โลโก้เว็บไซต์ งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๙ “เกษียณรักสัมพันธ์  สานใจ  สายใยราชมงคลล้านนา” | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๙ “เกษียณรักสัมพันธ์ สานใจ สายใยราชมงคลล้านนา”

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 สิงหาคม 2559 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 791 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 22 กันยายน 2559 - 22 กันยายน 2559

สถานที่ : ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ อาคารศูนย์นานาชาติ ชั้น ๓ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี


งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๙

“เกษียณรักสัมพันธ์  สานใจ  สายใยราชมงคลล้านนา”

วันที่  ๒๒  กันยายน  ๒๕๕๙

ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์  อาคารศูนย์นานาชาติ  ชั้น ๓  โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

(คลิกดาวน์โหลดกำหนดการ)
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา