โลโก้เว็บไซต์ แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการหน่วยงานวิทยาลัยฯ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการหน่วยงานวิทยาลัยฯ


แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการหน่วยงานวิทยาลัยฯ

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา