โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรม CISAT CAMP เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรม CISAT CAMP เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2559 โดย ศักดิ์ชัย กันธะดา จำนวนผู้เข้าชม 1137 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 28 มีนาคม 2559 - 30 พฤษภาคม 2559

สถานที่ : อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ผู้รับผิดชอบ : วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ระหว่างวันที่ 28 – 30  มีนาคม 2559 ณ อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ / โรงปฏิบัติการทักษะพื้นฐาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยทีมงาน CISAT CAMP

จัดกิจกรรมการทดสอบสมรรถนะ ทักษะพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ ให้แก่น้องๆ นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาจำนวน 72 คน โดยมีคณาจารย์และบุคคลภายนอกเฝ้าสังเกตการณ์และให้คะแนน น้องๆ ในเรื่องของทักษะวิชาชีพ ความสามารถ ไหวพริบ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการมีมนุษยสัมพันธ์

โดยทางทีมงาน จะทดสอบความสามารถน้องๆ โดยผ่านกระบวนการต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 6 ฐาน สลับหมุนเวียนกัน และจะคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถในด้านวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 35 คน เพื่อบรรจุเป็นนักศึกษาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 1/2559 ต่อไป

โดยจะประกาศผลนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นนักศึกษาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 1/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 14.00 น.
ทางเว็ปไซต์

http://college.rmutl.ac.th หรือ

http://entrance.rmutl.ac.th/Bh/Announce2/search.phpออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา