โลโก้เว็บไซต์ รายงานประจำปี | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

รายงานประจำปีรายงานประจำปี


รายงานประจำปี 2554 ===>  Download

รายงานประจำปี 2555 ===>  Download

รายงานประจำปี 2556 ===>  Download

รายงานประจำปี 2557 ===>  Download


รายงานประจำปี 2558
===>  Download


รายงานประจำปี 2559
 ===>  Download


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา