โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

กำหนดการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 สิงหาคม 2559 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 499 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 26 สิงหาคม 2559 - 29 สิงหาคม 2559

สถานที่ : ห้องประชุมสารภี นว.202

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายนโยบายและแผนยุทธศาสตร์

กำหนดการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 ที่ห้องประชุมสารภี นว.202 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 16.00 น. โดยมีคณะกรรมการฯ ตรวจประเมิน ศึกษาเอกสารหลักฐาน ข้อมูลเพิ่มเติม และสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ตามรายงานการประเมินตนเอง 1 หลักสูตร และคณะกรรมการจะให้ข้อเสนอแนะและตอบข้อซักถามแก่ผู้เข้าร่วมตรวจประเมินออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา