โลโก้เว็บไซต์ สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 สิงหาคม 2560 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 662 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 11 สิงหาคม 2560 - 1 ตุลาคม 2560

สถานที่ : อาคาร C2 นวัตกรรมวิทยาลัยฯ

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ

ด้วยปฏิทินการศึกษา ประขำปี 2560 กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 /2560 

ในระหว่างวันที่ 25 กันยายน - 31 กันยายน 2560 ของระดับ ปวช.

และ 25 กันยายน - 1 ตุลาคม 2560 ในระดับปริญญาตรี 

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ และโปรดเตรียมความพร้อมในการสอบ

https://college.rmutl.ac.th/news/5368-%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-12560-finalออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา