โลโก้เว็บไซต์ ติดต่อวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ติดต่อวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด


ช่องทางติดต่อวิทยาลัยฯ ผ่านบริการ E-Service ==> คลิ๊กที่นี่

 

ช่องทางติดต่อทางโทรศัพท์ :

สำนักงานผู้อำนวยการ 

โทร. 053 266 518  ต่อ 2001 งานบุคลากร ( นายณยศ )
              
                      ต่อ 2031 งานสารบรรณ , งานพัสดุ   ( นส.ชไมพร / นางศิริพรรณ )

                      ต่อ 2012 งานวิชาการและกิจการนักศึกษา ( นส.อรพรรณ / นส.วรรณนิพา )

                      ต่อ 2014 งานหลักสูตรโรงเรียนเตรียมฯ / สหวิทยาการ ( นายธนากร ) ( นายสงกรานต์ )

 

โทร. 053 266 516  ต่อ 2130 งานทะเบียนและวัดผล / ประชาสัมพันธ์ / อาคารสถานที่ ( นายนิพนธ์ )

                      ต่อ 2031 งานแผนและยุทธศาสตร์ ( นส.ธมลวรรณ )

                      ต่อ 2031 งานประกันคุณภาพ ( นส.วีรินทร์ภัทร์ )
 

สำนักวิชาการและบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน ( WIL )  อ.ประพล รัตนไตร


โครงการโรงเรียนในโรงงาน ร่วมกับ บริษัทสยามมิชลิน จำกัด ( Michelin ) นส.ศิลาพร ก้อนศิลา 
 

ศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพล้านนา ( Lanna TVET HUB ) ต่อ 2012 นส.วิราพร ไชยมหา

 

แผนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เลขที่ 98 หมู่ 8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา