โลโก้เว็บไซต์ คู่มือการปฏิบัติงานวิทยาลัยฯ  [Work Manual CISAT] | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

คู่มือการปฏิบัติงานวิทยาลัยฯ [Work Manual CISAT]


คู่มือการปฏิบัติงานวิทยาลัยฯ

[Work Manual CISAT]

คู่มือปฏิบัติงานสำหรับนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ / ชำนาญการ

1. คู่มือมาตรฐานกระบวนการใช้ระบบทะเบียนกลางในระดับ ปวช.

2. คู่มือมาตรฐานการฝึกงานในระดับ ปวช.

คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ

1. คู่มือมาตรฐานกระบวนการใช้สารสนเทศสำหรับงานนโยบายและแผน ระดับคณะ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา