โลโก้เว็บไซต์ ประเมินผู้สอน 2/2559 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ประเมินผู้สอน 2/2559

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 มีนาคม 2560 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 611 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 10 มีนาคม 2560 - 20 มีนาคม 2560

สถานที่ : -

ผู้รับผิดชอบ : งานทะเบียน วทส.

กำหนดให้นักศึกษา ระดับ ปวช. ทุกชั้นปี ทำการประเมินอาจารย์ผู้สอน ในภาคเรียนที่ 2/2559

ในระบบทะเบียนกลาง http://regis.rmutl.ac.th/student/login ที่เมนู S07 

** ต้องประเมินให้ครบทุกข้อ**

หากนักศึกษาเพิกเฉย จะไม่มาสามารถรับผลการศึกษาในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 ได้ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา