โลโก้เว็บไซต์ แผนปฏิบัติราชการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

แผนปฏิบัติราชการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา


 

แผนปฏิบัติราชการ วิทยาลัยฯ ประจำปี 2558

ดาวน์โหลดที่นี่

 

แผนปฏิบัติราชการ วิทยาลัยฯ ประจำปี 2559

ดาวน์โหลดที่นี่

 

แผนปฏิบัติราชการ วิทยาลัยฯ ประจำปี 2560

ดาวน์โหลดที่นี่

 

แผนปฏิบัติราชการ วิทยาลัยฯ ประจำปี 2561

ดาวน์โหลดที่นี่

 

 

แผนปฏิบัติราชการ วิทยาลัยฯ ประจำปี 2563

ดาวน์โหลดที่นี่

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา