โลโก้เว็บไซต์ โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม  | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 มิถุนายน 2561 โดย นิพนธ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมลงนามความร่วมมือโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) ณ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2561 ณ ห้องบุษกร อาคารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ ศูนย์ประชุมธรมมศาสตร์รังสิต...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา