โลโก้เว็บไซต์ แผนปฏิบัติราชการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

แผนปฏิบัติราชการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนาแผนปฏิบัติราชการ วิทยาลัยฯ ประจำปี 2558

ดาวน์โหลดที่นี่


แผนปฏิบัติราชการ วิทยาลัยฯ ประจำปี 2559

ดาวน์โหลดที่นี่


แผนปฏิบัติราชการ วิทยาลัยฯ ประจำปี 2560

ดาวน์โหลดที่นี่


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา