โลโก้เว็บไซต์ แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการหน่วยงานวิทยาลัยฯ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการหน่วยงานวิทยาลัยฯ


แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการหน่วยงานวิทยาลัยฯ ปี พ.ศ.2565

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา