โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา ประจำปี 2558 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา ประจำปี 2558

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2559 โดย ศักดิ์ชัย กันธะดา จำนวนผู้เข้าชม 462 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 18 พฤษภาคม 2559 - 19 พฤษภาคม 2559

สถานที่ : ห้องประชุมสารภี นว.202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ

ผู้รับผิดชอบ : วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559 เวลา 9.00 น. – 1 6.30 น. ณ ห้องประชุมสารภี นว.202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา ขาวเหลือง ผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน” ให้แก่หัวหน้าสาขาวิชา และผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของวิทยาลัยฯ ทั้งในระดับอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา เพื่อทำความเข้าใจระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่นี้ ที่มุ่งเน้นการศึกษาภายในระดับหลักสูตรให้มีการดำเนินการตั้งแต่ การวางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บัณฑิต และส่งเสริม สนับสนุน กำกับติดตามการดำเนินงานของคณะ และวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยฯออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา