โลโก้เว็บไซต์ RMUTL 1st ISHPMNB 2017 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

RMUTL 1st ISHPMNB 2017

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 ธันวาคม 2559 โดย สุพิชฌาย์ ถาวรลิมปะพงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 558 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 5 มกราคม 2560 - 6 มกราคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา

The 1st International Symposium on Application of High-voltage, Plasmas & Micro/Nano Bubbles to Agriculture and Aquaculture, (RMUTL 1st ISHPMNB 2017) will be held at Rajamangala University of Technology Lanna, Chiang Mai, Thailand, January 5-6, 2017

This symposium is initiated to provide an open forum for the introduction and discussion of the most current status of innovative scientific and technological achievements in the interdisciplinary versatile fields of high-voltage, plasmas and micro/nano bubbles applied to agriculture, aquaculture and food safety.

In ISHPMNB 2017, the scope covers an interdisciplinary variety of high voltage, plasma and micro/nano bubble technologies including (but not limited to) newly-developed innovative devices, application processes, and integration technologies of both high voltage, plasma and micro/nano bubble technologies. To develop these innovative technologies for the advanced practical devices, the understanding and development of basic and new high voltage, plasma and micro/nano bubble technologies are essential and rather inevitable. Also feedback between engineering and agricultural researchers is strongly encouraged to accelerate the researches.

In this context, this ISHPMNB 2017 is very unique and most useful in developing rapidly emerging and innovative technologies relating to both high voltage, plasma and micro/nano bubble technologies applied to agriculture, aquaculture and food safety.

In RMUTL 1st ISHPMNB 2017, through the symposium topics related to interdisciplinary fields, we will provide a forum sharing the research achievements in the fields related to high voltage, plasma and micro/nano bubble R&D. Also, key note lectures with novel topics which draw more attention to high voltage, plasma, micro/nano bubble-related R&D communities will no doubt provide more indepth discussion and understanding on these related R&D directions.

Website -> http://hvpmnb.rmutl.ac.th


ที่มา : RMUTL 1st ISHPMNB 2017ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา