โลโก้เว็บไซต์ ระบบทะเบียนกลางนักศึกษา และปฏิทินการศึกษาประจำปี | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ระบบทะเบียนกลางนักศึกษา และปฏิทินการศึกษาประจำปี


 

เข้าสู่ระบบทะเบียนกลาง (สำหรับนักศึกษา)

regis2015.rmutl.ac.th คลิ๊กที่นี่

 

New !! ปฏิทินการศึกษา ประจำปี 2562 คลิ๊กที่นี่

ปฏิทินการศึกษา ประจำปี 2561 คลิ๊กที่นี่

ปฏิทินการศึกษา ประจำปี 2560 คลิ๊กที่นี่

ปฏิทินการศึกษา ประจำปี 2559 คลิ๊กที่นี

 

 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา