โลโก้เว็บไซต์ สอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 / 2559 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

สอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 / 2559

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 กันยายน 2559 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 549 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 6 กันยายน 2559 - 30 กันยายน 2559

สถานที่ : อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ

กำหนดการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 / 2559 ระหว่างวันที่ 26 - 30 กันยายน 2559 สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. ทุกชั้นปี

http://college.rmutl.ac.th/news/1976-ประกาศแจ้งตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่-1-2559-สำออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา