โลโก้เว็บไซต์ บริจาคโลหิต | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

บริจาคโลหิต

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 กันยายน 2560 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 667 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 26 กันยายน 2560 - 26 กันยายน 2560

สถานที่ : เชียงใหม่ศิลาดล หมู่ 6 ต.ป่่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา