โลโก้เว็บไซต์ โครงการการปฏิบัติการทางด้านทัศนศิลป์ RMUTL International art Workshop 2018  | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

โครงการการปฏิบัติการทางด้านทัศนศิลป์ RMUTL International art Workshop 2018

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 กุมภาพันธ์ 2561 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 324 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 14 กุมภาพันธ์ 2561 - 17 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่ : ณ มทร.ล้านนา (เจ็ดยอด)

ผู้รับผิดชอบ : คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

“RMUTL International Art Workshop 2018”

    คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและสำนักงานวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางทัศนศิลป์ และนิทรรศการนานาชาติ “RMUTL International Art Workshop 2018” ในระหว่างวันที่ 14 – 17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เจ็ดยอด) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคกระบวนการสร้างสรรค์ ผลงานทางศิลปะตามอัตลักษณ์ของศิลปิน และวัฒนธรรมระหว่างเครือข่ายศิลปินไทย และศิลปินนานาชาติ 
    
    ทั้งนี้ พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ “RMUTL International Art Workshop 2018” ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายวีระ  โรจน์พจนรัตน์ เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานมีกิจกรรม   การปฏิบัติการทางทัศนศิลป์ การสร้างสรรค์ศิลปะและการบรรยายพิเศษจากศิลปินแห่งชาติ ศิลปินนานาชาติและศิลปินอิสระมากมาย อาทิ บรรยายและเขียนภาพจิตรกรรมประกอบการแสดงคีตนาฎการล้านนา โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม), กิจกรรมการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์  Art Workshop โดยศิลปินแห่งชาติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง, ศาสตราจารย์เดชา  วราชุน, อาจารย์พิชัย  นิรันด์, อาจารย์อินสนธ์ วงค์สาม พร้อมด้วยศิลปินนักวิชาการ ศิลปินนานาชาติและศิลปินอิสระ ทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 250 ท่านจาก 16 ประเทศ ซึ่งการผลงานทางศิลปะทางด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปะภาพพิมพ์และสื่อศิลปะ จะนำมาจัดแสดงในนิทรรศการ “Art Exhibition RMUTL International Workshop 2018” ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2561 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมราชมงคลล้านนา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เจ็ดยอด) 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา 0 8358 2078 8
ผศ.ลิปิกร มาแก้ว โทร 0 8198 0698 0
น.ส.น้ำฝน  อุ่นฤทธิ์ โทร 0 8667 0633 0

(ภาพ/ข่าว : น.ส.สิริญญา ณ นคร นักประชาสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา )
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา