โลโก้เว็บไซต์ 2018-01-08 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2018-01-08

หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรมการใช้ Micro Bit (ไมโคร บิท) ณ ห้องปฏิบัติการไฟฟ้า C2-610 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด
จันทร์ 8 มกราคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการไฟฟ้า C2-610 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร อาจารย์ประจำหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดอบรมการใช้ Micro Bit (ไมโคร บิท) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ และอาจารย์ณรงค์ นันทกุศล อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ที่ได้มาบรรยายให้ความรู้ด้านบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อการศึกษา โดยการอบรมครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการจุดประกายสำหรับการทำโครงงานของนักศึกษา โดยได้สอนวิธีการใช้ Java Script Block Editor... >> อ่านต่อ


รับสมัครเข้าเป็นสมาชิก โครงการ ล้านนารวมใจ
จันทร์ 8 มกราคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

โครงการ "ล้านนารวมใจ"    หลักการสำคัญของโครงการดังนี้ 1. การเริ่มโครงการมีเจตนารมณ์เพื่อสร้างความเข้มแข็ง เกิดการร่วมแรงร่วมใจ ให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมีหลักการสำคัญ คือให้บุคลากรทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจที่จะเริ่มโครงการ และเป็นภาคการสมัครใจ 2. ผู้มีสิทธิได้รับเงินสมทบสำหรับจัดงานฌาปนกิจ ได้... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา