โลโก้เว็บไซต์ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 17 กันยายน 2561 โดย น้ำฝน สุทธิกุญชร จำนวนผู้เข้าชม 422 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 25 มกราคม 2562 - 26 มกราคม 2562

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ผู้รับผิดชอบ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

                      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะทางวิชการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 25 -26 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีกลางระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะวิชาการทางเทคโนโลยีการเกษตรด้านต่าง ๆ และการแข่งขันทักษะปฏิบัติการที่สามารถนำไปใช้จริงในอนาคต ทั้งการทำงานหรือการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม<<<
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา