โลโก้เว็บไซต์ รางวัลเกียรติยศ วิทยาลัยฯ ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 - 2562 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

รางวัลเกียรติยศ วิทยาลัยฯ ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 - 2562


 

 

 

รางวัล ผลงาน และโครงงานเด่น

ระหว่างปี พ.ศ. 2554 - 2562

 


 

 
รางวัลเด่นประจำปี 2561 - 2562
1. อาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  มทร.ล้านนา ประกอบด้วย อ.ช่อทิพย์ นิมิตรกุล อ.มุกดา ศิริ และอ.มนสิชา พิชัยพรหม ได้รับรางวัลชมเชยด้านความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการสอน จากโครงการ Fin. ดี  We can do!!! จากผลงาน  Plan your money วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

2. อาจารย์พลกฤษณ์  ทุนคำ และ อาจารย์ลีรวัฒน์  สุภารัตน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยฯ และเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ ได้นำนักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยฯ เข้าร่วมการแข่งขันโครงการประกวดการพัฒนาต้นแบบทางวิศวกรรมระดับประเทศ (สายอาชีวะ) ตอน "การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อพัฒนาชุมชน"

โดยสามารถคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันระดับชาติ สายอาชีวะศึกษา มาครองได้เป็นผลสำเร็จ ในชื่อผลงาน "เครื่องแจ้งเตือนไฟป่าผ่านระบบโครงข่าย LoRaWan" โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ได้แก่ นายพลวัต สุภารัตน์ และ นายภูษิต อัมพรสว่าง นักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 3 โมดูลเมคคาทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2561 ณ Siam Square กรุงเทพฯ

3. นักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์สมองกล micro:bit ในงาน Thailand micro:coding Championship 2019 โดยสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Innovative Robot หุ่นยนต์นวัตกรรม Assisting Humanity " เครื่องคัดแยกประเภทขวดเพื่อรีไซเคิล " ระดับประเทศ มาครอบครอง ได้แก่ นายอรรณพ แซ่โค้ว ตวศ. 2 (เครื่องกล) / นายพงศ์ปณต ส่งแสงเติม ตวศ.2 (เครื่องกล) วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่

4. อาจารย์วีระศักดิ์ สวนจันทร์ , อาจารย์กอปรพร นุกูลคาม , อาจารย์บวรศักดิ์ สมเคราะห์ และ อาจารย์พิเชษฐ์ โค้วตระกูล อาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา

นำนักศึกษา หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ได้แก่ นางสาวสุพิชญา ขันวิชัย , นายพันธกานต์ นันทิยา , นส. นัฐนันทน์ บัณฑิต และ นส. วณิชญา ธรรมปัญญา เข้าร่วมการแข่งขัน โครงการ Enjoy Science : Young Makers Contest โดยเป็นการประกวดผลงาน สิ่งประดิษฐ์ทางด้านนวัตกรรม ซึ่งนักศึกษาได้นำผลงานชื่อ "ถังขยะแลกเงิน" และ "จักรยานดูดใบไม้" ส่งเข้าประกวด 

โดยผลงานชื่อ "ถังขยะแลกเงิน" สามารถคว้า รางวัล Popular Vote สายอาชีวะศึกษาพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท มาครองได้เป็นผลสำเร็จ ระหว่างวันที่ 19 - 21 มกราคม 2562 ณ สตรีท รัชดา กรุงเทพมหานคร

5. ดร.จรรยวรรธน์ วุฒิจำนงค์ และ ดร.สุรีวรรณ ราชสม อาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมนำเสนองานผลงานทางวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “2019 2nd International conference on Agriculture, Food and Biotechnology"(ICAFB 2019) ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23 – 25 มกราคม 2562 ณ National University of Singapore Show Foundation Alumni House สาธารณรัฐสิงคโปร์

โดยผลงานของ ดร.จรรยวรรธน์ วุฒิจำนงค์ ในชื่อเรื่อง Total dietary fiber in coconut powder cookies and their antioxidant activity : A healthy snack potentiality สามารถคว้ารางวัล การนำเสนอผลงานยอดเยี่ยม ภาคบรรยาย ในการประชุมครั้งนี้ วันที่ 23 - 25 มกราคม 2562 ณ Shaw Foundation Alumni House , National University of Singapore สาธารณรัฐสิงคโปร์

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา