โลโก้เว็บไซต์ วันเปิดภาคการศึกษา 2/2559 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วันเปิดภาคการศึกษา 2/2559

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2559 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 495 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 9 มกราคม 2560 - 9 มกราคม 2560

ผู้รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา