โลโก้เว็บไซต์ ติดต่อวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ติดต่อวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด


ช่องทางติดต่อวิทยาลัยฯ ผ่านบริการ E-Service ==> คลิ๊กที่นี่

 

ช่องทางติดต่อทางโทรศัพท์ :

สำนักงานผู้อำนวยการ / สำนักงานวิชาการและงานทะเบียน : 082 - 708 - 6800

โครงการโรงเรียนในโรงงาน ร่วมกับ บริษัทสยามมิชลิน จำกัด ( Michelin ) นส.ศิลาพร ก้อนศิลา (อิง) C1-404

ศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพล้านนา ( TVET HUB Lanna ) นส.วิราพร ไชยมหา (แตง) C1-501

 

แผนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เลขที่ 98 หมู่ 8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา