โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมเนื่องในประเพณีวันวิสาขบูชา | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

กิจกรรมเนื่องในประเพณีวันวิสาขบูชา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 พฤษภาคม 2566 โดย อุไรพร ดาวเมฆลับ จำนวนผู้เข้าชม 76 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 2 มิถุนายน 2566 - 2 มิถุนายน 2566

สถานที่ : ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา และจุดที่ 9 เส้นทางเดินขึ้นดอย

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา

17.00 - 17.30 น. ลงทะเบียน ณ ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา

17.30 - 18.00 น. บรรยาย เรื่อง "วันวิสาขบูชา กับ ประเพณีเตียวขึ้นดอยสุเทพ สัมพันธ์กันอย่างไร?"

18.00 18.30 น. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับประเพณีเตียวขึ้นดอยสุเทพ"

18.30 - 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น

19.00 - 19.30 น. เดินทางจาก มทร.ล้านนา ไปยัง จุดที่ 9 ศาลาชมวิว

19.30 - 22.00 น. ร่วมดำเนินกิจกรรมพิธีอัญเชิญน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทาน

22.00 - 23.00 น. เดินทางกลับถึง มทร.ล้านนา โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

              : แต่งกายด้วยเสื้อสีขาวทรงสุภาพ 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา