โลโก้เว็บไซต์ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งระดับชำนาญการ-11-06-64 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งระดับชำนาญการ-11-06-64

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 18 มิถุนายน 2564 โดย นิพนธ์มทร.ล้านนา ประกาศแต่งตั้ง พนง.อุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ จำนวน 19 ราย
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีการประเมินบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานกำหนดระดับตำแหน่ง...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา