โลโก้เว็บไซต์ รางวัลเกียรติยศ วิทยาลัยฯ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

รางวัลเกียรติยศ วิทยาลัยฯรางวัล ผลงาน และโครงงานเด่น

ระหว่างปี พ.ศ. 2554 - 2560

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา