โลโก้เว็บไซต์ พิธีนมัสการครูบาศรีวิชัย | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

พิธีนมัสการครูบาศรีวิชัย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 กันยายน 2559 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 500 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 21 กันยายน 2559 - 21 กันยายน 2559

สถานที่ : อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย

ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา