โลโก้เว็บไซต์ ปฏิทินกิจกรรมบุคลากร | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 กลุ่มกิจกรรม : ปฏิทินกิจกรรมบุคลากร

งานประชุมสัมมนาวิชาการ รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9
พุธ 9 พฤศจิกายน 2559

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน
ผู้รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนางานประชุมสัมมนาวิชาการ รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9"วิกฤตปัญหา ดิน น้ำ ป่า เพื่อการพัฒนาพลังงานสู่วิถีชุมชนที่ยั่งยืน"ระหว่างวันที่ 29-30พฤศจิกายน 2559ดูรายละเอียด >> อ่านต่อ


การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์
ศุกร์ 9 กันยายน 2559

สถานที่ : ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 56 พรรษา มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนาการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมรับฟังสิทธิประโยชน์ในสวัสดิการ ประกันสุขภาพกลุ่มฯ จากบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
อังคาร 9 สิงหาคม 2559

สถานที่ : ห้องประชุมสารภี นว.202
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานทรัพยืสินและสิทธิประโยชน์ มทร.ล้านนาตามที่สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้ดำเนินการจัดส่งมอบบัตรประกันสุขภาพกลุ่มของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (พนักงานมหาวิทยาลัย) ไปยังหน่วยงานต่างๆ เรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอเชิญชวนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมรับฟังสิทธิประโยชน์ในสวัสดิการ ประกันสุขภาพกลุ่มฯจากบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (มีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 - 3 กรกฎาคม 2560) ในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา ประจำปี 2558
พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2559

สถานที่ : ห้องประชุมสารภี นว.202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ
ผู้รับผิดชอบ : วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559 เวลา 9.00 น. – 1 6.30 น. ณ ห้องประชุมสารภี นว.202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯวิ... >> อ่านต่อ


Count Activity : 41 - 44 ทั้งหมด 44

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา