โลโก้เว็บไซต์ รายงานประจำปี | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

รายงานประจำปี


 

รายงานประจำปี

 

รายงานประจำปี 2554 ===>  Download
 

รายงานประจำปี 2555 ===>  Download
 

รายงานประจำปี 2556 ===>  Download
 

รายงานประจำปี 2557 ===>  Download


รายงานประจำปี 2558 ===>  Download


รายงานประจำปี 2559 ===>  Download


รายงานประจำปี 2560 ===>  Download
 

        รายงานประจำปี 2561 ===>  Download
 

       รายงานประจำปี 2562 ===>  Download

 


รายงานประจำปี 2560 ===>  Download

        รายงานประจำปี 2561 ===>  Download

       รายงานประจำปี 2562 ===>  Download

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา