โลโก้เว็บไซต์ นายนิพนธ์   เขื่อนแก้ว | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 ผู้เขียน : นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว

บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์และสักการะพระศรีศากยมุนี เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2564
เสาร์ 10 เมษายน 2564 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบุคลากร

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 ณ ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ และสักการะพระศรีศากยมุนีเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่นที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาตั้งแต่อดีต ในโอกาสนี้ ได้เข้ารดน้ำดำหัว รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งท่านอธิการได้กล่าวคำอวยพรแก่คณาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการเพื่อความเ... >> อ่านต่อ


บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการ Koyori Project 2021 ณ มทร.ล้านนา (เจ็ดยอด)
จันทร์ 29 มีนาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทุน/วิจัย

วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมโพธิพุทธ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและศูนย์พัฒนาเทคโนโลยี เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาล้านนา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เจ็ดยอด) จ.เชียงใหม่ ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการวิจัย "การอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการออกแบบสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการหัตถกรรมพื้นเมืองสำหรับตลาดในยุค New Normal Creative Design Competency Enhancement of Local Craft Entrepreneurs for New Normal Market... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยฯ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด
ศุกร์ 19 มีนาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 ณ โถงอาคาร S1 วิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยงานกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษา จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ กล่าวรายงานการจัดพิธี ในโอกาสนี้ ประธานฯ ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศ... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับคณะครูและนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายในโอกาสเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ
พุธ 10 มีนาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบริการ

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 ณ อาคาร S1 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลกฤษณ์ ทุนคำ หัวหน้าสาขาสหวิทยาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  ให้การต้อนรับคณะครูและนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 43 คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ที่กว้างไกล โดยทางหลักสูตรได้นำครูและนักศึกษาเข้าเ... >> อ่านต่อ


หลักสูตรวิทยาลัยฯ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการนิทรรศการ นวัตกรรม นักศึกษา 2021 ณ อาคาร S2
พุธ 10 มีนาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 ณ อาคาร S2 วิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ และหลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ และกลุ่ม GEN ED ร่วมกันจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานของนักศึกษา " โครงการนิทรรศการ นวัตกรรม นักศึกษา 2021 " STUDENT INNOVATION PROJECT EXIBITION 2021 ในงานมีกิจกรรม อาทิ - มีส่วนของการประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอน - การเผยแพร่ผลงานวิชการ - การแข่งขันทักษะวิชาชีพ - การจัดจำหน่ายผลงานนักศึกษา - ... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมประกวดดาว - เดือน CISAT BRAND AMBASSADOR 2020 รอบชิงชนะเลิศ
พุธ 10 มีนาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 ณ โรงอาหาร มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด  งานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด จัดกิจกรรมประกวดดาว - เดือน CISAT BRAND AMBASSADOR 2020 รอบชิงชนะเลิศ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯณ เป็นประธานกล่าวเปิดงานฯ และ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระ จูน้อยสุวรรณ อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมทีมงานกองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมเป็นกรรม... >> อ่านต่อ


นักศึกษาวิชาทหารร่วมกันจัดทำแนวเขตป้องกันไฟป่า ณ พื้นที่ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด
พุธ 10 มีนาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบริการ

วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 ณ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ด้วยศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 33 ได้จัดกิจกรรม รด.จิตอาสา ร่วมกับนักศึกษาวิชาทหาร วิทยาลัยฯ และได้บูรณาการร่วมกับกองพัศฒนาอาคารสถานที่ โดยเป็นการจัดกิจกรรมจิดอาสา การจัดทำแนวป้องกันไฟป่า ในพื้นที่มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความสำคัญกับ นศท. ที่มีอยู่ทั่วประเทศ โดยจัดตั้งให้เป็นมวลชนที่มีความเข้มแข็งของ ทบ.รวมทั้ง ให้เป็นสื่อกลางในการสร้างการรับรู้  “ปฏิรูปการฝึก นศท. โดยมุ่งเน้นวัตถุประสงค์ทาง... >> อ่านต่อ


แบบฟอร์มขอเปิดรายวิชานอกแผน-ภาคการศึกษาฤดูร้อน-2563
อังคาร 2 มีนาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

ขอแจ้ง อาจารย์ผู้สอน วิทยาลัยฯ ทุกท่าน ที่มีความประสงค์ จะเปิดรายวิชา "นอกแผน" (แก้ F) ให้แก่นักศึกษาใน "ภาคฤดูร้อน/2563" ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเปิดนอกแผน ฤดูร้อน/63 ===> เปิดรายวิชานอกแผนฤดูร้อน/63 >> อ่านต่อ


ตารางสอบปลายภาคเรียน 2 / 2563 [FINAL EXAM]
พฤหัสบดี 25 กุมภาพันธ์ 2564 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ตารางสอบปลายภาคเรียน 2 / 2563 [FINAL EXAM] กำหนดสอบปลายภาคระหว่างวันที่ 15 - 18 มีนาคม 2564 Download PDF ==> >> อ่านต่อ


ขอความอนุเคราะห์บุคลากร นักศึกษา กรอกแบบสำรวจความต้องการใช้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบอกรับปีงบประมาณ 2564
พฤหัสบดี 25 กุมภาพันธ์ 2564 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทุน/วิจัย ข่าวบริการ

ด้วย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา ขอสำรวจความต้องการของ บุคลากร และนักศึกษาในการใช้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบอกรับปีงบประมาณ 2564 สำหรับการจัดการเรียนการสอนและการสนับสนุนการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สามารถกอรกข้อมูลในแบบฟอร์ม ตาม Qr Code ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2564 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นส.สุพิศ ทองซัง หมายเลขโทรศัพท์ 053 921 444 ต่อ 1332 ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ==> >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 516


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา