โลโก้เว็บไซต์ ระบบทะเบียนกลางนักศึกษา และปฏิทินการศึกษาประจำปี | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ระบบทะเบียนกลางนักศึกษา และปฏิทินการศึกษาประจำปี


 

เข้าสู่ระบบทะเบียนกลาง (สำหรับนักศึกษา)

regis.rmutl.ac.th/student/ คลิ๊กที่นี่

-----------------------------------------------------------------------------

New !!  ปฏิทินการศึกษา ประจำปี 2567 คลิ๊กที่นี่ 


ปฏิทินการศึกษา ประจำปี 2566 คลิ๊กที่นี่ 

ปฏิทินการศึกษา ประจำปี 2565 ฉบับที่ 2 (แก้ไข)  คลิ๊กที่นี่ 
ปฏิทินการศึกษา ประจำปี 2564  คลิ๊กที่นี่
ปฏิทินการศึกษา ประจำปี 2563 (ฉบับที่2) คลิ๊กที่นี่
ปฏิทินการศึกษา ประจำปี 2562 คลิ๊กที่นี่
ปฏิทินการศึกษา ประจำปี 2561 คลิ๊กที่นี่
ปฏิทินการศึกษา ประจำปี 2560 คลิ๊กที่นี่
ปฏิทินการศึกษา ประจำปี 2559 คลิ๊กที่นี

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คู่มือนักศึกษา และระเบียนการศึกษา

คลิ๊กที่นี่

-----------------------------------------------------------------------------

New !!  ขั้นตอนการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา

(กรณีล่าช้าเกินกำหนด) พร้อมชำระค่าปรับ โหลดที่นี่

** เริ่มใช้ภาคเรียนที่ 1/2564 เป็นต้นไป **

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คู่มือการเข้าใช้งาน Ms-Teams ของนักศึกษา

คลิ๊กที่นี่

 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา