้างอิงข้อมูลสรุปคะแนนจากแบบฟอร์มประเมินของคณะกรรมการประจำห้องนำเสนอ ภาคบรรยายและโปสเตอร์) ได้รับโล่รางวัล**

 รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมงานสร้างสรรค์ (3 ประเภท) ไม่จำกัดจำนวน

มอบรางวัลตามคุณภาพผลงาน พิจารณาจากคะแนนคุณภาพของผลงานระดับ Gold (ได้คะแนนมากกว่า85) ระดับ Silver (ได้คะแนนระหว่าง 75-85) ระดับ Bronze (ได้คะแนนระหว่าง 65-75) ได้รับใบประกาศนียบัตรรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมงานสร้างสรรค์

 รางวัลการนำเสนอผลงานประกวดยอดเยี่ยม (Best Presentation) 3 รางวัล

พิจารณาจากคะแนนการนำเสนอผลงานสูงสุด ประเภทละ 1 รางวัล (อ้างอิงข้อมูลสรุปคะแนนจากแบบฟอร์มประเมินของคณะกรรมการตัดสินผลงานประกวด) ได้รับโล่รางวัล**
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา