โลโก้เว็บไซต์ รายงานประจำปี | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

รายงานประจำปี


 

รายงานประจำปี

 

รายงานประจำปี 2554 ===>  Download
 

รายงานประจำปี 2555 ===>  Download
 

รายงานประจำปี 2556 ===>  Download
 

รายงานประจำปี 2557 ===>  Download


รายงานประจำปี 2558 ===>  Download


รายงานประจำปี 2559 ===>  Download


รายงานประจำปี 2560 ===>  Download
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายงานประจำปี 2561 ==> Download

รายงานประจำปี 2562 ==> Download

รายงานประจำปี 2563 ==> Download

รายงานประจำปี 2564 ==> Download

 

 

 

รายงานประจำปี 2563

รายงานประจำปี 2564

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา