โลโก้เว็บไซต์ สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560

ศุกร์ 11 สิงหาคม 2560 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว


ระยะเวลา : 11 สิงหาคม 2560 - 1 ตุลาคม 2560

สถานที่ : อาคาร C2 นวัตกรรมวิทยาลัยฯ

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ

ด้วยปฏิทินการศึกษา ประขำปี 2560 กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 /2560 

ในระหว่างวันที่ 25 กันยายน - 31 กันยายน 2560 ของระดับ ปวช.

และ 25 กันยายน - 1 ตุลาคม 2560 ในระดับปริญญาตรี 

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ และโปรดเตรียมความพร้อมในการสอบ