โลโก้เว็บไซต์ บันทึกผลการศึกษาในระบบทะเบียนกลาง สำหรับอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่ 1/2560 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

บันทึกผลการศึกษาในระบบทะเบียนกลาง สำหรับอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่ 1/2560

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 กันยายน 2560 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 804 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 26 กันยายน 2560 - 9 ตุลาคม 2560

สถานที่ : อาคาร C2 นวัตกรรมวิทยาลัยฯ

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายกิจการและงานทะเบียน

ฝ่ายวิชาการและงานทะเบียน ขอแจ้งอาจารย์ผู้สอนวิทยาลัยฯ ทุกระดับ

เรื่องการส่งเกรด ภาคเรียนที่ 1/2560 ระหว่างวันที่ 2 - 9 ตุลาคม 2560 ก่อนเวลา 16.30 น. เท่านั้น ดังเอกสารแนบ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา